Lærings- og mestringssenteret

Lærings- og mestringssenteret (LMS) er en ressurs for pasient- og pårørendeopplæring.
Vil du arrangere kurs eller bli en bedre helsepedagog?
Ønsker du råd og veiledning for å gi tilpasset og god informasjon til pasienter og pårørende?
Vil du lære mer om hvordan du kan styrke pasienter og pårørende til å mestre sine helseutfordringer?
Her har vi samlet informasjon til deg.

Les mer om hva Lærings- og mestringssenteret tilbyr

Lærings- og mestringssenteret

Pasient- og pårørendeopplæring

Opplæring og informasjon er viktig for pasienters og pårørendes helse og livskvalitet. For sykehusene er dette en av hovedoppgavene. Opplæringen skjer i møter med helsepersonell, individuelt eller i gruppe. Dette gjøres før, under og etter behandling. 
Pasientopplæring skal ha fokus på at pasienter og deres pårørende skal kunne medvirke aktivt med sine erfaringer og ressurser.
For at pasienter skal kunne gjøre sine egne valg, må de få opplæring. Helsepersonell skal bruke arbeidsformer som motiverer pasienter og pårørende til økt selvstendighet og mestring.  
 «Å mestre egen sykdom er en medisin som brukes alt for lite!» (Pasient)

Flere sykehusavdelinger samarbeider med Lærings- og mestringssenteret, og brukerrepresentanter, om lærings- og mestringskurs til pasienter og pårørende. Kursene er diagnosespesifikke.
Målgruppene kan være barn, ungdom og voksne innenfor somatikk, rus og psykiatri. Pårørende oppfordres til å delta på de fleste kursene. For noen diagnoser arrangeres det egne pårørendekurs. Kursdeltakerne møter forskjellige fagpersoner, brukerrepresentanter og ulike brukerorganisasjoner.

Målet med kursene er å legge til rette for at pasienter og pårørende skal:

 • Tilegne seg kunnskap og ferdigheter.
 • Bli oppmerksom på egne holdninger og ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse. «Hva er viktig for meg?»
 • Få økt tro på egen mestring.
 • Utveksle erfaring med andre i lignende situasjon.
 • Oppleve støtte til å gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer, som kan bidra til økt livskvalitet.

Ved å arrangere opplæring i grupper legger man til rette for at deltagerne kan lære både av helsepersonell og av hverandre.
Ofte er det i treffpunktet mellom teoretisk kunnskap og erfaringskunnskap at den gode læringen oppstår.
Arbeidsmåten er å legge til rette for et likeverdig samarbeid mellom brukerrepresentanter og tverrfaglig personell i planlegging, gjennomføring og evaluering av alle kurstilbud.

Arrangere lærings- og mestringskurs for pasienter og pårørende

Både sykehus og kommuner skal ivareta oppgaver innen læring og mestring.
Opplæring av pasienter og pårørende er en av sykehusets fire hovedoppgaver.

Ansvaret for pasient og pårørendeopplæring i sykehuset ligger hos de kliniske avdelingene.
Den enkelte avdeling avgjør om pasient- og pårørendeopplæring skal tilbys individuelt, i gruppe, og til hvilken tid i pasientforløpet.
Lærings- og mestringskurs skal inngå som en fast del av pasientforløpene.
Enhetens ansatte, eller du, kan samarbeide med Lærings- og mestringssenteret (LMS) som har kunnskap om pasient- og pårørendeopplæring.

Lærings- og mestringssenteret er en ressurs og en pådriver i planlegging, gjennomføring og evaluering av nye og eksisterende kurs.
For enkelte pasientgrupper ligger opplæringsansvaret hos kommunene.

Kommunene arrangerer også diagnoseuavhengige mestringskurs, en del steder i regi av Frisklivssentralene.
LMS samarbeider med kommunehelsetjenesten for å utvikle pasient- og pårørendeopplæring i kommunene.


Ta kontakt med oss for å få vite mer.


LES: Gode råd for planlegging av kurs

LES: Informasjon om finanisering av pasient- og pårørendeopplæring

Bli en bedre helsepedagog

Definisjon: Helsepedagogikk kan forstås som alt som har å gjøre med læring, utvikling, undervisning og veiledning når det gjelder helse (Kilde: Sidsel Tveiten, 2016, Helsepedagogikk pasient- og pårørendeopplæring).


En sentral forutsetning for lærings- og mestringsvirksomhet er kompetanse innen helsepedagogikk.
Helsepedagogikk handler om hvordan du som helsepersonell, i samarbeid med pasienter og pårørende, skal formidle oppdatert informasjon, legge til rette for god opplæring og helseveiledning.


Pasient- og pårørendeopplæring brukes som betegnelse på den praktiske gjennomføringen av helsepedagogiske tiltak, både individuelt og i grupper.
Brukermedvirkning er avgjørende for å få til et likeverdig samarbeid mellom pasienter, pårørende og fagpersonell.


Lærings- og mestringssenteret er en helsepedagogisk ressurs. Hos oss kan du få opplæring og veiledning i helsepedagogikk og bruk av pedagogiske verktøy. Vi tilbyr ulike kurs innen helsepedagogikk, samt undervisning og veiledning ved forespørsel. Ta gjerne kontakt (lenke til kontaktinfo).

Brukermedvirkning

Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Samtidig har brukermedvirkning en egenverdi, terapeutisk verdi og er et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene. Brukermedvirkning innebærer at brukeren betraktes som en likeverdig partner i diskusjoner og beslutninger som angår hans eller hennes problem. (Kilde: Helsedirektoratet)
Brukermedvirkning skal skje på flere nivå, og nivåene reguleres av ulike lovverk:
1. Individnivå
2. Tjeneste-/systemnivå
3. System-/politisk nivå


Les mer: Helsebiblioteket


1. Individnivå
Pasienter og pårørende skal medvirke i valg, utforming og anvendelse av de tilbud og den behandling som til enhver tid er tilgjengelig. Viktige stikkord for helsepersonell er tilpasset informasjon, samvalg og god kommunikasjon. Pasienter- og pårørende skal gis best mulig forutsetninger for å kunne ta større ansvar for egen helse, og leve best mulig med helseutfordringen. 


2. Tjeneste-/systemnivå
Pasient- og pårørendeopplæring på tjeneste-/systemnivå er et område hvor brukerrepresentanter er en forutsetning for å kvalitetsutvikle tjenesten. I gruppebasert opplæring/mestringskurs skal brukerrepresentanter delta både i planlegging, gjennomføring og evaluering av kursene. Helsepersonell og brukerrepresentantenes erfaringer anses som likeverdige i opplæringen. I kurs der målgruppen er helsepersonell, rekrutteres brukerrepresentanten fra den aktuelle målgruppen.
For å finne brukerrepresentanter til kurs for pasienter og pårørende, kan du
• Spørre direkte en pasient/tidligere pasient eller pårørende
• Kontakte den lokale brukerorganisasjon. Der lokal organisasjon ikke finnes, tar avdelingen i sykehuset kontakt med aktuelle kandidater.


En god brukerrepresentant:

 • Har selv hatt sykdommen en stund og bearbeidet situasjonen,
  eller er pårørende.
 • Har gode mestringsstrategier, og evner å formidle dette
 • Har ikke alltid synes det har vært lett.
 • Kjenner andre i lignende situasjon, og vet at det ikke er likt for alle.


Ansatte på Lærings- og mestringssenteret kan veilede deg som helsepersonell i utvelgelse av brukerrepresentant. I tillegg kan brukerrepresentanten få veiledning i forberedelsen til innlegg på mestringskurs.


3. System-/politisk nivå
Brukermedvirkning på systemnivå skjer gjennom brukerutvalg, møter, høringer og deltakelse i prosjekter. Brukerrepresentanter skal medvirke i utforming av helsetjenester både i sykehus og kommune. I Sørlandet sykehus har vi blant annet et eget Brukerutvalg og Ungdomsråd (https://sshf.no/om-oss/brukermedvirkning).

Ansvars og oppgavefordeling

LMS-rådgiver
Det helsepedagogiske og koordinerende ansvaret for lærings- og mestringstilbudene er plassert ved Lærings- og mestringssenteret (LMS). Rådgiver leder arbeidsgruppen der både tverrfaglig personell og erfarne brukerrepresentanter deltar i planlegging, gjennomføring og evaluering av kursene. Dette innebærer utvikling av prosedyrer, helsepedagogisk veiledning og rådgivning, og praktisk tilrettelegging og veiledning til alle involverte.

Brukerrepresentanter

Representantene fra brukerorganisasjoner, eller andre egnede erfarne brukere, er deltakere i arbeidsgruppen og medvirker i planlegging, gjennomføring og evaluering. De kan også være gruppeleder sammen med fagperson i lærings- og mestringstilbud.


Å være brukerrepresentant i lærings- og mestringstilbud innebærer at man har:
• bevissthet på rollen som brukerrepresentant
• respekt for andre brukere og de andres fagområder
• respekt for individet og individets egne ressurser
• forståelse for at det finnes andre fora hvor brukerrepresentanter er representert (for eksempel styrer, prosjektgrupper, brukerutvalg og likemannsarbeid.


Brukerrepresentantene har relevant og bearbeidet brukererfaring og formidlingskompetanse.

Med bakgrunn i egen kompetanse har brukerrepresentantene ansvar for å:
• dele sine erfaringer med arbeidsgruppen og sikre relevant innhold i lærings- og mestringstilbudet
• delta i de beslutninger som arbeidsgruppen tar
• dele sine kunnskaper og erfaringer med deltakerne på lærings- og mestringstilbudet
• bidra til åpenhet om vanskelige tema inn i kurset
• sikre et hverdagsspråk
• bistå med kunnskap om praktisk tilrettelegging for brukere med spesielle behov
• brukerrepresentantene som medvirker i gjennomføring av opplæringstilbudet bidrar med sin hverdagskunnskap og mestringsfokus. De har ikke faglig ansvar.


Brukerrepresentantenes arbeid honoreres gjennom gjeldende satser ved Lærings- og mestringssenteret.


Fagpersoner
Tverrfaglig helsepersonell er deltakere i arbeidsgrupper og hovedansvarlige for gjennomføring av lærings- og mestringstilbud. Med bakgrunn i egen kompetanse har fagpersonene ansvar for å:
• dele sine fagkunnskaper og erfaringer med arbeidsgruppen og medvirke i de beslutninger som det ligger til arbeidsgruppen å ta
• tilpasse undervisning og gruppeledelse med mestringsfokus basert på kunnskap om helsepedagogikk
• sikre kvaliteten på det faglige innholdet og læringssituasjon i gjennomføring
• formidle informasjon og kunnskap, og være en tilgjengelig ressurs
• delta i oppsummerings- og evalueringsarbeid for å kvalitetssikre samarbeidet og tilbudet
• kvalitetssikre egne faglige innlegg.


Medisinsk ansvarlig
Medisinsk ansvarlig er en lege fra den avdelingen hvor tilbudet er forankret. Han har det overordnede faglige og medisinske ansvaret når opplæringstilbudet er i regi av spesialisthelsetjenesten. Har ansvar for at pasientens deltakelse på opplæring dokumenteres i pasientens journal i de tilbudet der kurset er en del av pasientforløp, eller det er krav om henvisning fra lege.


Kursleder
Alle samarbeidsaktører kan prinsipielt være kursledere forutsatt at de har kompetanse og motivasjon for det. Kursleder bør være fagperson med spesiell kunnskap og erfaring med pasientgruppen. Det er oftest en fagperson fra den avdelingen hvor tilbudet er forankret, som er kursleder. Kurslederen skal ha kunnskap om helsepedagogikk. I sykehuset skal kursleder ha lesetilgang til oppmøteliste og venteliste i DIPS.
Hovedoppgaven til kursleder er å ha regien på opplæringstilbudet. Kursleder skal:
• skape en sammenheng mellom kursets ulike faglige deler
• skape tydelige og gode rammer for deltakerne
• gjøre pedagogiske tilpasninger underveis i kurset i samarbeid med forelesere
• sikre hverdagsspråk og mestringsfokus
• utøve gruppeledelse.

Råd og veiledning

Lærings- og mestringssenteret kan gi råd og veiledning innen.
• Samvalg
• Helsepedagogikk
• Hvordan utvikle et godt lærings- og mestringskurs
• Evaluering av lærings- og mestringskurs
• Pasient- og pårørendeopplæring
• Læring- og mestring
• Pedagogiske verktøy i opplæring
• Kursledelse
• Holde faglig innlegg
• Helsefremmende tilnærming
• Gruppeprosesser
• Relasjonskompetanse
• Kommunikasjonskompetanse, klinisk kommunikasjon, kommunikasjonsverktøy
• Brukermedvirkning
• Erfaringskompetanse


Velkommen til å ta kontakt!

Nettsteder og føringer

Både sykehus og kommuner skal ivareta oppgaver innen læring og mestring (Spesialisthelsetjenesteloven og Helse – og omsorgstjenesteloven).
Her er finner du en oversikt over relevante lovverk og andre sentrale dokumenter for lærings- og mestringsvirksomhet:

mestring.no

Vi tilbyr en rekke kurs til både pasienter, pårørende og til helsepersonell

Kurs for pasienter og pårørende

Kurs for helsepersonell

E- læring for ansatte (læringsportalen)

E- læring for studenter og for helsepersonell i kommunene

Lenker

Mestring for alle!

Mestring.no

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Arendal: Sykehusveien 4, bygg 110

Flekkefjord: Gå inn hovedinngangen og rett frem mot heisen. Ta så veien inn glassdøra på venstre hånd og følg gangen på høyre hånd helt til endes. LMS har de to siste kontorene på venstre hånd.

Kristiansand: Egsveien 100, bygg 8

Telefon
Arendal: 37 01 48 42 , Flekkefjord: 38 32 71 28 , Kristiansand: 38 03 85 52
E-post
Postadresse

Arendal: Postboks 783 Stoa, 4809 Arendal

Flekkefjord: Engvald Hansens vei 6, 4400 Flekkefjord

Kristiansand: Postboks 416, 4604 Kristiansand

Besøksadresser og praktisk informasjon

Arrangementer

 • Torsdag 20.08.
  PedKom 1 - for LIS 1

  Kurset er obligatorisk for LIS1, og skal bidra til å dekke læringsmål 14-18 i Felles Kompetansemodul

 • Tirsdag 01.09.
  Teach-back, lunsjkurs

  Drop in på dette kurset og få innføring og trening i denne enkle kommunikasjonsmetoden!

 • Tirsdag 01.09.
  Teach-back, lunsjkurs

  Drop in på dette kurset og få innføring og trening i denne enkle kommunikasjonsmetoden!

 • Tirsdag 01.09.
  Teach-back, lunsjkurs

  Drop in på dette kurset og få innføring og trening i denne enkle kommunikasjonsmetoden!

 • Torsdag 03.09.
  PedKom 3 - for LIS 2 og 3

  Kurset er obligatorisk for LIS 2 og 3, og skal bidra til å dekke læringsmål 19, 21, 22, 59 og 60 i Felles Kompetansemodul

 • Onsdag 09.09.
  PedKom 3 - for LIS 2 og 3

  Kurset er obligatorisk for LIS 2 og 3, og skal bidra til å dekke læringsmål 19, 21, 22, 59 og 60 i Felles Kompetansemodul

 • Tirsdag 15.09.
  Empatisk Kommunikasjon - introduksjonskurs

  Trenger du et verktøy for den gode samtalen?

 • Onsdag 16.09.
  Motiverende intervju (MI)

  Hvordan kan du som fagperson styrke en persons motivasjon til å endre adferd?

 • Tirsdag 22.09.
  PedKom 3 - for LIS 2 og 3

  Kurset er obligatorisk for LIS 2 og 3, og skal bidra til å dekke læringsmål 19, 21, 22, 59 og 60 i Felles Kompetansemodul

 • Tirsdag 22.09.
  Presentasjonsteknikk

  Vil du bli en bedre formidler eller foredragsholder?

 • Tirsdag 06.10.
  Teach-back, lunsjkurs

  Drop in på dette kurset og få innføring og trening i denne enkle kommunikasjonsmetoden!

 • Onsdag 07.10.
  Teach-back, lunsjkurs

  Drop in på dette kurset og få innføring og trening i denne enkle kommunikasjonsmetoden!

 • Onsdag 07.10.
  Teach-back, lunsjkurs

  Drop in på dette kurset og få innføring og trening i denne enkle kommunikasjonsmetoden!

 • Torsdag 08.10.
  PedKom 1 - for LIS 1 - Kristiansand

  Kurset er obligatorisk for LIS1, og skal bidra til å dekke læringsmål 14-18 i Felles Kompetansemodul

 • Torsdag 08.10.
  PedKom 1 - for LIS 1

  Kurset er obligatorisk for LIS1, og skal bidra til å dekke læringsmål 14-18 i Felles Kompetansemodul

 • Mandag 12.10.
  Motiverende intervju (MI)

  Hvordan kan du som fagperson styrke en persons motivasjon til å endre adferd?

 • Onsdag 14.10.
  PedKom 1 - for LIS 1

  Kurset er obligatorisk for LIS1, og skal bidra til å dekke læringsmål 14-18 i Felles Kompetansemodul

 • Onsdag 21.10.
  PedKom 1 - for LIS 1

  Kurset er obligatorisk for LIS1, og skal bidra til å dekke læringsmål 14-18 i Felles Kompetansemodul

 • Tirsdag 27.10.
  Motiverende intervju (MI)

  Hvordan kan du som fagperson styrke en persons motivasjon til å endre adferd?

 • Onsdag 04.11.
  Teach-back, lunsjkurs

  Drop in på dette kurset og få innføring og trening i denne enkle kommunikasjonsmetoden!

 • Tirsdag 10.11.
  Teach-back, lunsjkurs

  Drop in på dette kurset og få innføring og trening i denne enkle kommunikasjonsmetoden!

 • Onsdag 11.11.
  Teach-back, lunsjkurs

  Drop in på dette kurset og få innføring og trening i denne enkle kommunikasjonsmetoden!

 • Tirsdag 17.11.
  PedKom 2 - for LIS 2 og 3

  Kurset er obligatorisk for LIS 2 og 3, og skal bidra til å dekke læringsmål 4, 21, 22, 33 og 51 i Felles Kompetansemodul

 • Tirsdag 24.11.
  PedKom 2 - for LIS 2 og 3

  Kurset er obligatorisk for LIS 2 og 3, og skal bidra til å dekke læringsmål 4, 21, 22, 33 og 51 i Felles Kompetansemodul

 • Torsdag 26.11.
  Empatisk Kommunikasjon - introduksjonskurs

  Trenger du et verktøy for den gode samtalen?

 • Onsdag 02.12.
  Presentasjonsteknikk

  Vil du bli en bedre formidler eller foredragsholder?

Fant du det du lette etter?