Lærings- og mestringssenteret

Lærings- og mestringssenteret (LMS) er helseforetakets helsepedagogiske ressurssenter. Vår oppgave er å styrke fagpersonells arbeid med pasient- og pårørendeopplæring. Vi bistår og veileder fagpersoner og brukerrepresentanter i arbeidet med utvikling, gjennomføring og evaluering av opplæring.

Les mer om hva Lærings- og mestringssenteret tilbyr

Lærings- og mestringssenteret

Ansvars og oppgavefordeling

LMS-rådgiver
Det helsepedagogiske og koordinerende ansvaret for lærings- og mestringstilbudene er plassert ved Lærings- og mestringssenteret (LMS). Rådgiver leder arbeidsgruppen der både tverrfaglig personell og erfarne brukerrepresentanter deltar i planlegging, gjennomføring og evaluering av kursene. Dette innebærer utvikling av prosedyrer, helsepedagogisk veiledning og rådgivning, og praktisk tilrettelegging og veiledning til alle involverte.

Brukerrepresentanter

Representantene fra brukerorganisasjoner, eller andre egnede erfarne brukere, er deltakere i arbeidsgruppen og medvirker i planlegging, gjennomføring og evaluering. De kan også være gruppeleder sammen med fagperson i lærings- og mestringstilbud.


Å være brukerrepresentant i lærings- og mestringstilbud innebærer at man har:
• bevissthet på rollen som brukerrepresentant
• respekt for andre brukere og de andres fagområder
• respekt for individet og individets egne ressurser
• forståelse for at det finnes andre fora hvor brukerrepresentanter er representert (for eksempel styrer, prosjektgrupper, brukerutvalg og likemannsarbeid.


Brukerrepresentantene har relevant og bearbeidet brukererfaring og formidlingskompetanse.

Med bakgrunn i egen kompetanse har brukerrepresentantene ansvar for å:
• dele sine erfaringer med arbeidsgruppen og sikre relevant innhold i lærings- og mestringstilbudet
• delta i de beslutninger som arbeidsgruppen tar
• dele sine kunnskaper og erfaringer med deltakerne på lærings- og mestringstilbudet
• bidra til åpenhet om vanskelige tema inn i kurset
• sikre et hverdagsspråk
• bistå med kunnskap om praktisk tilrettelegging for brukere med spesielle behov
• brukerrepresentantene som medvirker i gjennomføring av opplæringstilbudet bidrar med sin hverdagskunnskap og mestringsfokus. De har ikke faglig ansvar.


Brukerrepresentantenes arbeid honoreres gjennom gjeldende satser ved Lærings- og mestringssenteret.


Fagpersoner
Tverrfaglig helsepersonell er deltakere i arbeidsgrupper og hovedansvarlige for gjennomføring av lærings- og mestringstilbud. Med bakgrunn i egen kompetanse har fagpersonene ansvar for å:
• dele sine fagkunnskaper og erfaringer med arbeidsgruppen og medvirke i de beslutninger som det ligger til arbeidsgruppen å ta
• tilpasse undervisning og gruppeledelse med mestringsfokus basert på kunnskap om helsepedagogikk
• sikre kvaliteten på det faglige innholdet og læringssituasjon i gjennomføring
• formidle informasjon og kunnskap, og være en tilgjengelig ressurs
• delta i oppsummerings- og evalueringsarbeid for å kvalitetssikre samarbeidet og tilbudet
• kvalitetssikre egne faglige innlegg.


Medisinsk ansvarlig
Medisinsk ansvarlig er en lege fra den avdelingen hvor tilbudet er forankret. Han har det overordnede faglige og medisinske ansvaret når opplæringstilbudet er i regi av spesialisthelsetjenesten. Har ansvar for at pasientens deltakelse på opplæring dokumenteres i pasientens journal i de tilbudet der kurset er en del av pasientforløp, eller det er krav om henvisning fra lege.


Kursleder
Alle samarbeidsaktører kan prinsipielt være kursledere forutsatt at de har kompetanse og motivasjon for det. Kursleder bør være fagperson med spesiell kunnskap og erfaring med pasientgruppen. Det er oftest en fagperson fra den avdelingen hvor tilbudet er forankret, som er kursleder. Kurslederen skal ha kunnskap om helsepedagogikk. I sykehuset skal kursleder ha lesetilgang til oppmøteliste og venteliste i DIPS.
Hovedoppgaven til kursleder er å ha regien på opplæringstilbudet. Kursleder skal:
• skape en sammenheng mellom kursets ulike faglige deler
• skape tydelige og gode rammer for deltakerne
• gjøre pedagogiske tilpasninger underveis i kurset i samarbeid med forelesere
• sikre hverdagsspråk og mestringsfokus
• utøve gruppeledelse

Arrangere lærings- og mestringskurs for pasienter og pårørende

Både sykehus og kommuner skal ivareta oppgaver innen læring og mestring.
Opplæring av pasienter og pårørende er en av sykehusets fire hovedoppgaver.

Ansvaret for pasient og pårørendeopplæring i sykehuset ligger hos de kliniske avdelingene.
Den enkelte avdeling avgjør om pasient- og pårørendeopplæring skal tilbys individuelt, i gruppe, og til hvilken tid i pasientforløpet.
Lærings- og mestringskurs skal inngå som en fast del av pasientforløpene.
Enhetens ansatte, eller du, kan samarbeide med Lærings- og mestringssenteret (LMS) som har kunnskap om pasient- og pårørendeopplæring.

Lærings- og mestringssenteret er en ressurs og en pådriver i planlegging, gjennomføring og evaluering av nye og eksisterende kurs.
For enkelte pasientgrupper ligger opplæringsansvaret hos kommunene.

Kommunene arrangerer også diagnoseuavhengige mestringskurs, en del steder i regi av Frisklivssentralene.
LMS samarbeider med kommunehelsetjenesten for å utvikle pasient- og pårørendeopplæring i kommunene.


Ta kontakt med oss for å få vite mer.


LES: Gode råd for planlegging av kurs

LES: Informasjon om finanisering av pasient- og pårørendeopplæring

Bli en bedre helsepedagog

Definisjon: Helsepedagogikk kan forstås som alt som har å gjøre med læring, utvikling, undervisning og veiledning når det gjelder helse (Kilde: Sidsel Tveiten, 2016, Helsepedagogikk pasient- og pårørendeopplæring).


En sentral forutsetning for lærings- og mestringsvirksomhet er kompetanse innen helsepedagogikk.

Helsepedagogikk handler om hvordan du som helsepersonell, i samarbeid med pasienter og pårørende, skal formidle oppdatert informasjon, legge til rette for god opplæring og helseveiledning.


Pasient- og pårørendeopplæring brukes som betegnelse på den praktiske gjennomføringen av helsepedagogiske tiltak, både individuelt og i grupper.
Brukermedvirkning er avgjørende for å få til et likeverdig samarbeid mellom pasienter, pårørende og fagpersonell.


Lærings- og mestringssenteret er en helsepedagogisk ressurs. Hos oss kan du få opplæring og veiledning i helsepedagogikk og bruk av pedagogiske verktøy. Vi tilbyr ulike kurs innen helsepedagogikk, samt undervisning og veiledning ved forespørsel. Ta gjerne kontakt (lenke til kontaktinfo).

Nettressurser

Både sykehus og kommuner skal ivareta oppgaver innen læring og mestring (Spesialisthelsetjenesteloven og Helse – og omsorgstjenesteloven).
Her er finner du en oversikt over relevante lovverk og andre sentrale dokumenter for lærings- og mestringsvirksomhet:

mestring.no

Mestring for alle!

Råd og veiledning

Lærings- og mestringssenteret gir råd og veiledning innen:

• Samvalg
• Helsepedagogikk
• Hvordan utvikle et godt lærings- og mestringskurs
• Evaluering av lærings- og mestringskurs
• Pasient- og pårørendeopplæring
• Læring- og mestring
• Pedagogiske verktøy i opplæring
• Kursledelse
• Holde faglig innlegg
• Helsefremmende tilnærming
• Gruppeprosesser
• Relasjonskompetanse
• Kommunikasjonskompetanse, klinisk kommunikasjon, kommunikasjonsverktøy
• Brukermedvirkning
• Erfaringskompetanse

Velkommen til å ta kontakt!

Vi tilbyr en rekke kurs til både pasienter, pårørende og til helsepersonell

Kurs for pasienter og pårørende

Kurs for helsepersonell

E- læring for ansatte (læringsportalen)

E- læring for studenter og for helsepersonell i kommunene

  

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Arendal: Sykehusveien 4, bygg 110

Flekkefjord: Gå inn hovedinngangen og rett frem mot heisen. Ta så veien inn glassdøra på venstre hånd og følg gangen på høyre hånd helt til endes. LMS har de to siste kontorene på venstre hånd.

Kristiansand: Egsveien 100, bygg 8

Telefon
Arendal: 37 01 48 42 , Flekkefjord: 38 32 71 28 , Kristiansand: 38 03 85 52
E-post
Postadresse

Postboks 416 Lundsiden, 4604 Kristiansand

Besøksadresser og praktisk informasjon

Arrangementer

 • Onsdag 07.10.
  Teach-back

  Drop-in på dette kurset og få innføring og trening i denne enkle kommunikasjonsmetoden

 • Onsdag 07.10.
  Teach-back

  Drop-in på dette kurset og få innføring og trening i denne enkle kommunikasjonsmetoden

 • Torsdag 08.10.
  PedKom 1 - for LIS 1

  Kurset er obligatorisk for LIS1, og skal bidra til å dekke læringsmål 14-18 i Felles Kompetansemodul

 • Mandag 12.10.
  Motiverende intervju (MI)

  Hvordan kan du som fagperson styrke en persons motivasjon til å endre adferd?

 • Tirsdag 13.10.
  Teach-back

  Drop-in på dette kurset og få innføring og trening i denne enkle kommunikasjonsmetoden

 • Onsdag 14.10.
  PedKom 1 - for LIS 1

  Kurset er obligatorisk for LIS1, og skal bidra til å dekke læringsmål 14-18 i Felles Kompetansemodul

 • Onsdag 21.10.
  PedKom 1 - for LIS 1

  Kurset er obligatorisk for LIS1, og skal bidra til å dekke læringsmål 14-18 i Felles Kompetansemodul

 • Tirsdag 27.10.
  Motiverende intervju (MI)

  Hvordan kan du som fagperson styrke en persons motivasjon til å endre adferd?

 • Onsdag 04.11.
  PedKom 2 - for LIS 2 og 3

  Kurset er obligatorisk for LIS 2 og 3, og skal bidra til å dekke læringsmål 4, 21, 22, 33 og 51 i Felles Kompetansemodul

 • Tirsdag 17.11.
  PedKom 2 - for LIS 2 og 3

  Kurset er obligatorisk for LIS 2 og 3, og skal bidra til å dekke læringsmål 4, 21, 22, 33 og 51 i Felles Kompetansemodul

 • Tirsdag 24.11.
  PedKom 2 - for LIS 2 og 3

  Kurset er obligatorisk for LIS 2 og 3, og skal bidra til å dekke læringsmål 4, 21, 22, 33 og 51 i Felles Kompetansemodul

 • Torsdag 26.11.
  Empatisk Kommunikasjon - introduksjonskurs

  Trenger du et verktøy for den gode samtalen?

 • Onsdag 02.12.
  Presentasjonsteknikk

  Vil du bli en bedre formidler eller foredragsholder?

 • Gruppelederopplæring

  Hvordan kan du som gruppeleder få til gode gruppeprosesser som fremmer mestring?

 • PedKom 3 - for LIS 2 og 3

  Kurset er obligatorisk for LIS 2 og 3, og skal bidra til å dekke læringsmål 19, 21, 22, 59 og 60 i Felles Kompetansemodul

Fant du det du lette etter?