OCD-team, DPS Solvang

Vårt OCD-team har spesialkompetanse på OCD/tvangslidelse for personer over 18 år. Pasienter med mistenkt eller bekreftet tvangslidelse kan henvises fra fastlege, privatpraktiserende psykiater/psykolog, fra andre DPS-er og eget DPS og eventuelt fra andre sykehusavdelinger.

Les mer om OCD-team, DPS Solvang

OCD-team, DPS Solvang

Om tvangslidelse / OCD

Tvangslidelse er en psykisk lidelse som kan arte seg på mange forskjellige måter, men den har god prognose for et flertall av pasientene ved riktig psykologisk behandling.

Det er svært vanlig å ha andre diagnoser sammen med OCD, dette kan dreie seg om andre angstlidelser som sosial fobi, generalisert angst eller posttraumatisk stresslidelse. Det kan også være samtidig stemningslidelse eller personlighetsforstyrrelse.

Henvisnings-og behandlingsrutiner for pasienter med tvangslidelse

Pasienter med mistenkt eller bekreftet tvangslidelse kan henvises fra fastlege, privatpraktiserende psykiater/psykolog, fra andre DPS-er og eget DPS og eventuelt fra sykehusavdelinger.

I pasientsaker hvor det av inntaksansvarlig ved lokalt DPS vurderes som overveiende sannsynlig at OCD er pasientens hovedproblem og at OCD er den lidelsen som bør ha førsteprioritet i et behandlingsperspektiv, skal søknaden rettighetsvurderes og sekundærhenvises til OCD-teamet ved DPS Solvang.
Søknaden sendes da elektronisk til egen arbeidsgruppe OCD team ved DPS Solvang, og vi ber om at alle sekundærhenvisninger sendes dit.

Dersom pasienten som henvises har åpenbare behov for sammensatte og mer langvarige tjenester, ved siden av utredning og evt. behandling for en tvangslidelse, så som samarbeid med NAV, økonomisk og annen psykososial bistand, familieterapi eller liknende, skal pasienten rettighetsvurderes, tildeles lokal behandler som utreder med MINI og annen relevant diagnostikk og deretter sekundærhenvises til OCD-teamet.
Når teamet mottar en søknad, vil pasienten bli tildelt en vurderingstime enten alene eller sammen med lokal terapeut, det kan da ofte være aktuelt å ha med en pårørende i tillegg.

Behandling

Kartlegging

Gjennom en slik kartlegging, blir det tatt beslutning i forhold til om pasienten skal gå videre for ytterligere kartlegging og utredning av tvangen med tanke på behandling.

Dersom OCD ikke viser seg å være riktig diagnose eller pasienten etter utredning viser seg å ha OCD, men ikke ønsker å gå inn i behandling, returneres saken til lokal terapeut.

Hvis det i tillegg foreligger andre psykiske lidelser, behandles disse ved det lokale DPS-et.

Pasienter som er psykotiske eller som er aktiv suicidale omfattes ikke av tilbudet.

Pågående rusproblem/regelmessig bruk av vanedannende medisiner er også eksklusjonskriterie, vi ønsker 6 måneder med rusfrihet med negative urinprøver/blodprøver, før vi gir tilbud til tidligere rusbrukere eller medikamentavhengige. Dette er for å optimalisere den psykologiske behandlingen for tvangslidelsen.

Hvis pasienten er villig til å gjennomføre eksponeringsterapi med responsprevensjon, vil han eller hun få tilbud om å få dette enten i form av en gruppeterapi eller i form av en individualterapi.

Gruppeterapi

Vi tilbyr gruppeterapi 4-5 ganger per år, gjerne tre grupper vår og to grupper om høsten.

I gruppeterapiene samler vi 5-7 pasienter som alle har OCD, og går gjennom et behandlingsprogram på 2-3 mndr. Vi har gjerne to gruppesamlinger de første ukene, og deretter ukentlige møter av 21/2 time. Det er svært viktig å jobbe med hjemmeoppgaver mellom gruppemøtene og dette er en forutsetning for å lykkes.

Det kreves altså stor grad av egenmotivasjon for å få et godt resultat i behandlingen.

Individualterapi

I individualterapi vil pasienten få dette behandlingstilbudet alene med terapeut, men også her blir hjemmearbeidet helt vesentlig.


Pårørende

Vi tilstreber alltid et samarbeid med nærmeste pårørende til den som har OCD, ettersom lidelsen ofte har konsekvenser for familiemedlemmer og fordi pårørende kan være med å opprettholde angsten og tvangen uten å være klar over det.
Vi arrangerer jevnlig pårørendemøter/informasjonsmøter hvor pasienter på venteliste eller i behandling, kan komme med sine nærmeste evt. med sin lokale terapeut.

Døgn-behandling

Ved spesielt krevende OCD og samsykdom for eksempel med alvorlig spiseforstyrrelse, depresjon eller annen lidelse som gjør poliklinisk behandling vanskelig, har vi noen øremerkede senger med spesielt opplært personale.
Vi kan i noen tilfeller da ta pasienten inn til 1-2 ukers observasjon og utredning, før vi evt. gir et inneliggende intensivt behandlingstilbud på 3 uker. Noen ganger kombinerer vi poliklinisk gruppe med et inneliggende tilbud; vi forsøker med andre ord å skreddersy behandlingen for den enkelte pasient.

Repetisjonskurs

Det er dessverre sånn at ikke alle kommer dit de ønsket i løpet av behandlingen, eller de ble betydelig bedre, men fikk et tilbakefall etter en tid. Disse vil kunne rehenvises fra lokalt DPS og på nytt bli vurdert for en form for ”repetisjonskurs”. Vi arrangerer intensive repetisjonsgrupper noen ganger i året, avhengig av behov.


Vi arrangerer også en tre ukers intensiv gruppeterapi for inneliggende pasienter hvert år i juni/juli-før feriestenging. Da vil vi fylle opp med pasienter som vi vurderer som spesielt egnet for dette fra SSHF sitt nedslagsfelt. Ved ledig kapasitet har vi tatt gjestepasienter fra andre deler av landet inn i disse gruppene.
Vi har god hjelp av tidligere behandlede pasienter når vi arrangerer grupper og møter, det er alltid godt for nye pasienter å høre om andre som har lykkes og hvordan de gjorde det.

Kontakt

Oppmøtested
DPS Solvang ligger nær Ravnedalen på Grim i Kristiansand. Adkomst med buss nr 13, eller med bil fra Setesdalsveien inn mot Ravnedalen.
Telefon
38 17 48 00
E-post
Postadresse
Postboks 416, 4604 Kristiansand
Løkkeveien 24
Besøksadresse
Løkkeveien 24(Google maps)
4616 Kristiansand
Telefon
38 17 48 00
E-post

Pasientreiser

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Barn og unge i familien?

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende

Endring/avbestille time

Passer ikke timen? Du kan endre/avbestille timen på nett. Gå til MinJournal.

Parkering

Alle som ønsker å parkere på sykehusets område må løse ut billett ved ankomst. Følg skilting og les anvisning på betalingsautomatene.

Røykfritt sykehus

Røyking kan føre til ubehag for andre. Takk for at du viser hensyn og bidrar til at Sørlandet sykehus er et røykfritt sykehusmiljø.

Sykehusprestene

​Trenger du noen å snakke med? Våre sykehusprester har lang erfaring i å møte mennesker i ulike livssituasjoner. De møter deg på dine premisser uavhengig av tro, livssyn og livsholdning.

Sykehusprestene er tilgjengelig hele døgnet, hele uken, for pasienter, pårørende og ansatte.

Ønsker du å komme i kontakt? Da kan du be sykehuspersonalet om hjelp, eller ringe sentralbordet på telefon: 03738

Sykehusprestene formidler også kontakt til andre tros- og livssynssamfunn.

Tolk

​Hvis du trenger tolk, må du gi beskjed til sykehuset om dette i god tid før timen. Ugifter til tolken dekkes av helsetjenesten. Patients not fluent in Norwegian are entitled to an interpreter. Helsenorge.no

Trådløst internett

​Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset. Se etter SykehusGjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.

Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.