Regionalt senter for intensiv barnehabilitering (RIB)

RIB er et regionalt henvisningskompetansesenter for barn med funksjonsnedsettelser i Helse Sør-Øst.

​Vi tilbyr fem ulike intensive og målrettede behandlings- og opptreningstilbud til barn og unge under 18 år med medfødte og/eller ervervede hjerneskader. Fire av tilbudene er gruppebaserte. Inkludert i tiltakene er informasjons- og kunnskapsoppdatering til foreldre, bistand til deres livsmestring og veiledning i trening og stimulering av barnet. Tiltakene våre skjer i samarbeid og dialog med hjelpeinstansene i barnets hjemkommune og barnets lokale habiliteringstjeneste (HABU). Vi vektlegger gjensidig kompetanse- og erfaringsoverføring i alle våre behandlingstilbud. RIB gir primært tilbud til barn og unge i Helse Sør Øst. Er det ledige plasser på noen av våre tilbud, så tar vi imot barn fra hele landet.

Våre oppgaver

Senterets oppgave er å tilby ulike behandlingstilbud til barn og unge med ulike former for hjerneskader/funksjonsnedsettelse, drive forskning og fagutvikling. Behandlingstilbudene baserer seg vanligvis på intensive perioder med gruppesamlinger i Kristiansand og oppfølgende trening hjemme i barnets vante miljø. Mellom gruppesamlingene er vi ved behov tilgjengelige med råd og veiledning til lokalt hjelpeapparat og foreldre. Intensivtilbudene våre er et supplement til den ordinære oppfølgingen barna får fra kommunen og sin lokale spesialisthelsetjeneste.

Barna

Vi legger vekt på at treningen med barna skal være målrettet, lek- og lystbetont. Aktivitetene tilpasses hvert enkelt barns funksjonsnivå og treningsmål. Målene for trening og stimulering utarbeides i samarbeid mellom foreldre og fagfolk. Et overordnet mål er at barna skal utvikle nye ferdigheter, aktivitetsglede, en positiv selvfølelse, robusthet og selvtillit. Dette skjer ved at barna møter utfordrende, men også spennende og varierte aktiviteter sammen med jevnaldrende barn med funksjonsnedsettelser. Vi forsøker å finne aktiviteter som det enkelte barn opplever som så gledesfylt at gjennomføringen av aktiviteten oppleves av barnet som et mål i seg selv. Vi tror dette bidrar til å skaper stor motivasjon og høy aktivitetsglede hos barna.
Vi må gjøre oppmerksom på at vi ikke har mulighet til å gi søsken et tilbud, og at de bare etter avtale unntaksvis kan delta i aktivitetene med barna i gruppen. Dersom det er aktuelt for avlaster/øvrig familie etter avtale å delta på utvalgte deler, må deres opphold organiseres og dekkes på annen måte.

Foreldrene

Foreldrene er familiens lim og ledelse. Foreldre til barn med funksjonsnedsettelse har annerledes og større omsorgs-, oppdragelses-, behandlings- og «administrasjons»-oppgaver enn foreldre generelt. Mange foreldre finner ressurs- og mestringsfaktorer som gjør at totalt belastningen blir håndterbar, men det er også mange foreldre som sliter og opplever et høyt stress og belastningsnivå. Vi er opptatt av å bistå foreldrene i deres mestring. Vi kartlegger stress og belastning, og tilbyr refleksjons- og støttesamtaler.
Fjellvettregel nr. 5 lyder: Lytt til erfarne fjellfolk. Regelen gjelder i de fleste sammenhenger hvor vi som mennesker beveger oss inn i til dels nye og krevende situasjoner. Det er godt forskningsmessig belegg for å kunne si at mange foreldre til barn med funksjonsnedsettelser har utbytte av erfaringsutveksling med andre foreldre. Mange kjenner at de har et unikt fellesskap med foreldre som er i noenlunde tilsvarende situasjon. De opplever at de har likeverdige roller og ikke den rolleasymmetrien som de ofte kjenner på i møte med hjelpepersonell. Den gjensidige oppmuntringen og støtten sitter løst, og terskelen for å spørre om råd er lav. Rådene er ofte praktiske, blir gitt i et hverdagslig og forståelig språk og de er personlige og erfaringsbaserte. Innsikten i hverandres følelsesmessige og praktiske situasjon er stor, og foreldre opplever seg lett som forstått og at følelsesmessige reaksjoner de har eller har hatt, alminneliggjøres og normaliseres. Vi tråd med denne tenkningen, legger vi godt til rette for erfaringsutveksling fra-foreldre-til-foreldre under opphold i RIB.

Faglig profil

Vi arbeider familiesentrert og legger vekt på at foreldre er de som betyr mest for barnas trivsel og utvikling. Vi legger vekt på å støtte foreldrene i egen mestring av hverdagsutfordringene og foreldrerollen. Den familiesentrerte tilnærmingen innebærer at vi bistår foreldrene med kunnskap om hva som er barnets styrke- og vanskeområder, og om hvordan foreldrene og lokale fagpersoner best mulig kan fremme barnets utvikling.  Vi har tro på at alle barn har store, uforløste utviklingsmuligheter. All undervisning og veiledning foregår på norsk.
Vi har stor tro på nytten og relevansen av bruker-til-bruker erfaringsutveksling. Det gjelder både erfaringsutveksling mellom barn/ungdom, mellom foreldre, og mellom barn og foreldre. Vi legger derfor stor vekt på å skape gode arenaer og møteplasser for denne kunnskapsoverføringen.
Vår stimulerings-, trenings- og behandlingstilnærming er multidisiplinær. Det innebærer at vi baserer oss på kunnskap fra flere fagområder. Det er kunnskap fra bl.a. barnepsykologi, bevegelsesvitenskap, pedagogikk, medisin og funksjonshemmingsområdet. Vårt behandlerteam består av erfarne fagpersoner fra ulike profesjoner: Fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog, spesialpedagog og barnelege. Behandlingstilbudene våre baserer seg på anerkjente og kunnskapsbaserte metoder. Vi har kontakt med nasjonale og internasjonale fagmiljø, og forsøker å ta i bruk den nyeste og beste kunnskapen i det tilbudet vi gir det enkelte barn og dennes familie. Vi videreutvikler behandlingstilbudene løpende på bakgrunn av ny kunnskap, forskningsresultater og brukererfaringer. Det tas derfor forbehold om at endringer i behandlingsprogrammene vil forekomme.

Henvisning

Barnet må henvises til RIB via spesialisthelsetjenesten og det må fremgå av henvisningen hvilke behandlingstilbud barnet er søkt inn på. Vi ønsker at henvisningen inneholder en oppdatert beskrivelse av barnet og at det legges ved kopi av tidligere utredningsrapporter. Det er ønskelig at foreldre sender oss informasjon om barnet og familien som kan ha betydning for hvordan vi bør tilrettelegge og utforme et godt tilbud til barn og familien som helhet.
Henvisninger vurderes i tråd med de til enhver tid gjeldende frister og vi sender svar på henvisningen til både foresatte og henviser.
RIBs ulike behandlingstilbud har ulike søknadsfrister:
PIH CP-lett 1. november, med oppstart over nyttår.
PIH multi har frist 1. mai for oppstart på høsten.
CP skole XX.
Hjerne det har søknadsfrist xx.
AMAT-C vi tar imot løpende henvisninger.
Ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål rundt henvisningsfrister.

Lokaler

Vi er lokalisert i egne tilrettelagte lokaler ved sykehuset i Kristiansand. Her har vi trenings-, videokonferanse- og møterom, og vi disponerer også et lite tilrettelagt pasienthotell, hvor familier kan bo under oppholdene. Alle familier kan bruke gratis trådløs internett på sykehuset.

Opplæringspenger, reiseutgifter, m.m.

RIB gir behandlingstilbud innen spesialisthelsetjenesten og kreves er ingen deltakeravgift. Refusjon av reise på billigste måte søkes dekket via pasientreiser. (info www.pasientreiser.no eller telefon 91505515) Dekning av tapt arbeidsfortjeneste for foreldre kan søkes i form av opplæringspenger jfr. Lov om folketrygd §9-10 og §9-13.

Publikasjoner

Her finner du noen av våre artikler og publikasjoner.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.