Regionalt senter for intensiv barnehabilitering (RIB)

RIB er et regionalt henvisningskompetansesenter for barn med funksjonsnedsettelser i Helse Sør-Øst.

Vi tilbyr fem ulike intensive og målrettede behandlings- og opptreningstilbud til barn og unge under 18 år med medfødte og/eller ervervede hjerneskader. Fire av tilbudene er gruppebaserte, vanligvis med en gruppestørrelse på 4-6 barn. Inkludert i tiltakene er informasjons- og kunnskapsoppdatering til dere foreldre, bistand til egen livsmestring og veiledning i trening og stimulering av barnet deres. Tiltakene skjer i samarbeid og dialog med hjelpeinstansene i barnets hjemkommune og barnets lokale habiliteringstjeneste (HABU). Vi vektlegger gjensidig kompetanse- og erfaringsoverføring i alle våre habiliteringstilbud. RIB gir primært tilbud til barn og unge i Helse Sør Øst. Er det ledige plasser, tar vi imot barn fra hele landet.

Våre oppgaver

Senterets oppgave er å tilby ulike habiliterings- og opptreningstilbud til barn og unge med forskjellige former for hjerneskader/funksjonsnedsettelse, drive forskning, fagutvikling og kunnskapsformidling. Behandlingstilbudene består vanligvis av intensive perioder med gruppesamlinger i Kristiansand og oppfølgende trening hjemme i barnets vante miljø. Mellom gruppesamlingene er vi tilgjengelige med råd og veiledning til dere foreldre og til lokalt hjelpeapparat. Intensivtilbudene våre er et supplement til den ordinære oppfølgingen barna får fra kommunen og sin lokale spesialisthelsetjeneste.

Barna

Vi legger vekt på at treningen med barna skal være målrettet, lek- og lystbetont. Aktivitetene tilpasses hvert enkelt barns funksjonsnivå og treningsmål. Målene for trening og stimulering utarbeides i samarbeid mellom foreldre og fagfolk. Et overordnet mål er at barna skal utvikle nye ferdigheter, aktivitetsglede, en positiv selvfølelse, robusthet og selvtillit. Dette skjer ved at barna møter utfordrende, men også spennende og varierte aktiviteter sammen med jevnaldrende barn med funksjonsnedsettelser. Vi forsøker å finne aktiviteter som det enkelte barn opplever som så morsomme at gjennomføringen av aktiviteten blir et mål i seg selv. Vi tror dette bidrar til å skape stor motivasjon og høy aktivitetsglede hos barna.

Foreldre og søsken

Som foreldre til barn med funksjonsnedsettelse har dere en annerledes og større omsorgs-, oppdragelses-, behandlings- og «administrasjons»-oppgaver enn foreldre generelt. Vi har erfart at mange foreldre finner ressurs- og mestringsfaktorer som gjør at totalbelastningen blir håndterbar, men vi ser også at det er mange av dere foreldre som sliter og opplever et høyt stress- og belastningsnivå. Vi er opptatt av å bistå dere foreldre i deres mestring. Vi kartlegger stress og belastning, og tilbyr refleksjons- og støttesamtaler.

Fjellvettregel nr. 5 lyder: «Lytt til erfarne fjellfolk.» Regelen gjelder i de fleste sammenhenger hvor vi som mennesker beveger oss inn i til dels nye og krevende situasjoner. Det er godt forskningsmessig belegg for å kunne si at dere som er foreldre til barn med funksjonsnedsettelser kan ha stort utbytte av erfaringsutveksling med andre foreldre. Mange kjenner at man har et unikt fellesskap med foreldre som er i noenlunde tilsvarende situasjon. Foreldre imellom opplever at man har mer likeverdige roller enn det mange foreldre ofte kjenner på i møte med oss helsepersonell. Den gjensidige oppmuntringen og støtten foreldre imellom sitter løst, og terskelen for å spørre om råd er lav. Rådene er ofte praktiske, blir gitt i et hverdagslig og forståelig språk, og er personlige og erfaringsbaserte. Innsikten i hverandres følelsesmessige og praktiske situasjon er stor, og foreldre opplever seg lett som forstått og at følelsesmessige reaksjoner man har eller har hatt, alminneliggjøres og normaliseres. I tråd med denne tenkningen, legger vi til rette for erfaringsutveksling mellom dere foreldre under opphold i RIB.

Vi må gjøre oppmerksom på at vi ikke har mulighet til å gi søsken et tilbud, og at de bare etter avtale unntaksvis kan delta i aktivitetene med barna i gruppen. Dersom det er aktuelt for avlaster/øvrig familie etter avtale å delta på utvalgte deler av programmet, må deres opphold organiseres og dekkes på annen måte.

Faglig profil

Vi arbeider familiesentrert og legger vekt på at dere foreldre er de som betyr mest for barnas trivsel og utvikling. Vi legger vekt på å støtte dere i egen mestring av hverdagsutfordringene og foreldrerollen. Den familiesentrerte tilnærmingen innebærer at vi bistår dere med kunnskap om hva som er barnets styrke- og vanskeområder og hvordan dere og lokale fagpersoner best mulig kan fremme barnets utvikling. Vi har tro på at alle barn har store, ubrukte utviklingsmuligheter.

Vi har stor tro på nytten av bruker-til-bruker erfaringsutveksling. Det gjelder både erfaringsutveksling barna/ungdommene imellom, dere foreldre imellom, og mellom dere og barna deres. Vi legger derfor stor vekt på å skape gode arenaer og møteplasser for denne kunnskapsoverføringen.

Vår stimulerings-, trenings- og behandlingstilnærming er multidisiplinær. Det innebærer at vi baserer oss på kunnskap fra flere fagområder. Det er kunnskap fra bl.a. barnepsykologi, bevegelsesvitenskap, fysioterapivitenskap, pedagogikk, medisin og funksjonshemmingsområdet. Vårt behandlerteam består av erfarne fagpersoner fra ulike profesjoner: Fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog, spesialpedagog og barnelege. Behandlingstilbudene våre baserer seg på anerkjente og kunnskapsbaserte metoder. Vi har kontakt med nasjonale og internasjonale fagmiljø, og forsøker å ta i bruk den nyeste og beste kunnskapen i det tilbudet vi gir til det enkelte barn og til dere som familie. Ikke minst henter vi inspirasjon og kunnskap fra det internasjonalt anerkjente CanChild-miljøet (Les om dem på www.CanChild.can). Vi videreutvikler behandlingstilbudene løpende på bakgrunn av ny kunnskap, forskningsresultater og brukererfaringer. Det tas derfor forbehold om at endringer i behandlingsprogrammene vil forekomme.

All undervisning og veiledning foregår på norsk.

Henvisning

Barnet må henvises til RIB via spesialisthelsetjenesten. Det må fremgå av henvisningen hvilke behandlingstilbud barnet er henvist til. Vi ønsker at henvisningen inneholder en oppdatert beskrivelse av barnet og at det legges ved kopi av tidligere utredningsrapporter. Det er ønskelig at dere foreldre sender oss informasjon som kan ha betydning for hvordan vi bør tilrettelegge og utforme et godt tilbud til deres barn.

Vi tar imot henvisning til alle våre habiliteringstilbud fortløpende. Henvisninger vurderes i tråd med de til enhver tid gjeldende frister, og vi sender svar på henvisningen til både foresatte og henviser.

RIB har faste henvisningsfrister til følgende gruppetilbud:
PIH CP-start 1. november med oppstart av ny gruppe i vårhalvåret.
PIH Multi har frist 1. mai for oppstart i høsthalvåret.
Til de øvrige habiliteringstilbud er det ikke faste frister.
Ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål rundt henvisningsfrister.

Lokaler

Vi er lokalisert i egne tilrettelagte lokaler ved sykehuset i Kristiansand. Her har vi trenings-, videokonferanse- og møterom, og vi disponerer også et lite tilrettelagt pasienthotell, hvor familier kan bo under oppholdene. Alle familier kan bruke gratis trådløs internett på sykehuset.

Opplæringspenger, reiseutgifter, m.m.

RIB gir intensive habiliteringtilbud innen spesialisthelsetjenesten og der er ingen deltakeravgift. Refusjon av reise på billigste måte kan søkes dekket via pasientreiser (info www.pasientreiser.no eller telefon 91505515). Dekning av tapt arbeidsfortjeneste for foreldre kan søkes i form av opplæringspenger jfr. Lov om folketrygd §9-10 og §9-13.

Publikasjoner

Her finner du noen av våre artikler og publikasjoner.

Fant du det du lette etter?