Barn som pårørende

Er du bekymret for hvordan barna dine takler sykdommen din? Lurer du på hvordan de best kan informeres?

Når en i familien blir alvorlig syk, berører det hele familien. Alvorlig sykdom innebærer ofte dramatisk endring i livssituasjonen, og barnas hverdag kan bli preget av usikkerhet og bekymring. Det er viktig at vi voksne ikke glemmer hvordan barna opplever denne situasjonen.

Ulike sykdommer kan arte seg på ulike måter slik at det som passer i en viss situasjon i en familie, ikke behøver å være det rette for en annen familie. Hver familie har sine egne minner, venner, omgangskrets, interesser og regler. Du som forelder kjenner ditt barn best. Likevel kan det være bra å bli påminnet om det som er spesielt viktig å tenke på for barnas skyld.

Barn/ungdommer i sorg

Barn og ungdommer har tanker, men kan ofte mangle ord. Barn og ungdommer har bruk for voksne som snakker med dem og hjelper dem til å sette ord på følelser og tanker. Mange foreldre kan være i tvil om hvor mye informasjon barnet skal ha, og hvor mye de skal involveres når en i familien er syke eller dør. Hva skal du si og hvordan skal du si det?

Inkluder barna

Det kan være til hjelp å vite at barn tåler smertefulle beskjeder om sykdom og død. Barna vil heller involveres i vanskelige ting enn å bli holdt utenfor. Det å vite skaper trygghet og forutsigbarhet. Barna er også gode til å finne ut hva foreldrene tåler av spørsmål, og kan holde tilbake egne reaksjoner og spørsmål for å hindre at det blir enda vanskeligere for foreldrene.

Hva trenger barn som pårørende?

Barn, ungdom og søsken trenger åpen kommunikasjon, god og lettfattelig informasjon, å bli møtt med et språk de forstår, tid til å forstå.

Ved å ta vare på barna kan en forebygge psykiske lidelser

Erfaring tilsier også at behandlingseffekten på pasienter som har barn bedres dersom pasienten opplever at barnas situasjon blir ivaretatt.

Søsken er også pårørende

Sykdom og avhengighet i familien berører også pasientens søsken. Selv om mindreårige søsken ikke er omfattet av lovverket, ønsker sykehuset å ivareta disse på samme måte som pasientens mindreårige barn. Behovet og belastningene er ofte de samme, og det er derfor viktig at disse også blir ivaretatt på en god måte.
 
Som helsepersonell plikter vi å undersøke hva slags behov barn som pårørende har for informasjon og oppfølging. Barn som har foreldre som er syke, ruser seg eller sliter med livet har ofte behov for informasjon og oppfølging for å forstå hva som skjer, kjenne seg trygge og inkluderte og for å få hjelp til å mestre situasjonen de lever i. Informasjonens innhold og form skal tilpasses alderen og modenheten til barnet. 

Ved Sørlandet sykehus er det to barneansvarlige på alle avdelinger.

Koordinatorer for barn som pårørende-arbeidet

Foretakskoordinator for barn som pårørende-arbeidet har det overordnete ansvar for å lede og koordinere barn som pårørende arbeidet ved SSHF.

 

Kontakt foretakskoordinator


Har du spørsmål vedrørende sykehusets arbeid med barn som pårørende eller konkrete saker? Ta kontakt.

Foretakskoordinator
Siren Wetrhus Knutsen
Telefon: 38 03 84 94 / 940 22 224.

Koordinator for barn som pårørende/erfaringskonsulent
Mariann.Skarli@sshf.no
Mobil: 988 51 809