Før oppstart

Før du skal starte et forskningsprosjekt er det mye du må kjenne til og ta stilling til. Her har vi samlet administrative rutiner og veiledninger som sikrer at forskning ved SSHF gjennomføres forsvarlig og i tråd med lovgivningen.

​​

​Idéfase

Har du en idé til et forskningsprosjekt? Presentér ideen din for avdelingsleder og informér Forskningsseksjonen. Forskningsseksjonen kan hjelpe deg å avklare om ideen din passer til en utlysning og kan bistå underveis i utformingen av søknaden.

Brukermedvirkning

Krav til brukermedvirkning skal ivaretas. Brukermedvirkning skal inn i prosjektet helt fra idéstadiet.

Det er utarbeidet egne retningslinjer for brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjenesten i Norge.

Veiledning for brukermedvirkning (helse-sorost.no)

Vurder​ings- og avklaringsfase

Vurderingsfase innebærer en grov vurdering av mulighet for gjennomføring av det planlagte p​​rosjektet. Prosjektene vurderes i samråd med avdelingsledere og Forskningsseksjonen. Prosjektledere med prosjekter som i utgangspunktet ikke lar seg gjennomføre av faglige eller ressursmessige årsaker, får en begrunnelse for dette og evt. mulighet for å endre prosjektet.

Avklaring før innsending

Før man sender inn søknad om forskningsmidler gjøres det en vurdering av om prosjektet og formålet med det er forankret innenfor det avdelingen ønsker å satse på. Hvem skal jobbe med prosjektet, hvor mye arbeidstid og andre ressurser vil det kreve. Det er viktig at budsjettet er korrekt satt opp og inneholder alle kostnader inkludert eventuell egenandel for sykehuset. Det vil være nødvendig med dialog og eventuelt møter med prosjektleder, klinikkdirektør, avdelingsleder og forskningssjef evt. ansatte ved forskningsseksjonen for øvrig. Ved behov vil regnskapsseksjonen og serviceklinikker delta.

Alle forskningssøknader skal forankres hos avdelingsleder og klinikkdirektør samt forskningssjef. Forskningssjef vurderer om søknaden har tilstrekkelig kvalitet for å søke ekstern finansiering.

Prosjektskisse og utkast til budsjett må sendes til klinikkdirektør, avdelingsleder og Forskningssjef senest 2 uker før søknadsfrist.

Finansiering

Interne forskningsmidler

​Sørlandet sykehus utlyser interne midler til forskning årlig. Midlene deles ut til ansatte i henhold til gjeldende virksomhetsstrategi og kvalitetskriterier.

Interne doktorgradsstipend

Hver vår lyses det ut 5 PhD-stillinger med oppstart påfølgende år. Engasjementene som lyses ut har varighet tilsvarende maksimalt tre år i 100 prosent stilling. PhD-løpet kan gjennomføres på deltid, men da i minimum i 50 prosent stilling over maksimum seks år.

Neste utlysning har frist mai 2022 og vil ligger på intranett.

Oppstartsmidler
Formålet med oppstartmidlene er å oppmuntre og lettere til rette for forskningsaktivitet som kan munne ut i et større forskningsprosjekt. Disse midlene kan benyttes til ansettelse i 10-100% forskningsst​illing for et angitt tidsrom i inneværende år. Permisjon for forskningsstilling må avklares med nåværende leder. Stillingene lønnes med grunnlønn i henhold til overenskomst uten andre tillegg enn evt. forsknings-/doktorgradstillegg.

Oppstartsmidler lyses ut to ganger årlig, i januar og mai. Tildelte midler må benyttes inneværende år. 

Søknadsskjema for Oppstartsmidler og Frømidler 2022 - Nettskjema (intranett)

Frømidler

Frømidler er en tildeling på inntil kr 15 000, som kan benyttes til blant annet prosjektplanlegging, studiereiser, frikjøp av tid til tenkte, planlagte eller pågående forskningsprosjekt ved SSHF som ikke allerede er finansiert. 
Frømidler lyses ut to ganger årlig, i januar og mai. Tildelte midler må benyttes inneværende år. 

Søknadsskjema for Oppstartsmidler og Frømidler 2022 - Nettskjema (intranett)

Ekstern finansiering

Forankring og avklaring av søknader
På klinikk/avdeling: Før søknaden sendes inn skal klinikk-/avdelingsleder ha godkjent søknaden og ressursbruken i denne.

Forskningsseksjonen: Alle søknader om ekstern finansiering av forskning skal forankres og budsjett kvalitetssikres av Forskningsseksjonen før innsending. Forskningssjef skal normalt stå som administrativ ansvarlig i alle søknader om ekstern finansiering, med mindre finansieringskilden krever noe annet.


Kilder for ekstern forskningsfinansiering

Det er ulike kilder for ekstern forskningsfinansiering. De mest aktuelle er listet opp nedenfor. Husk å lese utlysningsteksten nøye.

Ta kontakt med Forskningsseksjonen  for spørsmål og få hjelp med utforming av budsjett og søknad.     


 

Godkjenninger

Helse- og personopplysninger

Forskningsprosjekter i helse- og omsorgssektoren medfører ofte bruk av helse- og personopplysninger. Bruk av denne typen opplysninger til forskningsformål krever ulike godkjenninger før oppstart.

Samtykke

Prosjektleder må innhente samtykke fra forskningsdeltagere før de inkluderes i ​​prosjektet, dersom dette er et vilkår fra REK og/eller personvernombudet.

Alle typer prosjekter som ønsker å søke fritak fra taushetsplikten, det vil si rett til å hente ut pasientopplysninger uten pasientens samtykke, skal søke REK og/eller personvernombudet om dette.

Er du i tvil om det er helseforskning eller helsetjenesteforskning, og hvilke tillatelser du trenger å søke, kontakt personvernombudet.

REK

Regional etisk komité (REK) for medinsinsk og helsefaglig forskningsetikk vurderer om forskningsprosjekter er etisk forsvarlig å gjennomføre

Ved all medisinsk og helsefaglig forskning som involverer mennesker, menneskelig biologisk materiale eller helseopplysninger, søkes det om forhåndsgodkjenning fra REK. Fremleggingsplikten omfatter også pilotstudier og utprøvende behandling.

Forskning som ikke direkte involverer mennesker, menneskelig biologisk materiale eller helseopplysninger (for eksempel helsetjenesteforskning) trenger ikke godkjenning av REK. Helseforskningsloven regulerer dette.

Prosjektleder må innhente samtykke fra forskningsdeltakere før de inkluderes i prosjektet, derom dette er et vilkår fra REK. Alle typer prosjekter som ønsker å søke fritak fra taushetsplikten, det vil si rett til å hente ut pasientopplysninger uten pasientens samtykke, skal søke REK om dette.

Søknadsskjema på REK sine nettsider (ekstern lenke)

NSD

Studentprosjekter og andre eksterne prosjekter uten involvering av ansatte i Sørlandet sykehus HF må søke Norsk senter for forskningsdata (NSD). NSD har ansvaret for personvern for høgskoler og universiteter, og alle studentprosjekter skal være godkjent av NSD før oppstart. All bruk av opplysninger fra Sørlandet sykehus HF til eksterne prosjekter skal også godkjennes av vårt personvernombud.

Søknad om datainnsamling ved Sørlandet sykehus


Søknad om godkjenning av forsknings- og kvalitetssikringsprosjekter og opprettelse av registre ved Sørlandet sykehus HF.

Elektronisk søknadsskjema

Oppstart ​

Oppstartsmøte eller eventuelle avklaringer i forhold til oppstart og gjennomføring av prosjektet. Arrangeres når finansiering er på plass og datainnsamlingen på SSHF er godkjent eller nær ved å bli det, dvs. når alle nødvendige godkjenninger/uttalelser foreligger (REK, NSD, databehandleravtale, godkjent datainnsamling ved SSHF etc.)

Oppstartsmøte

Forskningsseksjonen sørger for at det avholdes oppstartsmøte for alle nye ph.d.-prosjekter og større eksternt finansierte prosjekter. Prosjektet og forskere skal knyttes til relevant forskningsgruppe/miljø i Sørlandet sykehus. 

Økonomi

Det føres regnskap for internt og eksternt finansierte prosjekter i Sørlandet sykehus. Hvert prosjekt får et prosjektnummer. Det er forskeren/stipendiaten sammen med veilederen som har ansvar for at midlene forvaltes i henhold til prosjektbeskrivelsen og innenfor de økonomiske rammene.

Dersom det er avvik (forsinkelse, avlysning etc.) i prosjektplanen i løpet av prosjektet skal dette meldes til finansieringskilde og til Forskningsseksjonen.

Ansettelse

Etter tildeling av forskningsmidler blir forskeren/stipendiaten som hovedregel ansatt i Forskningsseksjonen. Kandidaten får permisjon fra sin ordinære stilling og tilsettes i midlertidig forskerstilling i den stillingsbrøk og i det tidsrom som tilsvarer tildelingen.   

Et ph.d.-stipend kan tas ut i inntil seks år i 50 prosent stilling. Der forskeren/stipendiaten ikke er rekruttert fra Sørlandet sykehus, må han/hun ansettes ved relevant avdeling i prosjektperioden. Dette vil som regel være den avdelingen hvor prosjektleder er ansatt. 

Forskere med deltid- eller heltidsengasjement i Forskningsseksjonen må informere seksjonen ved endringer i stillingsprosent og fravær.

Fant du det du lette etter?