HELSENORGE

- Strategi med klar retning og tydelige tiltak

Vi er alle pårørende. Det er utgangspunktet for regjeringens pårørendestrategi «VI – de pårørende», som nylig ble lansert. Siri Gjesdahl, leder i BarnsBeste, merker seg at barn som pårørende har fått stor plass. 

Siri Gjedahl er fornøyd med regjeringens pårørendestrategi.

Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan har vært ventet i flere år. Nå er den her og leder i BarnsBeste, Siri Gjesdahl, mener det er en strategi som har klar retning, tar opp viktige problemer og inneholder tydelige tiltak. 

De glemte barna

I innledningen av strategien står det: «Mens voksne pårørende har blitt omtalt som et usynlig hjelpekorps, har barna blitt beskrevet som de glemte barna. Det er viktig at vi ser disse pårørende (…) tidlig nok og før de selv utvikler sykdom eller andre problemer.». 

- Barn som pårørende ferdes kanskje minst i helsetjenestene, men heller på områder der andre departementer har ansvaret. Det er viktig for at barna som pårørende tidlig blir identifisert, og jeg er glad for at regjeringen viser dette med underskrift fra hele fem statsråder, sier Gjesdahl. 

De som har størst mulighet for å finne barn som pårørende, er dem som ser barna til daglig. Derfor blir det nå i strategien lagt vekt på at lærere og barnehagepersonell, inkludert SFO, skal drive tidlig oppdagelse. Det vil kunne føre til at barn får hjelp på lavest mulig nivå, slik at de selv ikke blir syke. 

- Det fjerner ikke plikten for helsepersonell til å oppdage barn som pårørende, men det gir viktig støtte og mulighet for samordning og samhandling, sier Gjesdahl.

Les strategien: Pårørendestrategien «VI – de pårørende»: https://www.regjeringen.no/contentassets/08948819b8244ec893d90a66deb1aa4a/vi-de-parorende.pdf

Må bli enklere å kontakte hverandre

I Multisenterstudien og den senere Barn som pårørende-studien gjort i Helse-Fonna pekes det til at det er vanskelig å få til samhandling og gode overføringer mellom helseforetak og kommune. I Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020) varslet regjeringen at det skulle vurderes å innføre plikt om at også helse- og omsorgstjenesten i kommunen skulle ha barneansvarlig personell. Slik gikk det ikke da. Tiltaket skal nå vurderes som ledd i oppfølgingen av pårørendestrategien. Gjesdahl sier det kan gi sterkere samhandling mellom helseforetak og kommunene. 

- Vi har 10 års erfaring med barneansvarlige i helseforetakene og vi ser frem til å bistå med våre erfaringer i utredningen, sier Gjesdahl. 

Hun er enig med strategien som uttrykker behov for at kommunene må lage oversiktlige nettsider som blant annet kan gjøre at helsepersonell enkelt kan få tak i hverandre. 

Barn under radaren

Ett av tiltakene som BarnsBeste har støttet, og som har fått oppmerksomhet i strategien, er «Barn under radaren» (https://sshf.no/om-oss/barn-under-radaren). Helsepersonell ved alle akuttmottak, ambulante akutteam og ambulansetjenesten ved Sørlandet sykehus HF, har tatt i bruk en sjekkliste med spørsmål som skal hjelpe de ansatte i vurderingen av om bekymringsmelding skal sendes. Gjedahl vil ikke komme med noen tall, men sier de er oppsiktsvekkende, og vil komme tilbake til det. BarnsBeste ønsker å bidra til at arbeidet implementeres nasjonalt.

Sjekk: Barn under radaren - Sørlandet sykehus (sshf.no)

Oppfordrer helsepersonell og ledere til å lese strategien

Pårørendestrategien til regjeringen gir helsepersonell og oss alle nok å jobbe med fremover. Den gir også retning og ryggdekning for videre arbeid. 

- Så les, oppfordrer Gjesdahl. BarnsBestes visjon er at «alle barn får hjelp til å mestre sine liv som pårørende». De er mange. Langt over en halv million, men sammen skal vi få det til. For å nå målene for arbeidet med barn som pårørende trenger vi trenger gode ledere, gode systemer, fortsatt gode ildsjeler og ikke minst få de voksne og deres familier med. Vi trenger å løfte i flokk for å komme barn som pårørende i møte, sier lederen i BarnsBeste. 

Pårørendestrategien «VI – de pårørende»: https://www.regjeringen.no/contentassets/08948819b8244ec893d90a66deb1aa4a/vi-de-parorende.pdf

De fem departementene som har underskrevet pårørendestrategien er: Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kulturdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet.