BarnsBeste med omfattende undersøkelse om barneansvarlige

Hva tenker barneansvarlige om sin egen rolle? 1022 barneansvarlige fra hele landet har svart på BarnsBestes undersøkelse om hvilke oppgaver de gjør, om egen kompetanse og om egen arbeidsplass.

Rapporten "Barneansvarlig personell - resultater fra en undersøkelse om barneansvarlig personell i spesialisthelsetjenesten" er laget av BarnsBeste i samarbeid med koordinatornettverket. Rapporten kan lastes ned i bunnen av artikkelen.

Et stort flertall – 70 prosent - sier de har en funksjonsbeskrivelse som barneansvarlige. Samtidig ønsker de definert tid til å ivareta funksjonen. Et nesten like stort flertall – 64 prosent – svarer at deres nærmeste leder legger til rette for at barneansvarlige kan utføre oppgavene sine.

­- Barneansvarlige sier at de trenger oppfølging fra ledelse og prioritet hos sine kolleger. Positiv oppmerksomhet på eget arbeidssted er en betingelse for et godt barn som pårørende-arbeid, sier fagrådgiver Eivind Thorsen i BarnsBeste.

Sammen med kollegene fagrådgiverne Endre Dahlen Bjørnestad og Signegun Romedal har han gjennomført en undersøkelse blant barneansvarlig helsepersonell i 20 helseforetak og 4 private foretak.

I samarbeid med koordinatornettverket

- Undersøkelsen er utarbeidet og gjennomført i samarbeid med koordinatornettverket, et kompetansenettverk BarnsBeste drifter for spesialisthelsetjenesten. Ved hjelp av dette nettverket gikk spørsmålene ut til hele 2204 barneansvarlige og nesten halvparten svarte, sier Thorsen.

Svarene viser at de barneansvarlige gjør mange av de oppgavene som styrende dokumenter sier de skal gjøre og de i stor grad også gjør de oppgavene innen barn som pårørende-feltet som er lovpålagt for alt helsepersonell.

De ønsker seg mer opplæring, selv om de synes de har tilfredsstillende kompetanse på feltet. Samtidig er det de færreste som vet om det finnes noen plan ved deres eget foretak om hvilken kompetanse barneansvarlige skal ha.

Rollen som barneansvarlig innehas av mange ulike stillingsgrupper selv om sykepleierne dominerer. Over halvparten – 54,7 prosent – er sykepleiere.

Resultater for hvert enkelt helseforetak

De nasjonale resultatene fra undersøkelsen kan lastes ned fra barnsbeste.no. BarnsBeste kommer også til å gi hvert enkelt helseforetak oversikt over sine svar.

- Vi satte i gang denne undersøkelsen fordi det finnes lite kunnskap om barneansvarlig personell og rollen deres. Resultatene viser at det er et stort mangfold og ulikheter i barn som pårørende-arbeidet. Vi håper denne undersøkelsen kan bidra i utviklingen av barneansvarlig-ordningen innen spesialisthelsetjenesten, sier Thorsen.

Her finner du rapporten
Barneansvarlig personell - Resultater fra en undersøkelse om barneansvarlig personell i spesialisthelsetjenesten