Forskernettverket

BarnsBestes forskernettverk er nasjonalt og tverrfaglig nettverk som bidrar til fagfeltet barn som pårørende gjennom å initiere, utføre og formidle forskning. Nettverket treffes årlig på en to-dagers samling. På samlingene presenteres og diskuteres ny forskning og aktuelle tema. Utenom samlingene utveksler nettverket nyheter og erfaringer, blant annet via en lukket Facebook-gruppe. Forskerne bidrar i tillegg til BarnsBeste sin fagblogg.

For mer informasjon, kontakt: Marianne.Trondsen@sshf.no

Forskernettverket:

Delås, Grethe Marit

Kompetanseområder: Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning - Samtaler med barn - Barn og unge som pårørende - Barn i familier med rusavhengighet.

E-post: grethe.m.delaas@uis.no

Tlf: 51 83 42 42 | 917 39 960

Dyregrov, Kari Madeleine

 
Kompetanseområder: Selvmordsforskning; traumer-krise-sorg; familievirkninger av plutselig barnedød, selvmord og ulykker; sosial nettverksstøtte ved sorg og kriser; likemannsstøtte; omsorgskapasitet hos voksne, pårørendeperspektiv ved kreft, etterlatte etter 22. juli 2011, og pro-aktiv oppfølging etter katastrofer.  

E-post: kari@krisepsyk.no

Tlf: 977 35 584

Websider: www.krisepsyk.no; www.ungsorg.no, www.kriser.no; www.hib.no; www.childrenandwar.org 

Gjertsen, Per-Åge

  
Kompetanseområder: Undervisning, veiledning, spesialpedagogikk, sosialpedagogikk, barnevern, skole, samarbeid barnevern og skole
Stilling/arbeidsgiver: 1. lektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

E-post: per-age.gjertsen@hist.no

Tlf: 901 94 964

Websider: www.hist.no

Gullbrå, Frøydis


Kompetanseområder: Fastlege-erfaring, å ta vare på heile familier, koordinere helsetenester.    

E-post: frogull@online.no

Tlf: 56 59 90 40 | 909 59 808  

Hafting, Marit

 
Kompetanseområder: Barne og unges psykiske helse, kvalitative forskningsmetoder

E-post: marit.hafting@uni.no

Tlf: 99 55 03 15

Halsa, Astrid

E-post: astrid.halsa@hil.no

Telefon: 90 89 93 96 | 612 88 338

Haland, Kristin

  
Kompetanseområder: Avdekking av vold i svangerskapsomsorgen og partnervold i hjemmet, - opplevelser og erfaringer.. Foreldrerollen, forebygging og tidlig intervensjon overfor gravide og småbarnsforeldre som er rusavhengige.

E-post: kristin.haland@borgestadklinikken.no

Tlf: 918 50 952

Websider: www.borgestadklinikken.no

Hansen, Frid A.

      
Kompetanseområder: Rusmiddelproblematikk i et familie og generasjonsperspektiv. Familieorientert rusmiddelbehandling.

E-post: frid.hansen@borgestadklinikken.no

Tlf: 906 00 271

Websider: www.borgestadklinikken.no

Haugland, Bente Storm Mowatt

     
Kompetanseområder: Barn av rusmisbrukere, samspillsvansker i familier med rusmisbrukende foreldre, kognitiv atferdsterapimed barn og unge, forståelse og behandling av angsttilstander hos barn, behandlingsforskning.

E-post: bente.haugland@uni.no

Tlf: 55 58 86 78 | 975 82 317

Websider: www.helse.uni.no

Haugland, Siri Håvås

   
Kompetanseområder: Epidemiologi, rusforebygging, ungdom og rus, alkoholforventninger, foreldrerollen og rusforebygging, implementering av rusforebyggende tiltak.

E-post: Siri.h.haugland@uia.no 

Tlf: 958 69 191

Websider: www.uia.no

Helgeland, Anne

    
Kompetanseområder: Barn og unge som pårørende, forebyggende tiltak barn, psykiatri barn/ voksne. Kvalitativ metode

E-post: anne.helgeland@sshf.no 

Tlf: 414 17 218

Hjerkinn, Bjørg

   
Kompetanseområder: Rus i svangerskap og barn oppvokst i hjem med rusproblematikk

E-post: bjorg.hjerkinn@sshf.no

Tlf: 38 14 80 00 | 907 27 795

Haabrekke, Kristin J. Ø.

E-post: k.j.o.haabrekke@psykologi.uio.no 

Tlf: 977 72 522

Websider: www.psykologi.uio.no

Jeppesen, Elisabeth

   
Kompetanseområder: Tenåringer som pårørende av foreldre med kreft. Barn med overvekt. Underviser i Kunnskapsbasert praksis og har god erfaring med å lage kunnskapsoppsummeringer (ulike tema).

E-post: elisabeth.jeppesen@norskluftambulanse.no 

Tlf: 951 05 271

Relevante publikasjoner: se CRISTIN (www.cristin.no)

Kallander, Ellen Katrine

 
Kompetanseområder: Barn som pårørende - Barn som pårørende i et internasjonalt perspektiv - Young Carers forskning - Omsorgsgivende pårørende barn og unge generelt og pårørende barn og unge med psykisk syke foreldre spesielt (Young Carers/Unge omsorsgivere) - Enslig mindreårige asylsøkere under 15 år

E-post: ellen.katrine.kallander@ahus.no

Tlf: 90 95 74 80

Websider: www.ahus.no www.pkompetanse.no

http://www.mestring.no/utviklingsarbeid/verktoeykassen/s_m_i_l

Kemi, Ristin

   
Kompetanseområder: Samiske barn og ungdom som har foreldre med psykiske problemer eller rusmiddelproblemer. Familie og parterapi i et flerkulturelt perspektiv. Samisk familiesystem før og nå. Kultursensitivitet i terapirommet.

E-post: ristin.kemi@bufetat.no

Tlf: 46 61 56 68 | 41 12 76 22

Klette, Trine


Kompetanseområder: Omsorg, omsorgssvikt mot barn, tidlig samspill, tilknytning, trøst    

E-post: trk@diakonova.no

Tlf: 95249824

Websider: www.Tidfortrøst.no (under arbeid)

Kufås, Elin

   
Kompetanseområder: Barn og unge som har foreldre med psykiske problemer eller rusmiddelproblemer. Foreldre med psykiske problemer eller rusmiddelproblemer. Forebyggende familieintervensjon (Beardslee) og "kort versjon"(Solantaus). Forebyggende tiltak; mestringsgrupper for barn og ungdommer. Familieambulatoriemodell (Olofsson).Kvalitative metoder i forskning.    

E-post: elin.kufas@vestreviken.no

Tlf: 48275259/ 66751692 (ny!)

Websider: www.vestreviken.no

Lauritzen, Camilla

   
Kompetanseområder: Barn og unges psykiske helse, helsefremmende og forebyggende tiltak for barn og unges psykiske helse, barn av psykisk syke og rusmisbrukere, barn i risiko, asylsøkerbarn og psykisk helse, barnevern.

E-post: camilla.lauritzen@uit.no

Tlf: 776 45871

Websider: www.ungsinn.uit.no, www.rkbunord.uit.no 

Lauritzen, Grete

 
Kompetanseområder: Forebygging av rusmiddelproblemer og psykososiale vansker i risikogrupper. Behandlingsforskning og evaluering. Screening- og kartleggingsverktøy.    

E-post: gl@sirus.no,

Tlf: 22 34 04 43

Websider: www.sirus.no, www.seraf.uio.no 

Mevik, Kate

  

Kompetanseområder: Barn og unge som pårørende. Barn/unges medvirkning. Ungdom i risiko; forebygging og tiltak. Familie/nettverksarbeid. Kvalitativ metode og aksjonsforskning.

E-post: kate.mevik@hibo.no

Tlf: 48214142

Websider: www.hibo.no

Myhra, Siv Merethe

 
Kompetanseområder: Rus i et familie- og generasjonsperspektiv/ spissområde gravide. Rusmiddelmisbrukere og familier med små barn opp til skolealder.

E-post: siv.myhra@borgestadkliniken.no

Tlf: 99276618

Websider: www.borgestadklinikken.no

Reedtz, Charlotte

   
Kompetanseområder: Forskningsinteresser og kompetanseområdet mitt dreier seg i hovedsak om barn og unges psykiske helse. Herunder helsefremmende og forebyggende tiltak for barn og unges psykiske helse, atferdsvansker, barn av psykisk syke og rusmiddelmisbrukende foreldre, implementering av virksomme tiltak i praksisfeltet, samt kompetanse og tiltak innen kommunalt og statlig barnevern.

E-post: charlotte.reedtz@uit.no

Tlf: 776 45866

Websider: www.rbupnord.uit.no   

Rimehaug, Tormod

   
Kontaktinformasjon: tormod.rimehaug@ntnu.no

Mobilnr. 916 81 397

Sajjad, Torunn Arntsen

   
Kompetanseområder: Migrasjon, minoriteter, minoritetshelse, arvelige sykdommer/genetisk veiledning, diabetes/kroniske sykdommer, forhold for funksjonshemmede/utviklingshemmede, habilitering/ rehabilitering, helse/sykdomsforståelse, omsorg, Pakistan, pakistanere, muslimer, offentlige tjenester, seksuelle overgrep, kulturforståelse, krysskulturell kommunikasjon, kvalitative forskningsmetoder.

E-post: torunn_as@hotmail.com

Tlf: 91317826    

Selbekk, Anne Schanche

   
Kompetanseområder: Rusbehandling i et familieperspektiv, Barn som pårørende, Evaluering, Barndom og oppvekst

E-post: anne.schanche.selbekk@ras.rl.no

Tlf: 51 72 90 00 | 51 72 90 12 | 996 19 617

Websider:www.rogaland-asenter.no 

Senneseth, Mette

   
Kompetanseområder: Kriser, Livskriser, Psykisk helse / stress, Livskvalitet, Pårørende og kreft, Sosial støtte og kreft.     

E-post: mette@krisepsyk.no

Tlf: 55 59 43 74 | 412 08 207

Websider:

www.krisepsyk.no

 

Stavnes, Kristin Anne

 
Kompetanseområder: Traumeproblematikk. Pasientrettigheter.Barns rettigheter. Informasjon til barn.    

E-post: kristin.stavnes@nordlandssykehuset.no

Telefon: 479 04 600

Sundfær, Aase

 
Kompetanseområder: Prosjektleder for initiering av sped- og småbarnteam på klinikken. Samtale grupper for barn av rusmisbrukere og psykisk syke. Behandling av sped og småbarn i risiko pga foreldres rus- eller psykisk sykdom.

E-post: aa-su@online.no

Tlf: 92 21 44 96    

Söderström, Kerstin

 

Kompetanseområder: Utviklingspsykologi, Sped- og småbarns psykiske helse, barne- og familieterapi, foreldre med rusproblemer, mentaliseringsbasert behandling. Undervisning innen helse- og sosialfag. Klinisk forskning med kvalitativ metodikk.

E-post: kerstin.soderstrom@hil.no

Tlf: 93235336    

Søftestad, Siri

   
Kompetanseområder: Seksuelle overgrep. Tverretatlig samarbeid. Barnevern. Traumer. Kvalitative metoder.

E-post: siri.softestad@gmail.com

Tlf: 958 63 603

Websider: www.reddesmå.no

Trondsen, Marianne

   
Kompetanseområder: Barn og ungdom som pårørende - Forebyggende tiltak barn/ungdom - Psykiatri og rusfeltet - Selvhjelp - E-helse/telemedisin -Kvalitativ metode og aksjonsforskning

E-post: marianne.trondsen@sshf.no (BarnsBeste), marianne.trondsen@telemed.no (NST)

Tlf: 41 51 07 92

Websider: www.barnsbeste.no og www.telemed.no

Vik, Kari

   
Kompetanseområder: Fødselsdepresjoner, det tidlige mor-barn samspill, Marte Meo, spedbarns psykiske helse, forebygiing, tidlig intervensjon

E-post: kari.vik@sshf.no

Tlf: 38 03 84 30 | 416 35 257

Nettside: www.sshf.no

Weimand, Bente M.

 

Kompetanseområder: Psykisk helse, psykiske lidelser, helsefremmende arbeid, pårørende og brukeres livserfaringer og erfaringer med psykiske helsetjenester, etikk og fagutvikling i helsetjenestene, samarbeid klinikk og forskning, kunnskapsbasert praksis, veiledning og undervisning.

E-post: bente.weimand@ahus.no

Tlf: 67 96 88 59 (arb) | 996 17 170 (mob)

Wiig, Eli Marie

   
Kompetanseområder: Foreldrerollen, forebygging og tidlig intervensjon overfor barn av rusavhengige. Skolen som forebyggingsarena.

E-post: eli.marie.wiig@borgestadklinikken.no

Tlf: 991 65 668

Websider: www.borgestadklinikken.no 

Ytterhus, Borgunn

Kompetanseområder: Helse- og velferdsforskning tilknyttet barn og unge, barn-barn-interaksjon, sosial inklusjon og eksklusjon, hverdagslivet til barn med psykisk syke foreldre

E-post: borgunn.ytterhus@svt.ntnu.no

Tlf: 73 59 1473

Websider: http://www2.svt.ntnu.no/ansatte/ansatt.aspx?id=107

 


Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.