Reiseutgifter for barn som pårørende

Alle helseforetak i Norge skal ha ordninger for å dekke reiseutgifter for barn som pårørende.

Det er avdelingen hvor pasienten mottar behandling som kaller inn barn eller søsken. Kostnadene dekkes av det aktuelle foretak eller virksomhet. Helseforetakene skal ha egne prosedyrer og refusjonsskjemaer for dekking av reiseutgifter for barn som pårørende.
 
Rettigheter for barn som pårørende etter pasientreiseforskriften
Utover helseforetakenes ordninger har barn som pårørende rettigheter for å få dekket reiseutgifter ved følgende tilfeller.

Reiseutgifter ved livstruende sykdom
Nære pårørende har rett til å få dekket nødvendige utgifter ved reise til en pasient med livstruende sykdom som har omsorg for barn under 14 år og som ikke makter å reise hjem.

Dette kan eksempelvis være en far som reiser med sønnen sin for å besøke mor som er livstruende syk. Reiseutgiftene kan da dekkes etter reglene i pasientreiseforskriften, hvor hovedregelen er at reisen dekkes med en standardsats per kilometer.

Behandlingen må vare i minst to uker og det må foreligge en uttalelse fra behandlende lege om at pasienten lider av livstruende sykdom.

Reiseutgifter til familiekontor og psykiatrisk behandling
Barn som pårørende kan også ha rett til dekning av sine reiseutgifter til familievernkontor og psykiatrisk poliklinikk for barn og unge hvis ansvarlig eller faglig leder attesterer at det er nødvendig at den pårørende kommer.

Reiseutgifter ved reise til kompetansesentre
Nære pårørende har rettigheter til dekning av reiseutgifter til et kompetansesenter for personer med sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger.

Oversikt over kompetansesentrene

Reiseutgifter til kurs og opplæring
Barn som pårørende kan også ha rett til dekning av reiseutgifter til kurs og opplæring i regi av helseinstitusjon. Det forutsetter at kurset eller opplæringen har et medisinsk eller behandlingsmessig innhold, kursdeltakelsen er nødvendig for fremtidig oppfølgning av pasienten og det foreligger en innkalling eller henvisning av de pårørende.

Søk om dekning av reiseutgifter
helsenorge.no finnes informasjon om hvordan søke om dekning av reiseutgifter.

Montebellosenteret
Folketrygden kan yte bidrag til reiseutgifter i forbindelse med behandling og i forbindelse med opphold i kurssentra som det ytes bidrag til. Foreløpig har folketrygden kun en bestemmelse som gjelder barn som pårørende. Den gjelder Montebellosenteret, et godkjent rekreasjonssted for kreftpasienter. Både søsken og barn av kreftpasienter kan søke om dekning av utgifter til opphold og reise.

Referanser:
Helse- og omsorgsdepartement, brev 13/4007
Forskrift om pasienters, ledsageres og pårørendes rett til dekning av utgifter ved reise til helsetjenester (pasientreiseforskriften) § 19
Rundskriv til Lov om folketrygd (folketrygden) § 5-22

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.