Har man krav på å få dekket reiseutgifter?

​For mange barn er det viktig å få komme på besøk der mamma eller pappa mottar behandling. Imidlertid er det store avstander i landet vårt og mange barn har lang reisevei for å besøke foreldrene sine. Denne teksten omhandler barn og familiers mulighet til å få dekket utgifter til slike reiser.                                      

av Teksten er utarbeidet i et samarbeid mellom BarnsBeste og Gyri Stavdal, Jurist ved Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

 

Hovedregelen

Det er pasient – og brukerrettighetsloven § 2-6 og syketranportforskriften (FOR 2008-07-04 nr 788) som regulerer dekning av reiseutgifter i forbindelse med undersøkelse og behandling. Som en hovedregel har ikke barn som pårørende rett til å få dekket utgifter til reiser i forbindelse med foreldres sykdom. Barn og familier må selv betale for reiser der hensikten er at barn og unge skal få informasjon og oppfølging. Dette gjelder også når oppfølgingen er en del av arbeidet helsepersonell gjør etter helsepersonelloven § 10a.

Unntak

Syketransportforskriftens § 11 nevner imidlertid noen unntak fra hovedregelen:

 • Ved reise til pasient med livstruende sykdom som har omsorg for barn under 14 år og som ikke makter å reise hjem.
  Bestemmelsen gjelder pårørende (f eks barn) som skal besøke foreldre (pasient). Et eksempel kan være en far som reiser med sønnen sin for å besøke mor som er livstruende syk. Reiseutgiftene kan da dekkes etter reglene i pasientrettighetsloven § 2-6 og syketransportforskriften, hvor hovedregelen er dekning av billigste reisemåte. Begrensningen er da en reise t/r per uke.  Det er viktig at det i kravet følger med uttalelse fra behandlende lege.
 • Ved reise til psykiatrisk poliklinikk for barn og ungdom og familievernkontor
  Bestemmelsen praktiseres utvidende og vil også derfor gjelde barn som besøker en psykiatrisk poliklinikk hvor mor eller far får behandling.
 • Ved reise til kompetansesentre for personer med sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger.
  Bestemmelsen gjelder også når barn er pårørende.
 • Ved reise til kurs eller opplæring i regi av helseinstitusjon.
  Unntaket gjelder også for barn som pårørende.

Folketrygdloven

Folketrygden kan yte bidrag til reiseutgifter i forbindelse med behandling og i forbindelse med opphold i kurssentra som det ytes bidrag til. Bidraget beregnes etter de bestemmelser som er gitt i forskrifter til pasientrettighetslovens § 2-6 og spesialisthelsetjenestelovens § 5-5. (Forskrift om dekning av utgifter ved reise for undersøkelse og behandling.

Foreløpig har folketrygden kun en bestemmelse som gjelder barn som pårørende. Montebellosenteret er et godkjent rekreasjonssted for kreftpasienter. Både søsken og barn av kreftpasienter kan søke om dekning av utgifter til både opphold og reise. Dette er regulert i forskriften til folketrygdslovens § 5-22.

Lokale ordninger

Det finnes enkelte helsetjenester som i spesielle tilfeller dekker reiseutgifter for barn som pårørende. Dette er gjerne steder hvor pårørendearbeid ses som en integrert del av behandlingstilbudet, eller hvor barn har blitt vurdert som pasienter og reiseutgifter dekkes av den grunn.

Vi anbefaler derfor at du som er helsepersonell forhører deg ved egen arbeidsplass om mulighetene for å få dekket utgifter til barns reiser.

Pasientreiser

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS er et nasjonalt selskap som har som overordnet målsetting å bidra til harmonisering av regelverk og praksis i forvaltningen av pasientreiser. Selskapet ivaretar en rekke oppgaver for de regionale helseforetakene innen pasientreiseområdet og har et koordinerende ansvar på nasjonalt nivå.

Søknader om dekning av reiser i forbindelse med foreldres sykdom eller avhengighet sendes til Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS. Informasjon og skjemaer finner du på www.pasientreiser.no  

Skjer det noe?

Reiseutgifter til barn som pårørende er et av flere områder der regelverk og praksis ikke harmonerer med helsepersonellovens § 10a. Både Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS og BarnsBeste arbeider for at regelverket justeres slik at barn skal kunne besøke foreldre uten å måtte betale lange og dyre reiser selv. Det er imidlertid vanskelig å si når eventuelle regelendringer kan skje.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.