HELSENORGE

Tiltakskurs - barn med FASD

Barn med FASD - Et digitalt kurs om tiltak i hjem, barnehage og skole.
Det finnes lite forskning både nasjonalt og internasjonalt på hva som er effektive og gode tiltak for barn med FASD. Evidensbaserte tiltak foreligger ikke. Regional Kompetansetjeneste og HABU Arendal har over årene tilegnet seg erfaringsbasert kompetanse som formidles på aktuelle kurs. I tillegg gjennomgås den forskning som foreligger på feltet og som man tenker er overførbar til norske forhold.

• Overordnede prinsipper for tiltaksplanlegging.
o Struktur, forutsigbarhet og rammer og tilsyn.
o Verktøy som kan brukes for oversikt (dagsplaner, teknikker, hjelpemidler).
• Tiltak rettet mot sosial funksjon, herunder arbeid med atferdsmessige utfordringer knyttet til vansker med regulering og hypersensitivitet.
• Tiltak rettet mot støtte til læring i barnehage og skole – pedagogiske tiltak
• Støtteordninger som bør vurderes.

Formål:

Formålet med kurset er å gi innblikk i nyere forskning og erfaringsbasert kunnskap om hvilke tiltak som kan være nyttige for barn med FASD både i barnehage, på skole og hjemme.
Foredragsholderne: Gro CC Løhaugen vil ha det faglige ansvar for dagen.

Målgruppe:

Fagpersoner i kommunen; fastleger, helsesøstre, jordmødre, PPT, barnevern, BUFETAT, barnehage, skole og andre som i sin arbeidshverdag møter barn og familier som har utfordringer i forhold til denne problematikken. Familier som har omsorg for barn med rusrelatert skade. Helsepersonell som arbeider med tiltaksplanlegging og utarbeidelse av behandlingsplaner.

Program:

Kl. 11.20-11.30 / 08.50-09.00
Pålogging.

Kl. 11.30- 12.15 / 09.00-09.45
Kort om FASD: Hva er de vanligste utfordringene ved FASD og overordnede prinsipper for tilrettelegging.

Kl. 12.30-13.15 / 10.00-10.45
Tiltak i hjem, barnehage og skole knyttet til sosial funksjon og atferds utfordringer.

Kl. 13.30-14.15 / 11.00-11.45
Læremessige utfordringer i barnehage og skole, leksesituasjon.

Kl. 14.30-15.30 / 12.00-13.00
Praktiske verktøy, støtteordninger og diskusjon/spørsmål.


Gro CC Løhaugen er spesialist i klinisk psykologi, nevropsykolog og har en phd omkring for tidlig fødte barn. Hun er tidligere leder ved Habiliteringstjenesten for barn og ungdom (HABU), Sørlandet sykehus Arendal. Gro CC Løhaugen avsluttet i 2011 sitt doktorarbeid ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Det medisinske fakultet NTNU, Trondheim. Gro CC Løhaugen skrev sin spesialistoppgave om det nevropsykologiske bidraget ved utredning og diagnostisering av føtal russkade. Hun har lang erfaring i tverrfaglig arbeid med barn utsatt for rus i fosterlivet fra HABU ved Sørlandet sykehus. Løhaugen leder i dag kompetansesenteret for barn med medfødte russkader i Helse Sør-Øst

Praktiske opplysninger

Kostnader: Kurset er gratis.
Deltakerantall: Kurset avholdes ved mer enn 30 påmeldte, maks antall er 150 stk.

Kurslenke:

join.nhn.no

nummer 717345
Brukerveiledning nhn


Fant du det du lette etter?