Diagnostikk av Covid-19 i Sørlandet sykehus

Vi har etablert diagnostikk for viruset som gir denne sykdommen og kan tilby diagnostikk for pasienter som fyller kriteriene gitt av FHI. Dvs. pasienter med akutt luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer: hoste, kortpustethet, feber og som i løpet av de siste 14 dagene før symptomdebut, oppfyller minst ett av følgende kriterier:

  • Har vært i områder med vedvarende spredning  
  • Har vært i nærkontakt (se under) med et bekreftet tilfelle av koronavirus-infeksjon (SARS-CoV-2)
  • Har pleiet/behandlet en pasient, håndtert prøvemateriale fra eller på annen måte hatt tilsvarende nærkontakt med en person som er bekreftet syk med koronavirus-infeksjon (SARS-CoV-2)

Det er ikke lenger behov for å varsle Smittevernvakta ved FHI om personer med milde symptomer som har vært i områder med pågående smittespredning. Hvis en mener at pasienten fyller kriteriene for testing tas det prøver som angitt under.

Prøvetaking: Penselprøve fra nasofarynks OG svelg i egnet virustransportmedium (gjerne samme penselprøve). Man kan benytte samme medium som ved prøvetaking for influensadiagnostikk. 

Rekvisisjonen må inneholde gode kliniske opplysninger og tlfnr for mottak av svar. Analysen utføres i daglig mandag til fredag, unntak for innlagte i sykehus. En godt utfylt rekvisisjon gjør at det ikke er nødvendig å konferere med laboratoriets lege før innsendelse av prøve.  

På rekvisisjonen skal det også fylles inn kliniske/epidemiologiske opplysninger som gir mistanke om infeksjon med SARS-CoV-2:

•             kliniske symptomer
•             symptomdebut
•             detaljert reiseanamnese
•             opplysninger om eventuelle kroniske sykdommer

Prøven bør tas så tidlig som mulig i sykdomsforløpet, og ved opprettholdt sterk klinisk mistanke kan det være aktuelt å gjenta prøvetaking gjennom sykdomsforløpet.

Prøven bør fortrinnsvis oppbevares og transporteres kjølig ved 4 °C (våt is eller kjøleblokk som ikke ligger direkte inntil prøve), men prøven kan også sendes ved omgivelsestemperatur hvis nedkjøling ikke er mulig. Ved slike tilfeller må prøven settes kjølig inntil forsendelsen starter. Prøven merkes og pakkes som influensaprøver, forskriftsmessig (kategori B). Prøvene kan også leveres med hentetjenesten. Prøver uten tilfredsstillende opplysninger blir ikke analysert.

Det kommer hyppige endringer i anbefalinger. Det er derfor viktig å følge med på fhi.no, der er en veldig nyttig side om coronavirus.


Avd.sjef/Overlege Sølvi Noraas
Avd. for medisinsk mikrobiologi
SSHF Kristiansand