Innspill samhandlingsråd

Hvilken portefølje av samhandlingsråd trenger Helsefellesskapet Agder? 

Helsefellesskapet Agder v/ OSS (overordnet strategisk samarbeidsutvalg) ber med dette om innspill til pågående gjennomgang av samhandlingsrådene. Arbeidet er en oppfølgingen av PWC-rapporten fra 2018 (1) og inkluderer evaluering og gjennomgang av dagens råd. Samhandlingsrådene skal bidra til å nå partnerskapets mål, bla. ved å gi faglige råd og delta i forbedringsarbeid.

Høsten 2020 ble ny modell for organisering av samhandlingsråd vedtatt, inkludert felles overordnet mandat (2) og struktur for hvordan rådenes arbeid følges opp og rapporteres i Helsefellesskapet (3).

Det gjenstår å beslutte hvilken portefølje av samhandlingsråd Helsefellesskapet har behov for (gjøres av OSS 15.april). Fagmiljøene er Helsefellesskapets sentrale arena for videreutvikling av tjenestene. Spørsmålet er på hvilke områder det viktig å ha samhandlingsråd, og skille dette fra utviklings-oppgaver som kan løses gjennom prosjektorganisering eller i ordinær drifts-/ faglinje. Helsefellesskapets strategi- og prioriterte områder gir tydelige rammer for tjenesteutviklingen (4).

Det er laget et informasjonsgrunnlag for å bidra i drøftingene omkring dette, beskrevet i vedlagte saksframstilling (5) og rapport (6). Her beskrives også resultater fra rådenes selvevaluering høsten 2019. I tillegg er det utarbeidet en oversikt over samarbeidsavtalene, om hva de regulerer og hvordan (7). Selv om avtalene trenger revidering, er tanken at dette kan være en støtte i vurderingen av hvilke områder et samhandlingsråd blir viktig for videre tjenesteutvikling.

På denne bakgrunn ønskes innspill:

  1. På hvilke områder er det viktig/påkrevet å ha Samhandlingsråd som kan arbeide med tjenesteutvikling over tid og innenfor Helsefellesskapets strategiske fokusområder?
  2. Hvilke områder/saker kan med fordel organiseres gjennom prosjektarbeid/ad hoc faggrupper for å løse OSS-oppdrag?
  3. På hvilke områder er det behov for fagnettverk (kommune & sykehus) for løpende samhandling, koordinering og erfaringsdeling?

Tilbakemeldingen gis her

Frist for innspill: 05.03.2021


Vedlegg

  1. PWC-rapport
  2. Felles overordnet mandat for samhandlingsråd
  3. Struktur SHR- oppdrag, oppfølging og rapportering
  4. Helsefellesskapet Agders strategi 2019-2021 inklusive handlingsdel
  5. OSS sak 69-2020, Saksframstilling-gjennomgang av samhandlingsråd-del 2
  6. OSS sak 69-2020, Rapport-gjennomgang av samhandlingsråd-del 2
  7. Samarbeidsavtalene - en oversikt


Fant du det du lette etter?