HELSENORGE

Samhandlingsmidler

Utlysning av samhandlingsmidler for 2021.

Helse Sør-Øst RHF har tildelt samhandlingsmidler til samarbeidsutvalgene mellom helseforetak og kommuner i sykehusområdene. For 2021 er kr 847.000,- stilt til disposisjon for Helsefellesskapet Agder.

Helsefellesskapet vil med dette stimulere til utvikling og innovasjon.

Søknadsfrist er 25.05.2021.

Midlene skal understøtte sykehusets andel i samarbeidstiltak med kommunene i opptaksområdet. Det forutsettes at kommunene bidrar med ressurser i form av personell/økonomi inn i tiltaket. Kommunens bidrag skal synliggjøres i søknaden og i rapportering for bruk av midlene.


Kriterier

Tildelte midler skal benyttes i tråd med følgende kriterier:

 • Prosjektet innrettes mot en/flere av de fire prioriterte pasientgruppene for Helsefellesskapet, beskrevet i Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP)
  • Barn og unge
  • Personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer
  • Skrøpelige eldre
  • Personer med flere kroniske lidelser
 • Prosjektet må være i tråd med SSHF utviklingsplan 2035 og Helsefellesskapet Agder sin strategiplan med prioriterte områder
 • Basert på Helsefellesskapets prioriterte tiltaksområder for 2021, vil søknader innen følgende områder bli prioritert:
  • Samarbeid i den akuttmedisinske kjede
  • Samarbeid om konsekvensene av pandemien for de sårbare gruppene

Følgende må synliggjøres i søknaden:

 • At prosjektet er i tråd med kriteriene over
 • Beskrivelse av metodikk
 • Budsjett med beskrivelse av bidrag fra henholdsvis primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
 • Brukermedvirkning og tiltakets nytteverdi for brukere/pasienter
 • Plan for implementering i drift
 • Hvordan prosjektet skal evalueres
Det må lage statusrapport underveis, samt sluttrapport med evaluering av arbeidet.

Helsefellesskapet beslutter tildeling av midlene. Vedtaket kan ikke påklages.

SSHF utviklingsplan 2035

MOTTATTE SØKNADER 2021
 


Fant du det du lette etter?