HELSENORGE

- Trygt å bygge på Eg

- Det er godt dokumentert hvordan grunnforholdene på Eg er, og hvilke tiltak som har vært nødvendig for å bygge trygt. Skredet i Gjerdrum fører likevel til at vi vil gå gjennom dokumentasjonen på nytt for en ekstra kvalitetssikring, sier teknologidirektør Per W. Torgersen.

Det er opp gjennom årene foretatt flere og omfattende grunnundersøkelser, kartlegging av kvikkleireforekomstene og vurdering av risiko for skred på Eg.

Per W. Torgersen

- Det er trygt å bygge på Eg, men grunnforholdene tilsier at det må gjøres ulike tekniske tiltak. For eksempel er Nybygg psykisk helse som nå er under oppføring fundamentert på peler ned til fjell, i likhet med hovedbygg somatikk som stod ferdig for 30 år siden, sier teknologidirektør Per W. Torgersen.Flere tiltak gjennomført

Det er lagt steinfyllinger i Otra og på elvebredden på 1990-tallet og rundt 2015 for å øke stabiliteten i området og hindre erosjon. Før byggestart for Nybygg psykisk ble det gjort supplerende grunnundersøkelser på tomten for nybygget, i regi av Skanska som totalentreprenør.

Audun Lågøyr

- Partene i prosjektet ble enige om å flytte bygget fra opprinnelig plassering til plasseringen det har i dag, så langt vekk fra det teoretiske kvikkleirområdet som mulig. Terrenget er også blitt stabilisert med kalk-/sementpeler, og det er laget en grøft i overkant av tomten for å lede vannet bort, sier konserndirektør HR og kommunikasjon i Skanska, Audun Lågøyr.
Han legger til at det er kjørt bort betydelig mer masse fra tomta enn tilført. 

Modell av peling

Illustrasjon av peling (Skanska)

Kvalitetssikring

Det vil ta noe tid å gå gjennom den omfattende dokumentasjonen som finnes om grunnforholdene på Eg, sier Torgersen:

- Når vi har gjort den jobben, vil vi vurdere om det er nødvendig med nye undersøkelser eller tiltak, sier han.

Også Kristiansand kommune har varslet en ekstra gjennomgang av reguleringsplaner og dokumentasjon for områder med kvikkleire.

Kartutsnitt, Eg, NVE

Kartutsnitt: Det er lav fare for kvikkleire-ras i området der nybygget føres opp (gul skravering), og middels fare der deler av dagens sykehusbygninger ligger (oransje skravering). Kilde: nve.no