HELSENORGE

11 millioner til Sørlandet sykehus til tjenesteinnovasjon

Sørlandet sykehus har fått innvilget nær 11 millioner kroner til tre tjenesteinnovasjons-prosjekter. Målet for prosjektene er å redusere ventelister og øke behandlingskapasiteten ved foretaket. Alle tre prosjekter skal også forbedre kvalitet og redusere uønsket variasjon.

- Koronapandemien har dessverre ført til at enkelte pasientgrupper opplever å måtte vente lenger før de kommer inn til behandling. Sørlandet sykehus har sett behovet for å få ned ventelister og finne ordninger som kan øke behandlingskapasiteten ved poliklinikkene. Det er derfor allerede satt i gang flere tiltak, sier administrerende direktør Nina Mevold ved Sørlandet sykehus HF.

Helse Sør-Øst RHF lyste ut midler til prosjekter både innen somatikken, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

- Det å få denne tildelingen vitner om at vi har gode prosjekter og utviklingsorienterte medarbeidere som gjennom solide søknader har klart å synliggjøre det gode arbeidet som gjøres for å forbedre tilbudet til våre pasienter, sier Mevold.

De prosjektene som har fått støtte er:

«Den polikliniske pasient» i psykiatrien – 4 millioner kroner
Prosjektet har som hensikt å redusere ventetiden til pasientene og sikre at alvorlig psykiske syke pasienter får tilbud om tidlig utredning og behandling  som reduserer sannsynlighet for forverring av helsetilstand grunnet ventetid. Prosjektet har som målsetting å forbedre pasientforløp for polikliniske pasienter, i Psykisk helsevern for voksne, psykisk helsevern for barn og unge og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
 

Senter for kreftbehandling - Poliklinikkutnyttelse – 3,7 millioner kroner

Prosjektet har som mål å forbedre utnyttelse v kapasiteten ved å frigjøre tid hos kreftleger og sykepleiere til mer pasientrettet arbeid. Rom, utstyr og personellressurser skal brukes mer effektivt. Dette skal skje gjennom bedre planlegging og bruk av digitale verktøy, fjerning av tidstyver og bruk av kveldspoliklinikk. Det er et stort behov for å frigjøre helsepersonellets tid til mer pasientrettet arbeid.

 
Pitstop poliklinikk – 3 millioner kroner

Sørlandet sykehus HF utviklet og iverksatte i 2020 sin egen forbedringsmodell kalt Pitstop – eller Systematisk kvalitetsforbedring gjennom fagområdene.. Formålet er mer effektiv ressursutnyttelse, økt aktivitet og reduserte ventelister. Her er det søkt om midler for å følge opp, gjennomføre og måle forbedringstiltakene som blir identifisert i arbeidet i hver pitstop, samt gjøre avdelingene og fagområdene i stand til på egen hånd å fortsette justeringen av tiltakene gjennom kontinuerlig forbedring. Dette skal gjennomføres innen fagområdene øre, nese, hals, øye, barne- og ungdomsavdelingen, gastromedisin, urologi, smertepoliklinikk, anestesi, intensiv og opererende fag.