HELSENORGE

20 millioner kroner til forskning på trening av barn med tidlig hjerneskade

Sørlandet sykehus har fått nær 20 millioner kroner til et studie knyttet til intensiv habilitering av førskolebarn med tidlig hjerneskade.

Prosjektleder Jon Skranes, overlege og leder av Habiliteringstjenesten for Barn og Unge (HABU)

Seks prosjekter med forankring i alle helseregioner er tildelt totalt 134 millioner fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK). 

Som eneste ikke-universitetssykehus, har Sørlandet sykehus HF sin effektstudie av intensiv habilitering av barn med tidlig hjerneskade blitt tildelt 19,8 millioner kroner fra denne potten.

Prosjektleder Jon Skranes, overlege og leder av Habiliteringstjenesten for Barn og Unge (HABU), Barne- og Ungdomsavdelingen ved Sørlandet sykehus i Arendal har utarbeidet søknaden i samarbeid med fagmiljøet ved RIB, Regionalt senter for Intensiv Barnehabilitering, ved Sørlandet sykehus Kristiansand.  Dette fagmiljøet har i mange år utmerket seg innen dette fagfeltet gjennom forskning og publisering av forskningsartikler i samarbeid med Skranes.

- RIB-enheten skal nå forsterkes ved å etablere to nye PhD-studenter som skal forske på disse temaene i årene fremover, sier leder av RIB-enheten, psykologspesialist Kristian Sørensen.

Sørlandet sykehus har drevet intensiv trening av barn og unge med alvorlig hjerneskade, i de fleste tilfeller små barn med Cerebral Parese, i nesten 20 år, men har ønsket større forskningsmessig evidens for at treningen virker.

- Denne effektstudien skal nå vise om vår hypotese om effekt av treningen stemmer, sier overlege Jon Skranes.

Hypotesen er ifølge Skranes at deltakelse i et intensivt habiliteringsprogram vil styrke barnets funksjon og velvære, samt motoriske, kommunikasjons- og sosiale ferdigheter.

- Dette vil igjen forbedre livskvaliteten både til pasientene og deres familie, sier han.                           

Ifølge Skranes har flere familier reist til private klinikker i utlandet for å få intensivt treningstilbud til sine barn med alvorlig hjerneskade.

- Disse klinikkene kan ikke vise til forskning som bekrefter at deres treningsmodell har effekt. Det norske fagmiljøet ønsker i stedet at det bygges opp tilbud til denne pasientgruppen her i Norge, slik at tilbudet blir likt og tilgjengelig for alle familier som trenger det. Denne studien vil være viktig for den videre satsingen på intensiv habilitering av denne pasientgruppen, sier Skranes.

Administrerende direktør Nina Mevold ved Sørlandet sykehus HF er svært glad for denne store tildelingen til forskningsmiljøet som jobber med intensiv habilitering av førskolebarn med tidlig hjerneskade. Dette er en viktig pasientgruppe, som vi trenger mer kunnskap om. Hun merker seg at flere forskningsmiljøer ved Sørlandet sykehus HF nå hevder seg i den nasjonale konkurransen om forskningsmidler. Dette viser at Sørlandet sykehus HF har et solid utgangspunkt for samarbeidet med Universitetet i Oslo om Campus sør-satsingen, sier hun.


FAKTA:
Vedtaket om tildeling ble foretatt i møte mellom de administrerende direktørene for de regionale helseforetakene 23. november 2020.

De regionale helseforetakenes program, KLINBEFORSK, bidrar med langsiktig finansiering av store, nasjonale kliniske behandlingsstudier. Gjennom disse prosjektene gis pasienter tilbud om å delta i utprøvende behandling samtidig som det utvikles ny kunnskap.

Jon Skranes er professor innen barnenevrologi og habilitering ved NTNU og prosjektleder for aktuelle forskningsprosjekt. Andre sentrale personer i prosjektet ved Sørlandet sykehus er spesialistfysioterapeut og tidligere leder Ida Vestrheim og nevropsykolog og nåværende leder Kristian Sørensen ved Regionalt senter for intensiv barnehabilitering (RIB) ved Barne- og Ungdomsavdelingen i Kristiansand. De andre sykehusene som skal bidra med trening av barn i prosjektet, er Haukeland Universitetssjukehus i Bergen, St Olavs hospital i Trondheim og Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.