HELSENORGE

Elektronisk journalsystem erstatter papirjournal i ambulansene

Syv ambulanser ved Sørlandet sykehus bruker nå den regionale løsningen for elektronisk ambulansejournal. Tilbakemeldingene fra ansatte er at dette er et løft for tjenesten. Når alt av funksjoner kommer på plass, vil det sikre god dokumentasjon av pasientdata. 

– Den elektroniske ambulansejournalen gjør at ambulansepersonell får et bedre informasjonsgrunnlag, som igjen sikrer bedre og mer standardisert helsehjelp. Journalene kan administreres mer effektivt, og vi oppnår gode grunnlagsdata til forskning, kompetanseheving hos ansatte og det viktigste; - bedre pasientbehandling. Dette er et teknologisk løft for ambulansetjenesten på Sørlandet.  

Det sier Ida Kristin Totsås, systemforvalter for Klinikk for prehospitale tjenester (PTSS) ved Sørlandet sykehus. Hun er en av dem som følger opp prosjektet lokalt.

Ifølge Totsåa stryrker den elektroniske ambulansejournalen kommunikasjonen mellom de prehospitale tjenestene og sykehusene, og betyr blant annet at akuttmottaket vil ha tilgang til pasientens ambulansejournal før pasienten kommer til sykehuset.

- Journalen er også et godt verktøy både for beslutningsstøtte og for kvalitetssikring av behandlingen som gis. Det blir etter hvert en nasjonal løsning, der hvert enkelt foretak kan ha sine lokale løsninger, som for Sørlandets del innebærer Barn under radaren og bruk av Brøseth Violence Checklist, sier hun.

Utprøvingen av et elektronisk journalsystem som skal erstatte papirjournal i ambulansene, startet ved OUS i september 2020, og ved Klinikk for prehospitale tjenester (PTSS) ved Sørlandet sykehus HF i desember. Den regionale løsningen sikrer at helseopplysningene følger pasienten elektronisk fra ambulanse tilkalles og videre i behandlingskjeden.

Det er stasjonen i Kristiansand og Arendal som har vært en del av pilotprosjektet på Sørlandet så langt, og i mars vil piloten utvides til stasjonene i Vennesla, Lillesand, Grimstad og Risør i første omgang – før etter hvert gradvis utrulling til flere stasjoner.

- Tilbakemeldingene fra personellet i pilot er at dette er et løft for tjenesten. Når alt av funksjoner kommer på plass, vil det være en god arbeidsflyt for personellet, og sikre god dokumentasjon av pasientdata, mener Totsås.

Så langt har de produsert over 3400 elektroniske ambulansejournaler siden desember 2020.