Enstemmig vedtak av utviklingsplan 2035

Styret vedtok i dag enstemmig utviklingsplan 2035 med strategiplan for 2018 -2020. Styrets viktigste melding var at om planen skal lykkes krever det at sykehuset får til å jobbe i faglige nettverk og får til en kultur for samarbeid på tvers mellom de somatiske sykehusene.

Styret behandlet i dag utviklingsplanen for Sørlandet sykehus. Mange i sykehuset, i tillegg til brukere, ansatte og ledere i kommunene, interesseforeninger, politikere og andre samarbeidspartnere har deltatt i den planen som i dag ble vedtatt. Styret takket alle som har bidratt. Planen vil være styrende for all strategisk planlegging i sykehuset i de neste 17 år. I diskusjonen ble det gjort få endringer i forhold til forslag til vedtak. Det som ble fremhold som spesiekt viktig var å jobbe med de forhold som det er pekt på i «risiko og sårbarhetsanalysen» i forhold til å legge til rette for at ansatte skal kunne jobbe i faglig nettverk på tvers i Sørlandet sykehus.

Her er styrets vedtak: 

 1. Styret godkjenner den fremlagte Utviklingsplan 2035 med strategi 2018-2020 og forslag til kortversjon, datert 5.4.2018.
 2. Styret vil videreutvikle en driftsmodell for SSHF med store akuttsykehus i Arendal og Kristiansand og akuttsykehus i Flekkefjord.
  Delregionale senterfunksjoner som PCI og ICD skal videreføres i tråd med gjeldende føringer fra Helse Sør-Øst RHF.
 3. Styret forventer ikke vesentlige endringer i funksjonsfordeling mellom de somatiske sykehusene utover kapasitetstilpasninger i de neste årene. Sykehusene skal jobbe i nettverk for å opprettholde dagens funksjonsfordeling og akuttfunksjoner ved alle lokalisasjoner.
 4. Spesialiserte funksjoner der lavt pasientvolum medfører særlige kvalitetsutfordringer samt akutte behandlingstilbud som krever samarbeid mellom mange fagområder, vil i hovedsak være samlet til sykehuset i Kristiansand. Enkelte spissfunksjoner kan likevel plasseres andre steder, forutsatt at sykehusene videreutvikler samarbeid i nettverk.
 5. Styret er svært bekymret for intensiv-/intermediærkapasiteten i Kristiansand, og mener det må iverksettes omfattende tiltak for å sikre tilstrekkelig kapasitet, kvalitet og pasientsikkerhet for somatiske akutt- og intensivfunksjoner ved sykehuset i Kristiansand.
  Styret anmoder Helse Sør-Øst RHF om aksept for å starte planlegging av et nytt akuttbygg i Kristiansand, og ber HSØ RHF om å prioritere dette i investeringsporteføljen.
 6. Styret legger til grunn at innspillene fra «Regional samhandlingsmelding for rus og psykisk helsefelt i Agder» er ivaretatt i Utviklingsplan 2035 med strategi 2018-2020.
 7. Styret ber administrerende direktør følge opp risikoområdene og forslag til tiltak som kommer fram i risiko- og mulighetsanalysene, og sammen med organisasjonen arbeide for å nå de strategiske målene i utviklingsplanen.
 8. Administrerende direktør får fullmakt til å oppdatere utviklingsplanen med de innspill som kom i møtet.

   

Rune Nesdal Jonassen

Fant du det du lette etter?