Feilbehandlingene skulle ikke skjedd og vi beklager disse sterkt

Lørdag 23.mars var det en lang reportasje i Lørdagsrevyen med alvorlig innhold om sykehuset vårt i Flekkefjord. En større sak er publisert på nrk.no. Vi beklager den belastningen og lidelsen behandling hos oss har påført noen pasienter.

Det er sterk kost å se våre tidligere pasienter ha det vondt og ha fått forringet livskvalitet på denne måten. Det skulle ikke skjedd, og vi er veldig lei oss for dette.

Vi kan aldri garantere at feil ikke skal skje. Men når det oppstår uønskede hendelser, berører det oss alle sterkt. Det er jeg og foretaksledelsen som har ansvar for at rutiner og systemer er på plass slik at muligheten for å gjøre feil reduseres. Jeg tar dette ansvaret, og har de siste månedene sammen med sykehusledelse og fagmiljøene jobbet fram en god løsning for ortopedi. Jeg følger tett opp det gode arbeidet på tvers av de somatiske sykehusene for å forbedre kvalitet og pasientsikkerhet.

Mange av hendelsene, som ligger opptil flere år tilbake i tid, er kjent i offentligheten fra tidligere. De er alle behandlet i våre interne kvalitetssystemer og behandles eller har vært behandlet av tilsynsmyndighetene. Vi lærer og har lært av feilene.

Pasienter og befolkningen er engstelige etter medieoppslagene. Vi ser at pasienter avbestiller timer og operasjoner, vi mottar færre henvisninger, og har opplevd at pasienter som ankommer akuttmottak i Flekkefjord ber om å bli sendt til Kristiansand.

Det er ingen grunn til å la være å la seg utrede og behandle ved sykehuset i Flekkefjord. Vi skårer svært godt på mange av de nasjonale kvalitetsindikatorene. Både medisinsk og kirurgisk avdeling har dyktige og dedikerte fagfolk. Nå har vi også en ny løsning for ortopedi-tilbudet, som innebærer at ortopeder fra Kristiansand inngår i vaktordningen i Flekkefjord. På den måten får vi nødvendig bemanning og får utdannet helsepersonell. Ambuleringen styrker også samarbeidet mellom lokasjonene, og kan være en rollemodell for fremtidens sykehus: Vi må hjelpe hverandre på tvers av lokasjoner og klinikker for å finne de gode, helhetlige løsningene.

Tillit som er bygd gjennom mange år på grunn av gode helsetilbud og høy kompetanse, rokkes ved nå. Vi skal fortsette å bygge opp helsetjenester av god kvalitet.

Vi har tre sykehus i foretaket fordi vi skal ha behandlingstilbud nær folk, der folk bor. De aller fleste lider av vanlige sykdommer som kan utredes og behandles på nærmeste sykehus. Det er samarbeidet mellom fagmiljøene i våre tre sykehus som er bærebjelken i at dette kan fungere.

Det er mitt og foretaksledelsens ansvar å sørge for at samarbeidet videreutvikles.


Nina Mevold
Administrerende direktør