HELSENORGE

Forsker på hjemmebehandling av covid-19 pasienter

Sørlandet sykehus er med i et nordisk forskningsprosjekt som skal finne den beste modellen for å gjøre det mulig for pasienter med covid-19 å få behandling i eget hjem fremfor innleggelse på sykehus. Prosjektet har fått 8,3 millioner kroner fra det EU-finansierte samarbeidsprogrammet Regionalfondet Interreg ØKS.

​Koronapandemien har vist at helsevesenet verden over må tilpasses håndteringen av en ny infeksjonssykdom, og at denne krever store ressurser. Derfor foregår nå et nordisk forskningsprosjekt, der Sørlandet sykehus er eneste norske deltaker, forskning på hvordan pasienter med covid-19 sikkert og trygt kan behandles i eget hjem, fremfor å bli innlagt på sykehus.

- Det er et generelt ønske i helsevesenet om å kunne ha mest mulig behandling så nært pasientens hjem som mulig. Sørlandet sykehus har flere eksempler på at pasienter som tidligere ble innlagt på sykehus, nå behandles i eget hjem. Det at vi nå forsker på hva som skal til for at også  covid-19 pasienter skal kunne behandles hjemme, er i tråd med dette, sier avdelingssjef medisinsk avdeling ved sykehuset i Kristiansand, Ole Rysstad.
- Dette er best for pasienten som er i sine vante omgivelser. Men det fordrer at de føler seg trygge på at de får den rette og beste behandlingen, sier Rysstad.

Ifølge Rysstad vil denne forskningen være nyttig også for fremtidige pandemier, og ikke kun rettet mot covid-19.

- Det er en kjensgjerning at vi i fremtiden vil oppleve nye pandemier som den vi nå ser. Det er bare spørsmål om tid. Den forskningen vi nå gjennomfører, vil forhåpentligvis gjøre oss i stand til å behandle pasienter hjemme fremfor å transportere dem inn til sykehus og dermed frigjøre mye kapasitet til pasienter som må på sykehus for behandling, mener Rysstad.

Om prosjektet
Prosjektet "Innleggelse av covid-19 pasienter i hjemmet" er et samarbeid mellom Medisinsk avdeling, Sjællands Universitetshospital, Forskningsavdelingen på Nordsjællands Hospital, Akuttavdelingen på Skåne Sygehus Nordväst i Sverige og Medisinsk avdeling på Sørlandet sykehus.

Prosjektet har mottatt 8,3 millioner kroner fra Interreg ØKS og vil vare fra januar 2021 til oktober 2022.

Om Interreg og Regionalfondet Interreg ØKS
Interreg skal fremme sosial og økonomisk utjamning på tvers av regioner og landegrenser i EUs 28 medlemsland, samt Norge og andre naboland. Programmet ble etablert i 1990, med norsk deltagelse siden 1996.

I perioden 2007 til og med 2013 fikk over 600 samarbeidsprosjekter med norsk deltakelse støtte. Fram mot 2020 gis det mer enn 700 millioner kroner i økonomisk støtte til norske prosjektdeltakere som sammen med aktører fra andre deler av Europa skal bidra til mer kunnskap, bedre miljø og bærekraftig økonomisk vekst.

Under Interreg finnes Regionalfondet Interreg ØKS, et samarbeidsprogram som omfatter ni millioner innbyggere rundt havene Kattegat, Skagerrak og Øresund. Agder, Viken, Vestfold og Telemark og Oslo inngår i dette programmet.