Fylkesmannen kritisk til behandling av «utlokaliserte pasienter»

Statens helsetilsyn har tatt initiativ til et landsomfattende tilsyn for å kartlegge hvorvidt helseforetakene sørger for at tjenester til utlokaliserte ortopediske, gastrokirurgiske og medisinske pasienter er i samsvar med aktuelle lovkrav slik at pasientene får trygge og gode tjenester. Ved Sørlandet sykehus Kristiansand har Fylkesmannen pekt på enkelte kritikkverdige forhold, som det nå tas tak i.

Med «utlokalisert pasient» menes en innskrevet pasient som, på grunn av plassmangel, mottar spesialisthelsetjenester på en annen sengepost enn den som har fagspesifikk sykepleiekompetanse på pasientens aktuelle helseproblem. Tilsynet Fylkesmannen gjennomførte med Sørlandet sykehus HF, var et ledd i en nasjonal kartlegging for å kartlegge at pasienter som blir flyttet, blir forsvarlig fulgt opp. Fylkesmannen besøkte i den forbindelse Sørlandet sykehus Kristiansand fra 12.06.2019 til 14.06.2019.

– Fylkesmannen konkluderte med at Sørlandet sykehus HF Kristiansand ikke har iverksatt tilstrekkelige risikoreduserende tiltak ved utlokalisering av ortopediske, gastrokirurgiske og medisinske pasienter. I tilsynsrapporten kommer det fram konkrete eksempler på forhold som vi må forbedre, påpeker Per Engstrand.


 Klinikken har fått en frist til 1. november med å svare opp kritikken.


– Den jobben er klinikken i full gang med. Vi benytter denne type tilsyn til å gjennomføre forbedrende tiltak, og anser dem som viktige i arbeidet med å gi pasientene våre best mulig behandling. Det er helt avgjørende at våre pasienter på Sørlandet sykehus får behandling med samme kvalitet enten de ligger på «moderavdelingen» eller blir plassert i en seng på en annen avdeling, understreker Engstrand.


 Ifølge rapporten risikerer pasienter at de ikke blir vurdert og fulgt opp i henhold til deres aktuelle helsetilstand, at deres mulighet til medvirkning begrenses av mangel på informasjon om at de er på en annen avdeling enn den som har fagspesifikk sykepleiekompetanse på pasientens aktuelle helseproblem.


– Det kom også fram at sykepleierne til tider opplever at de ikke har nok kompetanse til å behandle pasienter fra andre avdelinger på en så god måte som de ønsker. Det er viktig at våre medarbeidere opplever at de kan gi god og trygg pasientbehandling, så dette er et punkt vi skal ta tak i, sier Engstrand.


 Les hele tilsynsrapporten her