HELSENORGE

Helse Sør-Østs konsernrevisjon har ferdigstilt sin rapport

I dag ble rapporten «Revisjon etter uønskede hendelser ved Sørlandet sykehus» offentliggjort.

- Denne rapporten er viktig for meg. Nå skal vi bruke tid på å sette oss inn i den omfattende rapportens funn, og bruke den aktivt i det videre arbeidet med å bedre kvaliteten i pasientbehandlingen, sier Nina Mevold, administrerende direktør ved Sørlandet sykehus.

Det ble i dialog mellom SSHF og Helse Sør-Øst i februar besluttet å benytte Konsernrevisjonen til en gjennomgang av pasientbehandling fra LIS-legens arbeid ved sykehusene i Kristiansand og Flekkefjord. Revisjonen har hatt både et pasientperspektiv og et systemperspektiv.

Flere tilsynssaker førte til at legen ble tatt ut av pasientkontakt, i påvente av Helsetilsynets vurdering.

- Helseforetaket har ventet på rapporten, og er glad for at Konsernrevisjonen har klart å gjennomføre revisjonen under covid-19-pandemien. Saken er alvorlig for sykehuset, og vi vil lese rapporten nøye, sier Nina Mevold.

- Kvalitet og pasientsikkerhet er et ledelsesansvar. Som sykehusets øverste leder er jeg ansvarlig for og har høye ambisjoner for kvalitet og pasientsikkerhet i sykehuset. Rapporten synes å gi et utfyllende bilde over styrker og svakheter i vår organisasjon. Disse funnene skal vi benytte oss av i vårt videre forbedringsarbeid, sier hun.

Mevold understreker at det er først når Helsetilsynet kommer med sin rapport, at foretaket får det hele bildet, også på systemnivå.

- Når vi ser vurderingene fra Helsetilsynet og konsernrevisjonen i sammenheng, kan vi si at alle steiner er snudd i denne saken.

Styret i SSHF vil bli orientert om rapporten av Konsernrevisjonen i et ekstraordinært styremøte fredag 25. september, og behandles i ordinært styremøte 29. oktober.

Styret i Helse Sør-Øst RHF får en foreløpig orientering om rapporten i sitt styremøte 24. september.

Les rapporten