Kartlegging om universitetssykehus klar

- Det er langt fram og et møysommelig arbeid som må til dersom Sørlandet sykehus eventuelt skal kunne bli vurdert til å bli universitetssykehus, sier fagdirektør Per Engstrand. I dag er kartleggingsrapporten "Universitetssykehus i Agder?" offentliggjort.

Undersøkelse øre-nese-hals
Forskningsenheten har kartlagt mulige fordeler og ulemper ved å gå for en ambisjon om universitetssykehus.

- Rapporten bør legge grunnlaget for en mer kunnskapsbasert diskusjon om vi bør gå for en ambisjon om universitetssykehus i landsdelen. Kartleggingen redegjør godt for oppdraget om å vise både fordeler og ulemper, og jeg håper mange vil lese rapporten, sier Engstrand.

Sykehuset må styrke seg kraftig på forskning og ta imot langt flere legestudenter enn i dag dersom det skal kunne komme i betraktning for å bli vurdert som universitetssykehus-kandidat. Kartleggingen, som forskningsenheten står bak, synliggjør gapet mellom dagens status og krav til universitetssykehus, og hvilke tiltak som kan gjøres dersom universitetssykehus er målet. 

Innspill og erfaring
Underveis har forskningssjef Frode Gallefoss og prosjektleder Else Kristin Reitan hentet erfaringer fra desentralisert legeutdanning ved andre universitetssykehus i Norge og Danmark, og snakket med medarbeidere og ledere i SSHF.

De viktigste mulige fordelene som framheves er at økt forskning og økt ansvar for utdanning vil bidra til bedre kvalitet på utredning og behandling. Videre kan ambisjonen bidra til å rekruttere og beholde dyktige fagfolk. Det legges også vekt på at ambisjonen vil kunne virke samlende på fagmiljøene i sykehusene i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord.

De mest sentrale mulige ulempene som trekkes fram er at ambisjonen kan kreve så mye ressurser at det vil gå ut over pasientbehandlingen. Det er også skepsis til om Sørlandet sykehus er stort nok til å aksle oppgaven, og det pekes på Helse Sør-Øst RHFs motstand mot flere universitetssykehus i regionen.

Satser på forskning

Per Engstrand
- En så stor og viktig samfunnsaktør og kompetansevirksomhet som Sørlandet sykehus må ha ambisjoner som kan bidra til å rekruttere helsepersonell og sikre bedre kvalitet i utredning og behandling. Videre satsning på forskning er en del av dette, uavhengig av om vi skal ha som langsiktig mål å bli universitetssykehus, sier Engstrand.

I sykehusets strategi står det at SSHF fortsatt skal ha som ambisjon å være det mest forskningsaktive sykehuset utenfor universitetssykehusene i Norge.


Utreder flere studieplasser

Kunnskapsdepartementet satte i juni 2018 ned ei arbeidsgruppe som skal utrede mulighetene for å øke antall studieplasser i medisin i Norge. Gruppa skal både vurdere økning i antall studieplasser ved dagens fire fakulteter, samt mulig økning i antall studiesteder.

– Vi har kapasitet til å ta imot flere legestudenter, og vil gå i dialog med Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst om å øke antallet hit til sykehuset framover, sier Engstrand.

Videre behandling av kartleggingsrapporten blir avgjort etter at ny administrerende direktør i SSHF har tiltrådt.

Forskningsenhetens kartleggingsrapport