Klart for de neste pakkeforløpene innen psykisk helse og rus

Fra 15. februar starter pakkeforløp for psykose, spiseforstyrrelser og tvangslidelser. Henvisninger til de tre første pakkeforløpene som startet første januar i år er allerede godt i gang.  

​I helseforetakene og sykehusene i Helse Sør-Øst har arbeidet med å innføre pakkeforløpene for lengst startet. Det er etablert en regional implementeringsgruppe med kontaktpersoner i alle helseforetak. Innføring av pakkeforløp er et utviklingsarbeid og et lederansvar på alle nivåer. Det aller viktigste arbeidet skjer lokalt i det enkelte helseforetak, institusjon og kliniske enhet i ordinær ledelseslinje.

- Vi vet mange har lagt ned mye godt arbeid rundt innføring av pakkeforløpene, og nå lanseres den neste puljen av forløp. Pakkeforløpene bidrar til å skape forutsigbarhet, systematikk og bedre behandling innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, sier direktør for medisin og helsefag Jan Frich i Helse Sør-Øst RHF.

Syv forløp

Det er hittil utviklet syv pakkeforløp innenfor psykisk helse og rus, med ulik oppstartdato.

Fra 1. januar 2019:

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

Fra 15. februar:

  • Pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne
  • Pakkeforløp ved spiseforstyrrelser for barn og unge
  • Pakkeforløp for utredning og behandling av tvangslidelse (OCD) hos barn, unge og voksne

Fastlegene

For fastleger betyr pakkeforløpene at de henviser på vanlig måte. Helsedirektoratet har laget en oversikt over hva henvisningene innenfor de forskjellige løpene bør inneholde. I følge direktoratet vil en henvisning i tråd med anbefalingene i pakkeforløpene forventes å gi færre avslag fra spesialisthelsetjenesten. Dette forutsetter at fastlegene skriver gode henvisninger, med opplysninger som vektlegges i spesialisthelsetjenestens prioriteringsveileder.


Hva betyr pakkeforløpene for deg som ansatt i helsevesenet?


Hva betyr pakkforløpene for deg som pasient/pårørende?


Hva betyr pakkforløpene for deg som pasient/pårørende?

Det er gjennomført flere konferanser om pakkeforløp psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Sør-Øst. Presentasjonene er tilgjengelige på våre nettsider.