HELSENORGE

Nytt brukerutvalg ved sykehuset

Styret ved Sørlandet sykehus har oppnevnt nytt brukerutvalg for perioden 2020-2022. Elin Lien ble gjenvalgt som leder.

- Brukerutvalget skal tale pasientenes sak, og er et rådgivende organ overfor administrerende direktør og styret. Brukernes synspunkt skal gis en sentral plass i planlegging og drift av virksomheten. Vi ønsker derfor å høre fra pasienter om deres opplevelser, for å vurdere hvorvidt dette er forhold som må tas videre, sier Elin Lien.

Brukermedvirkningen formaliseres på systemnivå gjennom brukerutvalg. Dette utvalget oppnevnes på nytt hvert andre år. Brukerutvalget skal representere brukere fra hele helseforetakets virksomhetsområde. Fra 2020 er det valgt å styrke antall brukere med erfaring fra og kompetanse innen rus og minoritetsarbeid.

Brukerutvalgets rolle er å være:
- Et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker av
strategisk karakter som angår tilbudet til pasienter og pårørende i
virksomhetsområdet
- Et forum for tilbakemelding fra pasienter og pårørende om generaliserte
erfaringer innenfor helseforetakets ansvarsområder og oppgaver
- Et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjoner

Brukerutvalget har følgende sammensetning i perioden 2020-2022:

Elin Lien (leder), FFO
Catrine A. Torjussen, Kreftforeningen
Tove Irene Kristiansen, SAFO
Astrid Hopland Svendsen, FFO
Trond Rane, FFO
Grethe Bygland (ny), FFO
Einar Elgvin (ny), FFO
Olav Gjertsviksten (ny), A-Larm
Maryan Said (ny), Minoritet

Kandidat fra Agder Fylkeseldreråd utpekes av
nytt Fylkeseldreråd januar 2020.

Kontaktperson:
Elin Lien, 991 52 558