Nytt styre i Sørlandet sykehus

Onsdag ble det oppnevnt nye styrer i helseforetakene i Helse Sør-Øst. Det er store endringer blant de eieroppnevnte styremedlemmene i SSHF, der Bjørn Walle går inn som ny styreleder.

- Når det nå oppnevnes nye styrer i helseforetakene i Helse Sør-Øst, skjer dette etter en grundig prosess.  Styrene skal samlet sett ha kompetanse som reflektere oppgavene og utfordringene hvert enkelt helseforetak står overfor. Samtidig vektlegges fornyelse sammen med styreerfaring og behov for kontinuitet", heter det i en melding sendt ut av HSØ.

De eieroppnevnte styremedlemmene i helseforetakene oppnevnes formelt av foretaksmøtet den 26. februar 2020. Dette gjelder også styreleder og nestleder. Tjenestetiden for styremedlemmene er to år. De avtroppende styrene i helseforetakene i Helse Sør-Øst ble oppnevnt i foretaksmøte i februar 2018. Det er foretatt noen suppleringsvalg i enkelte styrer i perioden.

Også blant de styremedlemmene som er valgt av og blant de ansatte, er det endringer. Dette på grunn av at Susanne Sørensen Hernes gikk ut av styret da hun ble ansatt som fagdirektør i SSHF.

 
Styret i Sørlandet sykehus HF:

De eieroppnevnte:
Bjørn Walle, ny som styreleder
Helene Falch Fladmark, nestleder (ny)
Sunniva Whittaker, styremedlem (ny)
Einar Hysing, styremedlem (ny)
En styreplass er foreløpig ledig

Ansattes representanter:
Grethe Dølbakken
Hans Thorwild Thomassen
Merethe Krogstad Hoel