Helsenorge

Pandemien framskyndet digital oppfølging

Sørlandet sykehus har begynt med digital hjemmeoppfølging av pasienter som har vært innlagt med covid-19. Også andre pasientgrupper kan etter hvert få oppfølging på denne måten.

Sykepleier snakker med pasient på skjerm
Sørlandet sykehus følger opp covid-pasienter digitalt

Nå kan aktuelle covid-pasienter få tilbud om digital hjemmeoppfølging mens de er innlagt. Takker de ja, får de opplæring, og sendes hjem med en liten koffert med utstyr.

Koffert med utstyr

I kofferten fins et nettbrett, blodtrykksapparat, pulsoksymeter og temperaturmåler for å måle vitale parametre.

To ganger daglig legger pasientene måleresultatene inn i systemet, og i tillegg svarer de på noen spørsmål én gang daglig.

Måleresultatene settes sammen i en score som beskriver pasientens tilstand objektivt. 

- Så langt har vi opplevd dette som en trygg måte å følge opp pasientene på. Når vi snakker med pasienten på video, får vi høre stemmen og se vedkommende. Slike samtaler gir ekstra informasjon, og sammen med målingene gir dette oss godt grunnlag for å avgjøre videre oppfølging. Vi konfererer også med lege når det er nødvendig, og terskelen er lav for reinnleggelse ved behov, sier kardiologisk sykepleier Cecilie Odland.

Tre sykepleiere som har deltatt i digital oppfølging av pasienter

Hilde Lyngroth Leite (t.v.), Jill Olsen og Cecilie Odland ved hjertedagsenteret er tre av sykepleierne som har deltatt i oppfølgingen.

Se NRKs innslag om digital hjemmeoppfølging


Inger-Alice Naley Ås

- Erfaringene vi har gjort under pandemien viser at det er et stort potensiale i denne måten å følge opp pasienter på. Pasienter bor hjemme, men får systematisk konsultasjon over nett. Dermed kan pasienter med smitte slippe å være innlagt, og utsatte pasienter kan unngå lange sykehusopphold som innebærer smitterisiko. Pasienter med kroniske lidelser kan følges tett, slik at forverring i sykdommen forebygges, sier Inger-Alice Naley Ås.

Hun leder prosjektet «Felles forvaltning av avstandsoppfølging», som er en del av KOM-programmet (Kvalitet og modernisering). Hensikten er blant annet å etablere en effektiv bruk av en felles teknologisk plattform for hele helsetjenesten i Agder. 

Forsert av pandemien
Da tallet på covid-19-smittede i landsdelen økte, og sykehuset fikk stadig flere innlagte, ble det lagt økt trykk på arbeidet med å innføre verktøy og systemer som kan sikre god oppfølging av pasienter mens de er hjemme.

Torun Poppe
- Vi satte sammen et innsatsteam for å utarbeide prosedyrer, vurdere verktøy, sørge for opplæring og implementering. Sørlandet sykehus anskaffet OpenTeleHealth, et system som er brukt sammen med kommunene i TELMA og andre telemedisinske prosjekter, forteller rådgiver Torun Poppe ved KOM-kontoret.
Frigjør plass til flere syke
Så langt har tre covid 19-pasienter fått digital hjemmeoppfølging, fra medisinsk avdeling i Kristiansand. Ved en ny smittetopp kan sykehuset håndtere behandling og oppfølging av flere syke covid-pasienter enn før, fordi senger frigjøres. Digital oppfølging reduserer også smitterisiko for helsepersonell.

Nå utvikles det tilpasset oppfølging til flere pasientgrupper. Blant annet er digital hjemmeoppfølging til aktuelle familier skrevet ut fra nyfødtintensiv snart i gang.

Ettersom Agders kommuner allerede har tatt i bruk OpenTeleHealth for enkelte pasientgrupper, kan sykehus og kommuner nå lettere samarbeide om oppfølging, i alle faser av sykdommen.

– Dette er i tråd med helseministerens ønsker for helsefellesskap. Samme system gjør samhandling enklere. Det er bra for pasientene, sier Ås.