HELSENORGE

Raskere avklaring på kuler i brystet

Nå kommer kvinner i Agder langt raskere inn til brystdiagnostikk. Etter et forbedringsprosjekt er fristbrudd kuttet, og ventetiden for kvinner som mistenker brystkreft kortet ned.

- Det er gøy at vi kan gjøre små grep uten at det koster mye, og få så gode resuater. Vi har tenkt nytt og utnyttet de ressursene vi har, sier radiolog Helene Sandvik Solli, medisinsk ansvarlig ved Brystdiagnostisk senter (BDS).

Johanne Røssland Nupen og Helene Sandvik Solli

Johanne Røssland Nupen (t.v.) og Helene Sandvik Solli er to av mange som satte seg sammen i fjor høst for å finne løsninger på fristbrudd og lav måloppnåelse på pakkeforløpene.

Lange ventetider

Før forbedringsarbeidet startet, fikk kun 47 prosent av kvinner i pakkeforløp behandling for brystkreft innen standard forløpstid. Det nasjonale målet er 70 prosent. Halvparten av kvinnene som skulle inn i pakkeforløpet ventet lenger enn veiledende tidsfrist (7 dager) fra henvisningen var mottatt ved SSHF til de fikk første undersøkelse.

For kvinnene er det viktig å komme raskt inn. Vi måtte minimere ventetiden.

Jeroen Muller Kobold, seksjonsoverlege bryst- og endokrinkirurgi

Kvinner som var henvist uten begrunnet mistanke om brystkreft, ventet også lenge. Mange fristbrudd førte til at BDS måtte henvise kvinnene til Aleris og betale for dette.

- Vi jobbet og jobbet, men fikk ikke ned ventetidene. Vi mente det var større lokaler som skulle kunne løse dette, og var svært skeptiske da det ble startet et forbedringsprosjekt. Desto mer gøy er det nå når det virker, sier Solli.

Fant løsninger sammen

Ansatte i radiologisk avdeling, kirurger, sekretærer ved BDS og kirurgisk avdeling, mammasykepleier og representanter fra avdeling for patologi og senter for kreftbehandling satte seg sammen og gikk gjennom pasientflyten. De fikk støtte og veiledning fra KOM-programmet

Flytskjema

Pasientflyten: Klikk på bildet for å se hele flytskjemaet i bedre oppløsning.

- Det var en bevisstgjøring. Sammen fant vi mange relativt små ting som viste seg å ha store konsekvenser for ventetid og flyt, sier Johanne Røssland Nupen, leder ved BDS.

I fellesskap kom de fram til ulike tiltak for forbedring. Hvem som skal vurdere kvinner hvor det ikke er begrunnet mistanke om kreft, ble viktigste endring:

- Tidligere har som regel både radiograf og radiolog, mammasykepleier og mammakirurg vært involvert. Det førte til at kvinnene ventet unødvendig lenge på undersøkelse. Mange kunne fått nødvendige avklaringer på kulen i brystet med radiograf og radiolog, sier Nupen.

Kvinner som kommer til brystdiagnostisk senter får mammografi, ultralyd, klinisk undersøkelse og eventuelt vevsprøve. Kirurgene og sykepleierne brukte mye tid på å delta på undersøkelser der det ikke var forventet funn av kreft. Det ble lange ventelister, ofte med fristbrudd og tilhørende ekstraarbeid og merkostnader.

- Ordningen bidro også til at vi ikke nådde målene for pakkeforløpene, sier Nupen.

De bestemte seg for at radiolog og radiograf skal håndtere undersøkelser av kvinner der det ikke er begrunnet mistanke om kreft. Dermed kunne det settes av flere timer til pakkeforløp og undersøkelser som trenger kirurgvurdering. Etter hvert forsvant ventelistene.


Lettede kvinner

- Vi kirurger ser ikke lenger pasienter med cyster. Det skal vi heller ikke gjøre, vi skal konsentrere oss om behandling av brystkreft, sier Muller Kobold.

Pakkeforløpspasientene, som har begrunnet mistanke om brystkreft, får fortsatt alltid undersøkelser med radiograf og radiolog, mammakirurg og mammasykepleier. Etter forbedringsarbeidet kommer nå så godt som alle kvinner inn til første konsultasjon før det har gått 7 dager.

Hanne Fredriksen

- Det hender vi ringer kvinnene samme dag som henvisning er sendt fra fastlegen for å gi dem time. De blir positivt overrasket, sier forløpskoordinator Hanne Fredriksen.

- Det er også en god følelse for oss, å kunne gjøre noe for dem som er engstelige. Vi har fått forutsigbarhet i timebøkene, og gjør alt vi kan for å tilby kvinnene time raskt, sier forløpskoordinator Hanne Fredriksen (over).

Også ventetiden fra undersøkelsen til beslutning om kreftbehandling er redusert, og i tråd med veiledende tidsfrist (7 dager):

- Vi har fått bedre tid til å ta inn kvinnene som skal få svar på prøvene sine. De kommer fortere inn, og vi kan komme raskere i gang med behandling, sier Muller Kobold.