HELSENORGE

Statsadvokaten ilegger SSHF forelegg

Statsadvokaten har valgt å omgjøre Agder politidistrikts beslutning om å henlegge saken om uønskede hendelser ved SSF og SSK. Statsadvokaten ilegger SSHF et forelegg på 1 million kroner. Styret vil vurdere Statsadvokatens begrunnelse for forelegget og komme tilbake med sin vurdering innen fristen på 14 dager.Statsadvokaten viser i sin avgjørelse til Helsepersonelloven § 67 første ledd jf. § 16 første ledd jf. straffeloven § 27: For å ha unnlatt å organisere virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter. Når noen har handlet på vegne av foretaket kan foretaket straffes.

Foretaksboten gjelder perioden februar 2019 til januar 2020.

- Vi forstår begrunnelsen slik at SSHF får en reaksjon fordi våre overordnede systemer ikke har vært gode nok. I denne saken peker vi på systemet og ikke enkeltpersoner, og i SSHF har vi i stor grad svart ut disse manglene i oppfølgingen av konsernrevisjon og Statens helsetilsyn. For å sikre at foretaket har funnet alle læringspunkter er det også igangsatt ytterligere arbeid med rotårsaker med vekt på ledelse sammen med tillitsvalgte, sier administrerende direktør Nina Mevold.

Alle saker til styret som omhandler forhold knyttet til og oppfølging av denne saken finner du her