Styrking av smertetilbudet ved sykehuset

Tilbudet til pasienter med langvarige smerter styrkes. Smertepoliklinikken ved Sørlandet sykehus re-etableres ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR) på Kongsgård i Kristiansand.

Styret i SSHF ga i dag sin tilslutning til en ny modell for og plassering av smertepoliklinikken.

- Dette blir et godt tilbud til pasienter med langvarige eller kroniske smerter, som er i tråd med nasjonal veileder for smerteklinikker. En slik modell vil sikre tverrfaglig behandling for en viktig pasientgruppe og være en robust løsning for fremtiden, sier administrerende direktør Nina Mevold.

Smertepoliklinikken har siden oppstart i 2011 vært organisert i anestesi-, intensiv- og operasjonsavdelingen (AIO) i Arendal. Tilbudet har vært drevet med en beskjeden bemanning på under to stillinger. Dette har ikke vært tilstrekkelig til å kunne tilby reell tverrfaglig vurdering og behandling, og arbeidsbelastningen på medarbeiderne har vært for stor. En arbeidsgruppe har derfor sett på en ny organisering av dette tverrfaglige tilbudet til pasienter med kroniske smerter. Tillitsvalgte har bidratt til denne løsningen.

Oppsummert anbefaler arbeidsgruppen å styrke tilbudet med fysioterapeut-, sykepleier-, lege- og psykologtjenester. Teamet bør ha kompetanse i rehabilitering, fysikalsk medisin, kognitiv tilnærming og genuin interesse for behandling av langvarig smerte som fagfelt. Totalt anbefales seks årsverk. Sammensetting av et tverrfaglig team starter så raskt som mulig. De første pasientene kan tas inn fra høsten. Styrking av smertepoliklinikken skjer gjennom omprioritering av ressurser.

For ytterlige kommentarer, kontakt:
Signy Svendsen, kommunikasjonsdirektør, 905 06 133