Ungdom med akutt forgiftning får liten oppfølging

Ungdom som legges inn på sykehus med akutt forgiftning blir i mange tilfeller ikke fulgt opp av helsevesenet etterpå. Det viser en kartlegging gjort ved Sørlandet sykehus. Av 68 ungdommer som hadde vært innlagt, ble 31 skrevet ut uten plan for oppfølging.

- For mye alkohol blant ungdom blir kanskje ansett som normalt, men dette er risikoatferd. Ungdom som inntar så mye alkohol og legemidler at de må legges inn på sykehus, bør følges bedre opp enn i dag, sier lege Elisabeth Tallaksen Ulseth.

Ulseth er lege i spesialisering i barnesykdommer ved Barne- og ungdomsavdelingen ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Sammen med Anne Freuchen, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, og Unni Mette Stamnes Köpp, spesialist i barnesykdommer, har hun kartlagt alle som ble innlagt med akutt forgiftning ved barne- og ungdomsavdelingene i Kristiansand og Arendal gjennom ett år. Dette er en gruppe som er lite registrert i studier tidligere. Resultatene er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Elisabeth Tallaksen Ulseth

- Kartleggingen avdekker at ungdom med akutt forgiftning har økt risiko for å ønske å ta sitt eget liv, sier Elisabeth Tallaksen Ulseth (over).

68 ungdommer ble innlagt ved sykehusene i Arendal og Kristiansand med akutt forgiftning. Jenter var overrepresentert. Om lag halvparten av forgiftningene var uttrykk for selvskading, resten var rusrelaterte. Nesten alle som sa de hadde til hensikt å skade seg selv, fikk videre oppfølging i ABUP (Avdeling for barn og unges psykiske helse). Men de aller fleste som hadde forgiftninger knyttet til rusmiddelbruk ble skrevet ut uten plan for oppfølging. Kartleggingen viser også at nesten ingen av de innlagte ungdommene ble spurt om de hadde vært utsatt for vold eller overgrep. Tallene fra Agder er trolig ikke unike, og Ulseth mener dette er et varsko:

- Vold og overgrep er kjente triggere for risikoatferd. Det bør avklares hvem som skal ha ansvar for å undersøke om ungdom med forgiftning blir utsatt for vold og overgrep, så ikke hjelpeapparat og helsevesen glipper på oppfølging av allerede sårbare ungdommer, sier Ulseth.

Andre studier viser at nesten 1 av 5 vil bli reinnlagt for forgiftning. Kartleggingen ved Sørlandet sykehus viser at noen av ungdommene var innlagt flere ganger i løpet av perioden. Det var også registrert tidligere forgiftninger hos nærmere 1 av 5. Selvpåførte forgiftninger er en risikofaktor for framtidig selvmord. 22% av ungdommene i kartleggingen ved Sørlandet sykehus ble vurdert som suicidale etter tilsyn fra ABUP.

- Dersom vi benytter anledningen som disse innleggelsene gir til å samtale om rusvaner og selvskading, og ikke minst om hvorfor de har denne risikoatferden, blir det kanskje lettere å se hvordan vi best kan hjelpe denne gruppen ungdom. Da kan vi kanskje redusere risikoatferd og i beste fall forhindre selvmord. Men det må flere studier til for å finne ut hva som er den beste oppfølgingen, sier Ulseth.