Høring

Strategiplan 2021-2024

Sørlandet sykehus HF sender med dette ut forslag til strategi 2021-2024 ut på høring.

Dokumentet bygger på Nasjonal helse- og sykehusplan, Helse Sør-Øst (HSØ) Utviklingsplan 2035 og SSHFs Utviklingsplan 2035, og vedtak om å videreføre en driftsmodell med tre sykehus i foretaket.

Utkast til strategi 2021-2024 for Sørlandet sykehus HF (SSHF) sendes nå ut på høring til kommuner, brukerorganisasjoner og andre interessenter. Høringen sendes ut i henhold til vedlagte liste. Øvrige organisasjoner som ikke er med på listen, er også velkomne til å gi høringsuttalelser.

Høringsbrev
Høringsdokument
Høringsdokument kortversjon
Høringsinstanser

Send oss dine innspill

Høringsuttalelser/-innspill ønskes tilsendt via svarskjema.

Det er også mulig å sende innspill som epost til
postmottak@sshf.no

merk e-post med: 20/12095, Høringssvar SSHF strategi 2021-2024.

Høringsfristen er 04.02.2021.

Sørlandet sykehus HF ønsker høringsuttalelser til innholdet i høringsdokumentet, og som kan bidra til at dokumentet blir enda mer konkrete og målrettede.

Planen skal benyttes som et overordnet, strategisk styringsdokument. Planprosessen har vært konsentrert om å utvikle gode strategimål og strategiske innsatsområder med de rammebetingelser vi forventer for kommende strategiperiode. Det er spesielt lagt vekt på områder som foretaket må lykkes med innen 2024 for å nå strategiens mål.

Disse områdene er:

Sammen med pasienten – for pasienten
Kultur for helhet og samarbeid
Økonomisk bærekraft

Utkastet til strategien vil bli videre bearbeidet frem mot planlagt styrebehandling av endelig strategi i slutten av mars 2021. Alle høringsuttalelsene vil bli oppsummert og forelagt styret ved behandlingen. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

Fant du det du lette etter?