Utviklingsplan 2035

​Befolkningen blir eldre, bosettingsmønsteret endres og sykdomsbildet forandres. Den teknologiske utviklingen gjør at vi kan behandle mer og flere. Noen sykdommer vokser i omfang, andre blir mindre truende. Hvordan skal vi løse framtidas behov for spesialisthelsetjenester for å sikre god pasientbehandling i vår region? Utviklingsplan 2035 skal finne svaret på det.

Hva er en utviklingsplan?

En utviklingsplan skal peke på ønsket utviklingsretning for sykehusene i helseforetaket og hvilke tiltak som er nødvendige for å møte framtidens behov og utfordringer for helsetjenester.

Formålet er å skape pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og riktige bygg og utstyr. Planen skal angi mål og tiltak for å sikre god pasientbehandling i framtiden.

Alle helseforetak i Norge skal lage en utviklingsplan.
 

Vårt arbeid

I 2017 har Sørlandet sykehus utarbeidet en versjon 2.0 av utviklingsplanen. Utkast til høringsdokument legges fram for styret i oktober, og sendes ut på høring i perioden 1. november-15. desember. Utviklingsplanen skal være ferdig innen 1. mars 2018 og “Veileder for arbeid med utviklingsplaner” benyttes.

Versjon 2.0 bygger på rapport fra ekstern kvalitetssikring, styrevedtak SSHF, Nasjonal helse- og sykehusplan og føringer fra Helse Sør-Øst. Utviklingsplan og neste strategiplan (2018-2020) for foretaket sees nå i sammenheng.

Versjon 2.0 av utviklingsplanen har fokus på fremtidig målbilde, tiltak og organisering for pasientens helsetjeneste i Sørlandet sykehus.

Se videre fremdrift

Workshop 1

Workshop 2

Workshop 3

Framskrivning 2015-2035


Slik arbeidet vi med versjon 1.0

Høsten 2012 ba styret Sørlandet sykehus om en plan for hvordan sykehuset best kan løse framtidas behov for spesialisthelsetjenester i vår region. Planarbeidet til versjon 1.0 ble organisert som et prosjekt med bred involvering av ulike fagmiljø, medvirkning fra brukerorganisasjoner og fra kommunesektoren, samt viktige bidrag fra eksterne konsulenter. Det var en åpen prosess med omfattende informasjonsarbeid og stor oppmerksomhet fra politikere og media.

Det ble blant annet sett på befolkningsutvikling, sykdomsutvikling, samfunnsutvikling, teknologisk utvikling og medisinskfaglig utvikling. Flere analyser og vurderinger ble gjort, som samfunnsmessig konsekvensanalyse, økonomianalyser, transportanalyse, og risiko- og sårbarhetsanalyse. Fremtidig aktivitet og kapasitet ble beregnet i et 2030-perspektiv. I versjon 2.0 beregner vi fremtidig aktivitet og kapasitet til 2035, ettersom alle helseforetak nå skal lage planer med den tidshorisonten.

En foreløpig prosjektrapport med underlag og tilleggsanalyser var på høring vår/sommer 2014. Høringsuttalelser ga verdifulle innspill til utviklingsplanen og var en viktig del av grunnlaget for anbefalingene i rapporten som ble styrebehandlet 5.2.2015.

Se rapport sendt til styret
Saksfremlegg styresak
Styrevedtak 5. februar 2015
Økonomiske vurderinger
Samfunnsmessig konsekvensanalyse
ROS-analyse
Ekstern kvalitetssikring

Styret gjorde et vedtak om å videreutvikle en driftsmodell for Sørlandet sykehus med tre sykehus i helseforetaket og med hovedsykehus i Kristiansand. Styret ba også administrerende direktør om å legge frem Utviklingsplan 2030 til endelig behandling i styret når Nasjonal helse- og sykehusplan foreligger.

Regjeringen la fram Nasjonal helse- og sykehusplan 20.11.2015 i Stortingsmelding 11 (2015-2016).

Nasjonal helse - og sykehusplan ble vedtatt 17.03.2016 i Stortinget. Foretaksmøte i SSHF 8. mai 2016 konkretiserte at Nasjonal helse- og sykehusplan legges til grunn for videre arbeid med planer og drift av foretaket, og at alle avklaringer rundt akuttfunksjoner skal være gjort innen 1. april 2017. Foretaksmøte i SSHF 3. mai 2017 vedtok at utviklingsplanen i SSHF skal utarbeides med utgangspunkt i at dagens akuttfunksjoner ved sykehuset i Flekkefjord videreføres.


Har du innspill til dette arbeidet?

 Abonnér på vårt nyhetsbrev

Kontakt oss på e-post

Følg oss på facebook