Utviklingsplan 2035

Befolkningen blir eldre, bosettingsmønsteret endres og sykdomsbildet forandres. Den teknologiske utviklingen gjør at vi kan behandle mer og flere. Noen sykdommer vokser i omfang, andre blir mindre truende. Hvordan skal vi løse framtidas behov for spesialisthelsetjenester for å sikre god pasientbehandling i vår region? Utviklingsplan 2035 skal finne svaret på det.

Hva er en utviklingsplan?

En utviklingsplan skal peke på ønsket utviklingsretning for sykehusene i helseforetaket og hvilke tiltak som er nødvendige for å møte framtidens behov og utfordringer for helsetjenester.

Formålet er å skape pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og riktige bygg og utstyr. Planen skal angi mål og tiltak for å sikre god pasientbehandling i framtiden. Alle helseforetak i Norge skal lage en utviklingsplan.
 


Vårt arbeid

Utviklingsplan 2035 med strategiplan 2018-2020 var ute på høring i perioden 1. desember 2017 til 1. mars  2018. 44 høringsinnspill kom inn. Nå bearbeides alle forslag til forbedringer, og de aktuelle endringene skrives inn i utviklingsplanen. En oppsummering av samtlige innspill og sykehusledelsens vurdering av disse, samt endelig forslag til Utviklingsplan 2035 med strategi 2018-2020, publiseres på denne siden 5. april 2018.


Vi har arbeidet med planen i to faser. Etter første fase, 2012-2014, vedtok styret i februar 2015 å videreutvikle strukturen med tre sykehus i foretaket. I andre fase, gjennom 2017, har vi oppdatert nåsituasjonen, utviklingstrekk og beskrevet utviklingsstrategier for sykehusene i foretaket på bakgrunn av den valgte sykehusstrukturen. Vi har konkretisert mål for første strategiplanperiode 2018-2020, for å møte den forventede utviklingen fram mot 2035.

Mange har engasjert seg i arbeidet, som foregikk gjennom tre workshoper i 2017 med bearbeiding av innspill underveis.

Veileder for arbeid med utviklingsplaner” har blitt benyttet i arbeidet. Utkast til Utviklingsplan 2035 med strategiplan 2018-2020 bygger på rapport fra ekstern kvalitetssikring, tidligere styrevedtak i SSHF, Nasjonal helse- og sykehusplan og føringer fra Helse Sør-Øst. 

Styret i Sørlandet sykehus godkjente 16. november 2017 å sende planutkastet ut på høring. Utviklingsplanen skal leveres Helse Sør-Øst innen 15. april 2018.  

Se videre fremdrift

Workshop 1

Workshop 2

Workshop 3

Framskrivning 2015-2035


Slik arbeidet vi i første fase

Høsten 2012 ba styret Sørlandet sykehus om en plan for hvordan sykehuset best kan løse framtidas behov for spesialisthelsetjenester i vår region. Planarbeidet ble organisert som et prosjekt med bred involvering av ulike fagmiljø, medvirkning fra brukerorganisasjoner og fra kommunesektoren, samt viktige bidrag fra eksterne konsulenter. Det var en åpen prosess med omfattende informasjonsarbeid og stor oppmerksomhet fra politikere og media.

Det ble blant annet sett på befolkningsutvikling, sykdomsutvikling, samfunnsutvikling, teknologisk utvikling og medisinskfaglig utvikling. Flere analyser og vurderinger ble gjort, som samfunnsmessig konsekvensanalyse, økonomianalyser, transportanalyse, og risiko- og sårbarhetsanalyse. Fremtidig aktivitet og kapasitet ble beregnet i et 2030-perspektiv.

En foreløpig prosjektrapport med underlag og tilleggsanalyser var på høring vår/sommer 2014. Høringsuttalelser ga verdifulle innspill til utviklingsplanen og var en viktig del av grunnlaget for anbefalingene i rapporten som ble styrebehandlet 5.2.2015.

Se rapport sendt til styret
Saksfremlegg styresak
Styrevedtak 5. februar 2015
Økonomiske vurderinger
Samfunnsmessig konsekvensanalyse
ROS-analyse
Ekstern kvalitetssikring

Styret vedtok å videreutvikle en driftsmodell for Sørlandet sykehus med tre sykehus i helseforetaket og med hovedsykehus i Kristiansand. Styret ba også administrerende direktør om å legge frem Utviklingsplan 2030 til endelig behandling i styret når Nasjonal helse- og sykehusplan forelå.

Regjeringen la fram Nasjonal helse- og sykehusplan 20.11.2015 i Stortingsmelding 11 (2015-2016).

Nasjonal helse - og sykehusplan ble vedtatt 17.03.2016 i Stortinget. Foretaksmøte i SSHF 8. mai 2016 konkretiserte at Nasjonal helse- og sykehusplan legges til grunn for videre arbeid med planer og drift av foretaket, og at alle avklaringer rundt akuttfunksjoner skal være gjort innen 1. april 2017. Foretaksmøte i SSHF 3. mai 2017 vedtok at utviklingsplanen i SSHF skal utarbeides med utgangspunkt i at dagens akuttfunksjoner ved sykehuset i Flekkefjord videreføres.


Har du innspill til arbeidet?

 Abonnér på vårt nyhetsbrev

Kontakt oss på e-post

Følg oss på facebook

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.