Marineblå bakgrunn med lyseblå forenkling av en blomst og et oransje hjerte inni blomsterkonturen

Om BarnsBeste

BarnsBeste er en ledende nasjonal kompetanseaktør innen fagfeltet barn som pårørende.

Om BarnsB​​​​​este

BarnsBeste arbeider for at barn som pårørende og deres familier får oppfølgingen de har behov for. Dette gjør vi gjennom kunnskapsarbeid, nettverksarbeid, fagutvikling, formidling og rådgivning. Målgruppen er sentrale myndigheter, offentlige tjenester, frivillige organisasjoner, kompetanseaktører, pasienter og pårørende samt befolkningen.

Å være et kompetansenettverk, innebærer at  BarnsBeste arbeider gjennom nettverk bestående av aktuelle aktører og ressurspersoner.

BarnsBeste ble opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet. Helse Sør-Øst drifter nettverket og leder styringsgruppen som består av alle fire regionale helseforetak, brukerrepresentant​​er, kommunesektorens organisasjon og Kristiansand kommune. Sørlandet sykehus HF har ansvar for å lede og koordinere kompetansenettverket på nasjonalt nivå. ​

​Våre ne​​​ttverk​

Nettverksarbeid er sentralt i alt av BarnsBestes arbeid. BarnsBeste videreutvikler fagfeltet barn som pårørende i samarbeid med praktikere, forskere, brukerrepresentanter og sentrale myndigheter.   Vi samarbeider med nettverkene om formidling, fagutvikling og rådgivning.  

Våre fagn​​ettverk

Forskernettverket

BarnsBestes forskernettverk er et nasjonalt og tverrfaglig nettverk som bidrar til økt kunnskap om barn som pårørende og etterlatte gjennom å initiere, utføre og formidle forskning. Nettverket treffes årlig på en to-dagers samling. På samlingene presenteres og diskuteres ny forskning og aktuelle tema. Utenom samlingene utveksles nyheter og erfaringer. Forskerne bidrar i tillegg til BarnsBeste sin fagblogg.  

For mer informasjon, kontakt: Bente.Birkeland@uia.no​  / barnsbeste@sshf.no


Kommunenettverket

BarnsBestes kommunenettverk er et tverrfaglig nettverk som bidrar til å støtte opp om kunnskapsbasert barn som pårørende-arbeid i kommunene.  Hensikten er å øke kunnskap, kompetanse og samhandling rundt barn som pårørende og etterlatte. Det gjennomføres fire samlinger pr år, delvis i samarbeid med koordinatornettverket. Deltakerne kommer fra 22 kommuner og representerer ulike fagprofesjoner. 

For mer informasjon, kontakt: Mary-Ann.Esperaas@sshf.no eller barnsbeste@sshf.no 


Koordinatornettverket 

BarnsBeste drifter et kompetansenettverk for spesialisthelsetjenesten. Nettverkets funksjon er å støtte kunnskapsbasert barn som pårørende-arbeid i spesialisthelsetjenesten. Alle aktuelle helseforetak samt utvalgte private sykehus, er medlemmer av nettverket. De enkelte foretakene representeres i nettverket av fagpersoner som koordinerer barn som pårørende-arbeidet.  

For mer informasjon: barnsbeste@sshf.no ​


Nordisk nettverk 

BarnsBeste deltar i nordisk nettverk som består av myndigheter og nasjonale kompetanseaktører fra Island, Finland, Danmark, Sverige og Norge. Nettverket treffes årlig for informasjonsdeling og samarbeid om prosjekter og satsinger. Utenom samlingene utveksler nettverket aktuelle nyheter og bistår hverandre ved behov. 

For mer informasjon, kontakt: barnsbeste@sshf.no  ​


Kontaktinformasjon

​Kontaktinformasjon

Vå​​​rt a​r​​​beid

Fa​​​glige p​​​rinsipper:

Kunnskapsbasert
Forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap inkluderes i alt fagutviklingsarbeid. 

Nettverksbasert
Aktuelle nettverk og ressurspersoner inkluderes i planlegging, gjennomføring og implementering av alt fagutviklingsarbeid.

Praksisverdi
Fagutviklingsarbeidet gjennomføres ved å tilpasse aktuelle ressurser og produkter til målgruppe, kontekst og system slik at de kan tas i bruk etter intensjon.

Arbei​​dsområ​​der

Kunnskapsarbeid BarnsBeste arbeider systematisk med innhenting av kunnskap på barn som pårørendefeltet, som danner grunnlag for formidling, fagutvikling og rådgivning. 

Nettverksarbeid Nettverksarbeid er sentralt i alt av BarnsBestes arbeid. Vi samarbeider med nettverkene om formidling, fagutvikling og rådgivning.

Formidling - BarnsBeste formidler kunnskap og erfaringer knyttet til barn som pårørende, blant annet gjennom ulike bidrag på kurs og konferanser, undervisning, facebook og egen fagblogg. BarnsBeste har som ledende kompetanseaktør innen barn som pårørende også et samfunnsansvar for å bringe kunnskap om barn som pårørende ut til samfunnet. 

Fagutvikling - BarnsBeste arbeider med fagutvikling basert på våre prinsipper (kunnskapsbasert praksis, nettverksbasert og praksisverdi). Opplæring, helsekompetanse, samt organisering og tiltak innen barn som pårørende-arbeidet inngår i dette arbeidet. 

Rådgivning - BarnsBeste bidrar med rådgivning gjennom deltakelse i styringsgrupper, referansegrupper, arbeidsgrupper, gjennom høringsuttalelser og direkte forespørsler pr e-post og telefon. ​


Overord​​​​​​net mål

Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende, skal være en ledende kompetanseaktør innen målgruppen barn som pårørende. ​

Ma​​nda​​t

 • Kompetanseoppbygging som kommer barn og unge direkte til gode skal prioriteres.

 

 • Samle, systematisere og formidle kunnskap og erfaring om barn som pårørende i Norge, og fra andre relevante land

 

 • Legge til rette for nasjonal kompetanseoppbygging gjennom fagutvikling og forskning
 • Legge til rette for at barn som pårørende blir hørt og at erfaringskompetanse vektlegges i arbeid med barn som pårørende

 

 • Bidra til at barn som pårørende får informasjon og nødvendig oppfølging i sin hverdag
 • Bidra til å styrke ivaretakelsen av barn som pårørende i familier med minoritetsbakgrunn og øke kompetansen på dette området
 • Bidra til at sped- og småbarn blir inkludert i barn som pårørende arbeidet
 • Bidra til at tjenestene kan etterfølge aktuelle lovkrav, og kontinuerlig oppdateres i henhold til de nye lovkrav som stilles til de ulike tjenestene.
 • Bidra med rådgivning til sentrale myndigheter og aktuelle tjenester og samarbeidspartnere
 • Bidra til en gjensidig informasjonsutveksling og samhandling mellom BarnsBeste og aktuelle kompetansemiljøer
 • Bidra til økt samhandling om barn som pårørende mellom ​spesialisthelsetjenesten, kommunene, aktuelle kompetansemiljøer og andre aktører
 • Bidra til forankring og implementering av arbeid med barn som pårørende i alle regionale og lokale helseforetak, samt gjøre aktuell og oppdatert kompetanse tilgjengelig
 • Bidra til å øke kompetansen om hvordan der er å leve med foreldres sykdom eller skade og hvordan barna best kan ivaretas
 • Bidra til støtte og implementering av arbeid med barn som pårørende i kommuner

Fant du det du lette etter?