Vi arbeider for og med barn utsatt for alkohol eller andre rusmidler under svangerskapet.

Regional Kompetansetjeneste - medfødte russkader

​Regional kompetansetjeneste - medfødte russkader (RK-MR HSØ) samarbeider tett med barnets foresatte, kommunen og spesialisthelsetjenesten for å sikre at barna får den ivaretakelsen og oppfølgingen som de trenger. Vår hovedoppgave er å bidra til at barna får et likeverdig tilbud uavhengig av hvor i Helse Sør-Øst de bor.

Vi tilbyr utredning og diagnostisering av barn og ungdom i samarbeid med lokal spesialisthelsetjeneste. Vi arbeider også med informasjonsformidling og kompetanseheving.

NB! På grunn av COVID-19- situasjonen blir vår aktivitet noe påvirket, spesielt med hensyn til kursvirksomhet. Tjenesten er imidlertid åpen og tilgjengelig på telefon fra klokken 09.00-15.30 hver dag. Vi tar imot henvisninger og vurderer disse fortløpende. Pasienter som har fått time hos oss vil få tilbud om videokonsultasjoner og hjelp til å koble seg opp av vår konsulent, Siv Stigen. Du kan kontakte henne på telefon 911 22 215. En del utredning kan gjennomføres på denne måten, mens noe må vente. Ta kontakt om du har spørsmål.​

Fagpersonene i RK-MR vil ikke være tilstede i uke 4, 5 og 6 (2022), grunnet arbeid med kunnskapsbaserte retninglinjer for utredning og diagnostisering av FASD. 

​Henvendelser mottas fortsatt på mail og telefon til vår konsulent Siv Stigen.​​​

Våre oppgaver

Regional kompetansetjeneste for barn med medfødte russkader arbeider for å innhente, systematisere og videreformidle kompetanse om diagnostikk, utredning og oppfølging av barn utsatt for rus under svangerskapet.

Vi arbeider for å styrke kvaliteten på tjenestene barn utsatt for rus under svangerskapet får i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst. I tillegg skal kompetansetjenesten gi et klinisk tilbud om utredning og diagnostisering.

Som regional kompetansetjeneste skal vi primært utrede pasienter fra eget helseforetaksområde, men kan også motta og utrede pasienter med spesielt komplekse tilstander fra andre helseforetak i Helse Sør-Øst - når dette er aktuelt.

Diagnostikk og utredning av pasienter fra andre helseforetak vil skje i nært samarbeid og dialog med henvisende spesialisthelsetjeneste.

Det vil legges til rette for at henvisende spesialisthelsetjeneste kan sende fagfolk som kan delta i disse utredningene som foretas ved Sørlandet sykehus, slik at det i størst mulig grad sikres opplæring av lokale spesialister (hands on-veiledning). RK-MR HSØ arbeider i henhold til regionale retningslinjer for kompetansetjenester i helse sør-øst.

Last ned brosjyre om ossKompetansespredningsplan for Regional Kompetansetjeneste medfødte russkader HSØ (002) (PDF)

Årsplan 2021 (PDF)

Prosedyre utredning FASD  (PDF)

Les mer om rettigheter og muligheter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne, og deres familie i denne brosjyren

Rettigheter og muligheter


Vi har en egen YouTube-kanal med nyttig informasjon til deg som skal til utredning og behandling ved sykehuset.FASD Norge

Fra 11. til 14. september 2022 arrangeres den Europeiske FASD konferansen i Arendal. Les mer om arrangementet her:

Lenke til arrangementsside

European FASD alliance


Kurs og undervisning


Kurstilbud som kan bestilles fra RK-MR HSØ:
Vi tilbyr skreddersydde kurs og seminaropplegg. Oppleggene kan tilpasses i omfang og tematikk:

Føtale alkohol spektrum vansker (FASD) – Hvem er disse barna og hvordan kan vi best hjelpe dem?
Klinisk bilde, utredning, diagnostisering og tiltaksplanlegging i hjem, barnehage og skole
Varighet: Halv- eller heldagskurs.
Målgruppe: Foresatte, ansatte i barnehage, skole og Pedagogisk-Psykologisk tjeneste, kommunehelsetjenesten.

Diagnoseseminar – hvordan utrede og diagnostisere barn med Føtale alkohol spektrum vanske (FASD)
Varighet: To dager.
Dag en: Klinisk bilde, forekomst, tverrfaglig utredning med vekt på valg av metoder.
Dag to: Praktisk innføring i bruk av 4-tallskoden, rom for gjennomgang av kasus.
Målgruppe: Leger og psykologer som arbeider med diagnostisering i regi av spesialisthelsetjenesten.
Kurset søkes godkjent som spesialistkurs for leger og psykologer.

Tiltakseminar – Barn og ungdom med FASD – tiltaksplanlegging i hjem og skole,  gjennomgang av nyere forskning på behandling/tiltak
Varighet: Halv- eller heldagsseminar.
Målgruppe: Ansatte i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, barnehage og skole. 


Publikasjoner

Her finner du noen av våre artikler og publikasjoner.

Les vårt FASD magasin med temaer som betydningen av utredning og diagnostisering, forskning, kunnskap og forståelse om hvordan rett diagnose gir rett hjelp.

FASD magasin

Ane J. Rossavik leverte i April 2018 sin masteroppgave «Tiltak for barn med Føtale Alkohol Spektrum Forstyrrelser». Hovedveileder for arbeidet var leder for RK-MR Gro CC Løhaugen og biveileder var senior rådgiver i Helsedirektoratet Gabrielle Welle-Strand, Phd, MD. Masteroppgaven bestod av en systematisk litteraturgjennomgang og kvalitativ intervjuundersøkelse til fagpersoner i Norge som har erfaring fra arbeid med FASD. Dessverre viser det seg fremdeles å være få studier som fokuserer på hvordan man kan hjelpe barn med FASD. Intervjuene med norske fagpersoner gir viktig informasjon om hvilke hjelpetiltak man har erfaring med.

Les hele masteroppgaven

RK-MR ble invitert til å skrive om etableringen av tjenesten og hvordan man ønsker at tjenesten skal utvikle seg for tidsskriftet "Substance Abuse". Artikkelen het:

Establishment of the South-Eastern Norway Regional Health Authority Resource Center for Children with Prenatal Alcohol/Drug Exposure. Løhaugen GC, Flak MM, Gerstner T, Sundberg C, Lerdal B, Skranes J. Subst Abuse. 2015 Dec 6;9(Suppl 2):67-75. doi: 10.4137/SART.S23542. eCollection 2015.

Les full versjon av artikkelen

Regions-habilitering for barn og unge er en viktig samarbeidspartner for vår kompetansetjeneste. og i desember 2015 skrev RK-MR et blogg-innlegg på deres hjemmeside med tittelen Likeverdig tilbud til barn som har medfødte russkader.

OUS lenke

Aktuelle nettsider

Norske nettsider

Behov for mer informasjon om medfødte alkoholskader(FASD)

​Blogg fra Blå Kors Borgestadklinikken og Korus - Sør

Statped sørInformasjonsmateriell og kurstilbud om Føtale Alkohol Spektrum vansker (FASD). Her kan du finne nyttig materiell om tilrettelegging for læring i barnehage, skole og hjem.

Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge(​RHABU) er en regional kompetansetjeneste i Helse Sør-Øst som skal bidra til god kvalitet og større likeverdighet i habiliteringstilbudet. Målet er å bidra til kunnskapsbaserte tjenester bygget på forskning, klinisk erfaring og brukerkunnskap. Målgruppen for RHABU er ansatte i spesialisthelsetjenesten som jobber med habilitering av barn og unge.

Kompentansesenter rus - region sørFokus på forebygging av medfødte russkader samt oppfølging av gravide med rus vansker.

Internasjonale nettsider

Europead FASD alliance - Europeisk forening med fokus på barn utsatt for alkohol i svangerskapet.

FAS-forening  - I Sverige med god og nyttig informasjon.

FASD Nordic - Dette er en plattform med informasjon om FASD og det arbeidet som gjøres i de Nordiske landene innen dette feltet. Nettsiden drives av RK-MR HSØ og fagpersoner fra hele Norden bidrar.

Henvisning

Målgruppe:
Barn og unge opp til 18 år som har vært utsatt for alkohol og/eller andre rusmidler i svangerskapet.

Hvem kan henvise:
Leger, spesialisthelsetjenesten (BUP, HABU, barnepoliklinikk, barneavdeling).

Hvordan henvise:
Henvisning til oss kan bestå av et kort brev hvor følgende informasjon bør inngå: Informasjon om lengde, vekt, fosterets alder og hodeomkrets ved fødsel samt bekreftet ruseksponering (type og eventuell varighet). I tillegg ber vi om kopi av tidligere utredning (medisinsk, kognitiv) fra både første- og andrelinjetjenesten. Beskrivelse av problematikk, funksjon og hva man ønsker at RK-MR skal bidra med. 

Henvisningsskjema

Viktig informasjon til spesialisthelsetjeneste ved vurdering av og forberedelse til henvisning​.pdf​


Henvisningen vurderes i løpet av noen uker og vi sender svar til både foresatte og henvisende instans.

Ventetid: Det er vanligvis 3-4 måneder ventetid og eventuelt noe lengre dersom henvisningen kommer like før sommerferien. Vi gir time/tid for innleggelse i svarbrev.

Videokonsultasjon

Vi tilbyr videokonsultasjoner hvor fysisk undersøkelse ikke er mulig eller nødvendig.

Videokonsultasjon

Fant du det du lette etter?