Vedtak i saken om Akuttfunksjoner i Flekkefjord.

Styret i Sørlandet sykehus gjorde i dag et vedtak i saken om "Akuttfunksjoner i Flekkefjord". Vedtaket er langt på vei i tråd med adm.dir sin innstilling

Adm. direktør er glad for at styret gikk for å sikre kvalitet og pasientsikkerhet i ved sykehuset i Flekkefjord. Nå kan vi gå i gang med å arbeide med hvilken posisjon Flekkefjord sykehus skal ha i et langsiktig perspektiv. Det blir opp til stedlig direktør Anette Solinski og hennes team og fortsette det godet arbeidet de har startet. De har som mål at Flekkefjord sykehus skal bli det beste lokalsykehuset i landet.

Her er dagens vedtak:

Styresak 013-2017

Vedtak

  1. SSF videreføres som akuttsykehus. Sykehuset skal utvikles gjennom at samlet aktivitet økes og kompetanse styrkes innen de områdene som sykehuset skal utføre. Det betyr blant annet styrking av medisinsk kompetanse, bedre veiledning av personale under utdanning og at pasientene skal møte god kompetanse tidligst mulig i mottak.

  2. SSF skal ha: akuttfunksjon i indremedisin, akutt ortopedi og anestesi i døgnvakt, planlagt kirurgi, beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering, og håndtering av akutte hendelser.

  3. SSF skal videre ha: mottak og behandling av pasienter med hjerneslag, gynekologi, fødeavdeling med beredskap for keisersnitt, laboratorier og radiologi.

  4. Alle øyeblikkelig hjelp pasienter som trenger gastrokirurgisk vurdering henvises til Kristiansand.

  5. Alle pasienter / hendelser som utløser traumealarm sendes Kristiansand eller Stavanger universitetssykehus avhengig av hva som er nærmest, eller Oslo universitetssykehus avhengig av alvorlighetsgrad.

  6. Styret registrerer at det i den eksterne kvalitetssikringen av høringsrapporten påpekes svakheter i prosessen, også knyttet til risiko- og mulighetsanalysen. Styret pålegger administrerende direktør i det videre arbeid med operasjonalisering av ny driftsmodell og videreutvikling av SSF, inkludert sikring av nødvendig kompetanse, å gjennomføre nødvendige risiko- og mulighetsanalyser for å sikre forsvarlighet i prosessene og nødvendige tiltak for å redusere risiko. Arbeidet må sees i sammenheng med, og innarbeides i, oppdatering av Utviklingsplan 2035 og utføres i tråd med «Veileder for arbeidet med utviklingsplaner».

    Styret vil følge utviklingen av aktivitet og kvalitet nøye gjennom regelmessige rapporteringer.

  7. Styrets tilslutning til ny driftsmodell for SSF er betinget av at modellen er i samsvar med kravene i Nasjonal helse- og sykehusplan og Veileder for arbeidet med utviklingsplaner. Styret oversender vedtak og saksdokumenter til Helse Sør-Øst RHF og ber om at det avklares at endringene er i samsvar med Nasjonal helse- og sykehusplan og Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.

  8. Styret pålegger administrerende direktør å sikre sterk involvering og gode prosesser i den omstillingen som skal gjennomføres ved SSF, og bruke nødvendig tid til implementeringen. Det forutsettes at HSØs 12 prinsipper for medvirkning ved omstilling og lokal omstillingsveileder følges.

Fant du det du lette etter?