HELSENORGE

Gruppelederopplæring

Hvordan kan du som gruppeleder få til gode gruppeprosesser som fremmer mestring?

Kort om kurset

Pasient- og pårørendeopplæring rommer et mangfold av tilnærminger og metoder for å sikre god helsekommunikasjon.

Dette 2-dagers kurset er for helsepersonell og fagpersoner som jobber med, eller forbereder seg til å jobbe med mestring i grupper.

Formålet er å kvalifisere deltakerne til å jobbe med gruppebaserte mestringskurs for barn, ungdom, voksne og pårørende / foreldre.

Hovedfokus vil være innføring i verktøy for å planlegge undervisning i gruppe, gruppelederrollen, samt øvelser og praktiske metoder i arbeid med grupper ut fra et helsefremmende perspektiv. Vi vil vise hvordan vi gjennom dialog, aktiviteter og pedagogiske verktøy kan støtte gruppemedlemmer i å styrke deres identitet, mestring og handlingsmuligheter.

Kurset er praksisnært og prosessorientert. Det forventes høy deltakeraktivitet gjennom dialog, erfaringsutveksling og øvelser.

Kurset gjennomføres med forbehold om minst seks deltakere.

Kurset er gratis.

 

Læringsmål

Kunnskapsmål: Kunnskap om sentrale verdier, begreper og prinsipper når en jobber med mestringsgrupper.

Holdningsmål: Bevissthet rundt gruppelederrollen, tro på egne ressurser og refleksjon over hva som kan bidra til god gruppeledelse.

Ferdighetsmål: Deltakerne har prøvd ut og kan benytte ulike læringsaktiviteter/ øvelser i gruppe.


Fant du det du lette etter?