PedKom 1 - for LIS 1

Kurset dekker flere læringsmål under Felles Kompetansemodul, herunder 14, 15, 16, 18, 48, 49, 52, 53 og 54. Disse læringsmålene er obligatoriske innenfor alle spesialiseringer.

Kort om kurset

PedKom 1 er et kurs for leger i spesialisering (LIS 1) for å dekke læringsmål i Felles kompetansemodul.

På kurset får du kunnskap og økt bevissthet om betydningen av pasient- og pårørendeopplæring, hvordan få tak i pasientens perspektiv og verktøy for god kommunikasjon. 

På kurset veksles det mellom teori, øvelser og erfaringsdeling. Det forventes høy deltakeraktivitet gjennom dialog, erfaringsutveksling og øvelser. 

Kurset gjennomføres med forbehold om minst fire påmeldte i Flekkefjord og seks påmeldte i Arendal og Kristiansand, en uke før kursdagen. 

Læringsmål

Følgende læringsmål i Felles kompetansemodul dekkes gjennom kurset:

KOMMUNIKASJON
14) Ha kunnskap om betydningen av god kommunikasjon og kjennskap til grunnleggende kommunikasjonsteori.
15) Kunne bruke kommunikasjon effektivt for å innhente og forstå pasientens perspektiver som grunnlag for presis diagnostikk.
16) Kunne kommunisere med andre slik at det styrker deres muligheter til å formidle relevant informasjon til en tredjeperson (pasient, annet helsepersonell osv.).
18) Kjenne styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter og vite hvordan man kan få tilbakemeldinger og oppdatere sine ferdigheter.

PASIENT- OG BRUKERMEDVIRKNING
48) Kunne involvere pasienter, pårørende, brukerrepresentanter og framtidige brukere som aktive partnere på det nivå partnerne selv ønsker i et likeverdig samarbeid for å ivareta brukermedvirkning på individnivå.
49) Kunne anerkjenne og anvende pasienters erfaringskompetanse på en slik måte at pasienten selv oppfatter seg verdsatt og respektert.

PASIENT- OG PÅRØRENDEOPPLÆRING
52) Ha kunnskap om hva pasientopplæring betyr for behandlingskvalitet.
53) Kunne identifisere og konkretisere individuelle behov for opplæring og legge til rette for læring og mestring.
54) Ha kunnskap om metoder og pedagogiske prinsipper for å planlegge, gjennomføre og evaluere opplæring av pasienter og pårørende i samhandling med relevante profesjonsgrupper.


Fant du det du lette etter?