HELSENORGE

PedKom 2 - for LIS 2 og 3

Kurset er obligatorisk for LIS 2 og 3, og skal bidra til å dekke læringsmål 4, 21, 22, 33 og 51 i Felles Kompetansemodul

Kort om kurset

PedKom 2 er et obligatorisk kurs for leger i spesialisering (LIS 2 og LIS 3) for å oppfylle læringsmål i Felles kompetansemodul. Kurset tar opp metoder for medvirkning, involvering av pasienter på system- og individnivå, og 6 steg til samvalg.  

Evne til etisk bevissthet, refleksjon og håndtering av etiske utfordringer er en forutsetning for å kunne drøfte etiske problemstillinger med kollegaer og veilede andre. På kursdagen trener deltakerne på etisk refleksjon. Det forventes høy deltakeraktivitet gjennom dialog, erfaringsutveksling og øvelser. 

Kurset gjennomføres med forbehold om minst seks deltakere. 

Læringsmål

Følgende læringsmål i Felles kompetansemodul dekkes gjennom kurset:

ETIKK
4) Kunne håndtere etiske utfordringer i egen spesialitet, gjennomføre etisk refleksjon og veilede andre.

KOMMUNIKASJON
21) Kunne kommunisere om sin egen og pasientens usikkerhet på måter som skaper trygghet og forståelse.
22) Kunne formidle muntlig og skriftlig informasjon på en måte som blir forstått av mottaker.

KUNNSKAPSHÅNDTERING
33) Selvstendig kunne gjennomføre en god beslutningsprosess om behandlingsalternativer sammen med pasienten (samvalg). 

PASIENT- OG BRUKERMEDVIRKNING
51) Kunne diskutere metoder for brukermedvirkning på systemnivå som gir bruker(representanter) reell mulighet til å påvirke beslutninger.


Fant du det du lette etter?