HELSENORGE

Bekymringsfullt skolefravær og alvorlig funksjonstap hos barn og unge

Barn og unge med bekymringsfullt skolefravær og alvorlig funksjonstap er en pasientgruppe som er vanskelig å definere. Årsakene fremstår ofte sammensatt og utfordrende å utrede poliklinisk, for deretter å plassere inn i en diagnostisk kategori. Det er ofte nødvendig å igangsette tiltak tidlig, parallelt med utredning. Dette skal skje i samarbeid med hjem og skole.