ABUP

Bekymringsfullt skolefravær og alvorlig funksjonstap hos barn og unge

Barn og unge med bekymringsfullt skolefravær og alvorlig funksjonstap er en pasientgruppe som er vanskelig å definere. Årsakene fremstår ofte sammensatt og utfordrende å utrede poliklinisk, for deretter å plassere inn i en diagnostisk kategori. Det er ofte nødvendig å igangsette tiltak tidlig, parallelt med utredning. Dette skal skje i samarbeid med hjem og skole.

Innledning

Henvisning og vurdering

Det er lege, psykolog, helsesøster, Barne- og familietjeneste, PPT og barnevern som henviser til Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP). Alle henvisninger skal være vurdert og underskrevet av lege, psykolog eller barnevernsleder, og det skal brukes et eget henvisningsskjema som sendes til lokal allmennpoliklinikk.

Henvisningsgrunner kan være ulike, men skolevegring eller skolefravær i betydelig grad er ofte en del av beskrivelsen. Henvisningen skal vurderes innen 10 virkedager. Frist for behandlingsstart settes ut i fra prioriteringsveilederen og symptombeskrivelser. 

Alle henvendelser om øyeblikkelig hjelp bør skje gjennom fastlege eller via legevakten og kontakt opprettes med lokal allmennpoliklinikk.

Prioriteringsveileder - psykisk helsevern for barn og unge (Helsedirektoratet) 

Henvisningsskjema (N-BUP)


Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Utredning

Når henvisningen er vurdert og det gis rett til nødvendig helsehjelp, vil barnet/ungdommen bli innkalt til en inntakssamtale.

Utredning av psykiske lidelser hos barn/ungdom som henvises BUP-klinikk, vil alltid skje i samarbeid med foreldre/foresatte, skole og ansvarlige i førstelinjetjenesten i kommunen.

I en utredningsfase må man vurdere ulike faktorer som kan påvirke symptomer og funksjon, både familiemessige, sosiale, individuelle, psykologiske og biologiske faktorer. Det er nødvendig med en helhetlig forståelse og kartlegging av årsaken til de aktuelle symptomene. Hvordan man forstår symptomene, er avgjørende for hvilke tiltak som igangsettes og type behandling barnet/ungdommen får tilbud om.

Utredningsplan utarbeides på bakgrunn av henvisning og inntakssamtale. Planen inneholder oversikt over planlagt utredning og legges fram for pasient/foresatt.

Utredningen skjer poliklinisk og består av samtaler med barnet/ungdommen og foreldre/foresatte. Bruk av ulike kartleggingsverktøy og tester i forhold til symptomer på psykiske vansker og funksjon kan være aktuelt.  Innhenting av skoleinformasjon og kontakt med andre relevante samarbeidspartnere er oftest sentralt. Somatisk vurdering gjøres av fastlege eller lege i BUP.

Etter endt utredning skal man gjennomføre en diagnostisk vurdering. 

Dersom barnet/ungdommen har vansker med å møte opp i poliklinikken vurderes besøk hjemme (ambulant), og er bekymringen stor og vi ikke kommer i mål med poliklinisk- eller ambulant oppfølging kan man vurdere behov av innleggelse i døgnenhet.


Behandling

Behandlingstiltakene vil være avhengig av hva vi kommer frem til i utredningen. Hvilken behandlingstilnærming vi velger er avhengig av barnets /ungdommens alder, ressurser, utvikling, eventuell tilleggsproblematikk og funksjonsnivå. 

Behandlingstiltakene vil skje i tett samarbeid med foreldre/foresatte og ansvarlig i førstelinjetjenesten i kommunen. Det bør så tidlig som mulig utarbeides en plan for gradvis økt deltakelse i skole.

Behandlingsplan utarbeides på grunnlag av konklusjonen etter diagnostisk vurdering og inneholder en kort gjennomgang av utredning, konklusjon og foreslåtte tiltak. Planen drøftes og justeres i samråd med pasient/foresatt.

Behandling vil fortrinnsvis skje poliklinisk. Dersom barnet/ungdommen har vansker med å møte opp i poliklinikken vurderes besøk hjemme (ambulant).

Om polikliniske -og/eller ambulante behandlingstiltak ikke fører frem, og det er stor bekymring kan man vurdere behov av innleggelse ved døgnenhet.

Oppfølging

Om barnet/ungdommen er i behov av en oppfølging som kan ivaretas på kommunehelsetjenestenivå, skal han/hun overføres til kommunal oppfølging og behandlingen kan avsluttes av Psykisk helsevern. Det vil være viktig å starte et samarbeid med andre instanser knyttet til skoledeltakelse forut for avslutning.

BUP-klinikk avslutter saker som hovedregel når ungdommen er 18 år. Dersom ungdommen anses å ha behov for videre behandling/oppfølging utover fylte 18 år kan det være aktuelt å overføre saken til Psykisk helsevern for voksne.

Epikrise skal sendes innen 7 virkedager etter avslutning (til henvisende instans).

Faresignaler

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Avbestille/endre time

Passer ikke timen? Nå kan du som får innkallingsbrevet digitalt på helsenorge.no, sende direkte beskjed til avdelingen du skal til dersom du trenger et nytt tidspunkt for timen. Du må være registrert bruker på helsenorge for å få tilgang til tjenesten.
Du kan også kontakte avdelingen hvor du har fått time eller ringe sentralbordet på telefon: 90 61 06 00

Barn og unge i familien?

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende

Besøkstider

Av smittevernhensyn må alle besøk på sykehuset være avtalt på forhånd. Vet vi ikke at du kommer, kan du heller ikke går inn. Ring avdelingen​ du ønsker å besøke før du kommer til sykehuset.

​​Besøkstidene kan variere ved de ulike avdelingene og stedene. Sjekk gjerne avdelingen du har fått time hos for nærmere informasjon. Du finner oversikt over sykehusets avdelinger her.

Generelle besøkstider:

Arendal:
17.00-19.00 på hverdager
14.00-16.00 og 18.00-19.00 i helg og helligdager

Flekkefjord:
14.00-15.00 og 18.00-19.00
Fødeavdelingen: 17.00-19.00 (siesta/ikke besøk: 14.00-16.00)

Kristiansand:
17.00-19.00 på hverdager
14.00-16.00 og 18.00-19.00 i helger  
Barselavdelingen:
17.00 til 19.00 alle dager

Fotografering, filming og lydopptak

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters og ansattes personvern.

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

  • Ta hensyn til andre. Du må ha samtykke dersom du vil ta bilder eller video av pasienter eller ansatte. Alle pasienter har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.
  • Det er foreldre/foresatte som avgjør om du kan ta bilder av barn eller publisere bilder av barna deres på nett. Foreldre skal ta hensyn til hva som er best for barnet. Når barnet er fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Når barnet er fylt 15 år, avgjør det selv om det er greit å bli tatt bilde av og om det eventuelt skal publiseres.
  • Husk at ansatte også skal gi sin tillatelse dersom du vil publisere bilder du har tatt av dem.
  • Du bør fjerne innhold du har publisert dersom den det gjelder ber deg om det. Har andre lagt ut bilder av deg på internett uten tillatelse kan du be vedkommende slette det. Hvis du ikke blir hørt kan du ta kontakt med: www.slettmeg.no.

Lydopptak
Det er ikke ulovlig å gjøre opptak av samtaler du selv tar del i til privat bruk. Publisering og deling krever derimot samtykke fra den man har samtale med. Hemmelige opptak av samtaler du selv ikke deltar i er ulovlig.

Har du vært i utlandet?

​Har du arbeidet i helsevesenet eller mottatt helsehjelp utenfor Norden i løpet av det siste året? Det kan for eksempel være innleggelse på sykehus, omfattende poliklinisk behandling eller besøk hos tannlege. Da må fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika (for eksempel MRSA). Be fastlegen sende deg prøvesvaret før timen hos oss og ta det med når du kommer på sykehuset.

Tolk/Interpreter

​Hvis du trenger tolk, må du gi beskjed til sykehuset om dette i god tid før timen. Ugifter til tolken dekkes av helsetjenesten. Helsenorge.no

Patients not fluent in Norwegian are entitled to an interpreter. Helsenorge.no/interpreter

Trådløst internett

​Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset. Se etter SykehusGjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.

Fant du det du lette etter?