Kurs og opplæring for pasienter og pårørende

Når du som pasient kommer til sykehuset, har du rett til god informasjon og opplæring om diagnose, behandling og de endringer dette medfører i ditt liv. 

Fagfolkene du møter skal støtte deg, og legge til rette for god og tilpasset opplæring. 

På Sørlandet sykehus kan du være med på mestringskurs for pasienter og pårørende. Kursene er for deg som ønsker å lære mer om å leve med sykdom.

Helsepersonell og personer som har erfaring med å leve med diagnosen (også kalt brukerrepresentanter), belyser ulike sider ved å leve med helseutfordringer. Dette kan gi kunnskap og økt trygghet til å ta gode valg i din situasjon. På kursene møter du mennesker med samme diagnose og deltakerne kan dele erfaringer med hverandre.

Pårørende oppfordres også til å delta.

 

Hvorfor delta på kurs?

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Du vil møte fagfolk med ulik kunnskap knyttet til sykdommen. Du vil også møte erfarne pasienter og deres pårørende som forteller hvordan de lever sine liv med helseutfordringer. Kursdeltagerne deler sine erfaringer.

Når vi spør kursdeltagerne hva som var viktigst for dem ved å delta på kurs svarer ca 80% av dem at «Det viktigste var å treffe andre i samme situasjon!»

Hvem kan delta på kurs?

Henvisning: Du må ha henvisning fra lege for å delta på kurs. Det kan være din fastlege eller din lege på sykehuset. Legen sender henvisningen til den avdelingen som arrangerer kurset.

Oversikt over kurs: Kursene arrangeres hovedsakelig i Kristiansand og Arendal, noen få i Flekkefjord. Du kan også få henvisning til kurs andre steder i landet hvis vi ikke har tilbud hos oss. På vår nettside ser du både lokale, regionale og nasjonale kurstilbud.

Fritt sykehusvalg: Deltagelse på lærings- og mestringskurs inngår i ordningen for fritt behandlingsvalg.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasienter og pårørende har blant annet rettigheter i forhold til reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger ved opplæringstiltak i grupper. Pasienter og pårørende har også rett til valg av behandlingssted.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

 

 

 
 

 

Om lærings- og mestringssenteret

Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass for pasienter, pårørende, erfarne brukere og helsepersonell.

LMS arbeider for at pasienter og pårørende skal få økt kunnskap og bedre ferdigheter for å kunne mestre langvarig sykdom og helseutfordringer.

Lærings- og mestringstilbudene utvikles i samarbeid mellom fagpersoner og erfarne brukere for å sikre en pasientsentrert helsetjeneste.

Arbeidsområder:

  • diagnosespesifikke kurs for pasienter og pårørende

  • tilrettelagt informasjon og veiledning for pasienter, pårørende og helsepersonell

  • lærings- og mestringstilbud inn i sømløse pasientforløp

  • helsefremmende og forebyggende arbeid

  • pedagogiske verktøy for helsepersonell

Hva er lærings- og mestringstilbud?

Lærings- og mestringstjenester skal legge til rette for at pasienter tilegner seg kunnskap som grunnlag for å kunne ta beslutninger om egen helse, og ferdigheter til å mestre hverdagen med sykdom og/eller funksjonsnedsettelse.

For å nå målet om bedre egenmestring, organiseres tverrfaglige opplæringstilbud for pasienter og pårørende.  Tilbudene gjelder tilstander knyttet til feltene somatikk, rus og psykiatri. Lærings- og mestringstilbudene kan ha individuell tilnærming, men er hovedsakelig gruppebaserte: - for eksempel kurs, temamøter og fagdager.

Nasjonalt nettsted for pårørende

Er du pårørende? Ingen er viktigere støttepersoner ved alvorlig sykdom enn pårørende. Å være pårørende er krevende. På nettsiden for pårørendesenteret finner du tips og råd, informasjon om rettigheter og lenker til lokale hjelpetilbud. Du kan også lese historier fra andre pårørende, samt chatte med en veileder.

Pårørendesenteret

Fant du det du lette etter?