HELSENORGE

Projekt Uopdaget Synstab

«Uopdaget Synstab» er et 3-årig (1. desember 2022 til 30 november 2025) Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak prosjekt innenfor Interreg innsatsområdet innovasjon og entreprenørskap.

Flere aktører i Danmark, Sverige og Norge samarbeider. Hovedpartner er Region Själland i Danmark, Norsk prosjekteier er Sørlandet Sykehus Helseforetak, og i Sverige er Högskolan i Halmstad viktigste samarbeidspartner.

En teknologisk plattform som prosjektet baserer seg på for planlagte øyeundersøkelser, analyser og datautveksling, er utviklet av det Norske firmaet Eyecheck System AS. De tilbyr en operativ telemedisinsk dataløsning for klinisk samarbeid innen oftalmologi.

Representant for Sørlandet Sykehus i prosjektet er lege Harald Reiso. Representant for Eyecheck er forretningsutvikler Rasmus Heim.

Prosjektet jobber tverrfaglig med brukerdrevet innovasjon, hvor en utvikler og optimaliserer screeningprosedyrer for å kunne oppdage og behandle uoppdaget synstap.

Hovedmål i prosjektet er at det på kort sikt skapes ny kunnskap gjennom utprøving av innovative løsninger med effekt på innbyggeres livskvalitet (synshelse), samt at det utvikles teknologi som kan redusere helsekostnader (avansert øyesjekk hos optiker eller i eget hjem, i stedet for å måtte reise til øyelege). På sikt bidrar prosjektet til nye strategier for å avdekke synshemminger.

Det gjøres bredt anlagt forskning med tilnærminger innenfor helsefag, økonomi og sosiologi for å vurdere kost-nytte av planlagte intervensjoner for å kartlegge uoppdagede synstap hos eldre (alder 75 år eller mer, i Sverige og i Danmark). Rekruttering vil også skje gjennom hjemmetjenester.

​Noen sentrale forskningsspørsmål er:
1. Kan synsstyrke (visus) måles tilfredsstillende i hjemmesykepleien?
2. Er subjektiv vurdering av synskvalitet like god som objektiv synsmåling hos eldre?
3. Kan bilder tatt «i felten» sendes til en øyeavdeling og gis korrekt diagnose?
4. Hvor stor andel av individ «i felten» har uoppdaget synstap, og hvilke øyesykdommer har de?
5. Kan optikere spille en rolle ved uoppdaget synstap? (Målinger hos optiker versus målinger i eget hjem/ved øyelege)
6. Vurdering av diagnostisk sikkerhet ved anvendelse Eyecheck og mobilt øyebunns-kamera hos eldre hjemmeboende.

​Oppsummering vedrørende elementer i prosjektet:
Det er et stort behov for utvikling og utprøving av bedre innovative løsninger for tidlig identifisering og avklaring av behandling for innbyggere som lever med synshemming. Ved å tenke nye samarbeidsmodeller og bruke potensialet som ligger i å anvende eksisterende teknologier på nye områder, ønsker prosjektet å optimalisere diagnostisering og behandling av synstap.

I prosjektet jobbes det tverrfaglig med brukerdrevet innovasjon for å bedre forståelsen av hvordan det er å leve med synshemminger. For å identifisere og komme i kontakt med innbyggere som har et uoppdaget synstap, er det vesentlig å ha innsikt i borgerens hverdag og forstå hvordan den enkelte innbygger gjør seg refleksjoner og finner strategier som gjør det akseptabelt å leve med synstap.

Tidlig identifisering av synstap kan føre til at færre borgere vil leve med konsekvensene synstap medfører gjennom at de får tidligere og derved forhåpentligvis bedre hjelp. Tidlig behandling kan bidra til å sikre funksjonsnivå og selvstendighet for innbyggeren, og gjennom det bidra til økt trivsel og livskvalitet for den enkelte berørte så vel som for involverte pårørende. Effekten av de nye forbedrede teknologiske løsningene vil trolig ha særlig betydning for innbyggere som bor langt fra behandlingstilbud. Løsningene ønsker å skape bedre likhet for tilgang til utredning og behandling.

Prosjektets vil utvide screening for synsproblemer til innbyggere som allerede er i kontakt med helsevesenet på grunn av alder eller i forbindelse med andre sykdommer, men som ikke selv oppsøker øyelege eller optiker. Det er flere helseteknologiske løsninger utviklet for å gjøre screening av synstap enkelt og tilgjengelig. For eksempel bruker flere øyeleger håndholdte, brukervennlige mobile kameraer. Det norske diagnosesystemet Eyecheck gjør det enkelt å sende resultater fra screeningundersøkelser direkte til øyeleger. Systemet er i ferd med å bli utbredt blant optikere i Norge.

Det ligger et stort forebyggingspotensial i å samarbeide på tvers av landegrenser så vel som på tvers av offentlig og privat sektor for å anvende og spre eksisterende innovative løsninger til sektorer hvor helsepersonell allerede har kontakt med målgruppen eldre borgere – som er de som er mest utsatt for synstap.

​Forventet resultat

Prosjektet skal utvikle og teste løsninger som kan bidra til tidligere oppdagelse og bedre behandling av synstap. Det vil være fokus på nærings- og brukerinvolvering i alle utviklingsfaser. Prosjektet ønsker å forbedre innbyggeres livskvalitet, og se på mulige helseøkonomiske besparelser.

For helseteknologibedrifter i programregionen ønsker prosjektet å øke fokuset på teknologier som kan fremme øyehelse. Det vil potensielt øke etterspørselen etter produkter og tjenester som kan oppdage og avhjelpe synstap.

På kort sikt kan prosjektet medføre:

 • ​Utvikling av nye samarbeidsmodeller mellom personell som jobber med synshelse i privat g offentlig sektor.
 • Utvikling av utstyr for screening for synshemming.
 • Bedre rettidig identifisering og behandling av flere borgere med uoppdaget synstap.
 • Økt helsekompetanse og bedre håndtering av eventuelle andre sykdommer hos eldre borgere med flere sykdommer.

​I prosjektet utvikles prosedyrer for screening for synshemming, som kan gjennomføres nært innbyggerne. Noe som kan få betydning for infrastrukturen innen øyehelse som innbyggere og helsepersonell opplever i dag.

Prosjektpartnere

 • ​Øjenafdelingen, Sjællands Universitetshospital
 • Forskningsenheden i Staben, Sjællands Universitetshospital
 • Högskolan i Halmstad
 • Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE)Næstved Kommune
 • Profil Optik Butikker A/S, Danmark
 • Synsam Group Sweden AB
 • Eyecheck System AS
 • ​​Flåttsenteret, Sørlandet sykehus HF​

Prosjektet støttes av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak med €1 595 019.

Logo_Interreg_OKS_NO.jpg

Fant du det du lette etter?