HELSENORGE
Marineblå bakgrunn med lyseblå forenkling av en blomst og et oransje hjerte inni blomsterkonturen

Barn som pårørende

Barn og unge (0-18 år) er pårørende når foreldre eller søsken opplever helseproblemer eller dør. 

​Barn som pårørende

Barn og unge (0-18 år) er pårørende når foreldre eller søsken opplever helseproblemer eller dør. Foreldre og søsken tolkes vidt og inkluderer for eksempel steforeldre, fosterforeldre, adoptivforeldre og tilsvarende søsken.

Helseproblemene kan være psykisk sykdom, avhengighet, eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Det kan også være funksjonsnedsettelser. Barn og unge er også pårørende når nære personer dør.

En stor andel barn og unge opplever å være pårørende i løpet av oppveksten.

Barn og unge påvirkes av helseproblemer og død i familien

Familier er knyttet sammen på godt og vondt. Når noe skjer med den ene, påvirkes de andre. Foreldre eller søskens helseproblemer eller død påvirker barns og unges tanker, følelser og hverdagsliv.

Den som har helseproblemene er opptatt av barnas situasjon, og rollen som foreldre og søsken. Dette kan virke inn på personens helsetilstand og behandling.

Andre voksne i familien kan oppleve at de både skal ivareta barna og den som har helseproblemer. Dette er en utfordrende dobbeltrolle.

Helseproblemer håndteres best når hele familien deltar for å finne ut hvordan de kan mestre situasjonen.

Barn og unges behov

Barn og unge som er pårørende har selvstendige behov. Behovene varierer som følge av personlighet, alder og situasjonen de er i. Noen behov går imidlertid igjen.

Barn ønsker å forstå hva som har skjedd og skjer med den som har helseproblemer, med seg selv og familien, og med livet i hverdagen. Det samme ønsker barn som er etterlatte. Derfor er informasjon så viktig. Barn og unge bruker informasjon for å skape forståelsen de trenger for å mestre situasjonen.

Barn ønsker oftest å delta i det som skjer. De vil være med når informasjon gis, beslutninger tas eller oppgaver gjøres. Deltakelse gir barn og unge mulighet til å bidra i familien på deres premisser. Det gir en opplevelse av å være en del av felleskapet. Barn ønsker også anerkjennelse for sin deltakelse og sin forståelse av situasjonen.

Barn som pårørende-arbeidet

Barn og unges situasjon er et viktig tema for familier som opplever helseproblemer eller død. Det påvirker familiens hverdag, helse og livskvalitet. Derfor er barn som pårørende-arbeid en naturlig del av helsehjelpen.

Barn som pårørende-arbeid er oppgavene helsetjenestene utfører for å ivareta barns behov for informasjon og nødvendig oppfølging. Det innebærer å avklare om pasienter har barn eller søsken, avklare barns situasjon og behov, tilby oppfølging og samhandle til det beste for familien.

Barn som pårørende-arbeid er samarbeid med den som har helseproblemer, barn og familie. Det er også samarbeid med kolleger, hjelpeinstanser, skole/barnehage og nettverk. Barn som pårørende-arbeid er tidlig innsats. Det er en mulighet for å fange opp betydningsfulle hendelser tidlig og bidra til at de kan mestre det de opplever.

Fant du det du lette etter?