Barneansvarlig personell

Barneansvarlig personell er en av flere aktører i organiseringen av barn som pårørende-arbeidet. Helseforetak og institusjoner i spesialisthelsetjenesten skal ha barneansvarlig personell. Kommuner skal ha systemer som sikrer oppfølging av barn som pårørende, og kan velge å opprette barneansvarlig personell.

Det er et lederansvar å oppnevne barneansvarlige og sørge for opplæring og veiledning. Personell med koordinatorfunksjon/koordinator for barn som pårørende-arbeidet er rådgiver og pådriver for arbeidet på overordnet nivå i helseforetaket, og for samhandling mellom helseforetak og kommune. Koordinatorfunksjonen innebærer også å ha oversikt over barneansvarlig personell og bistå med opplæring, råd og veiledning.

Ansvar og oppgaver for barneansvarlig personell
Innholdet under tar utgangspunkt i ansvar og oppgaver beskrevet i de kunnskapsbaserte fagprosedyrene for barn som pårørende-arbeidet i spesialisthelsetjenesten. Innholdet kan også brukes som et utgangspunkt for barn som pårørende-arbeid i kommuner.

A. Barneansvarlige koordinerer og fremmer arbeidet i egen enhet
Leder og barneansvarlig samarbeider om å tilpasse barn som pårørende-arbeidet i enhetene slik at det inngår som en naturlig del i den kliniske hverdagen. Leder er ansvarlig og barneansvarlig en ressurs i dette arbeidet. Personell med en overordnet koordinatorfunksjon kan bidra med råd og veiledning ut fra helseforetakets føringer, muligheter i den aktuelle enheten og erfaring med tilrettelegging i andre enheter.

Aktuelle oppgaver

 • Kartlegge status for barn som pårørende-arbeidet i enheten
 • Inkludere arbeidet med pasientens barn og søsken i interne retningslinjer
 • Fremme og fastholde barn som pårørende-arbeidet i enhetens forbedringsarbeid
 • Legge til rette for at barn som pårørende inngår som en naturlig del av samarbeidet i enheten, f. eks på rapporter og i behandlingsmøter
 • Legg til rette for at barn som pårørende inngår i enhetens øvrige pårørendearbeid, f. eks pasient-og pårørendeopplæring og etterlatte-samtaler
 • Legge til rette for informasjonsflyt på tvers internt og eksternt
 • Legge til rette for rutiner for barn på besøk og at de føler seg velkomne
 • Legge til rette egnede lokaler med f. eks PC, spill, bøker og leker

B. Barneansvarlige informerer og veileder kollegaer uten å overta ansvar/oppgaver
Barneansvarlig har en pedagogisk rolle i å støtte og veilede helsepersonellet i enheten til å ivareta barnas behov for informasjon, støtte og oppfølging.

Aktuelle oppgaver

 • Informere nyansatte om barn som pårørende-arbeidet i enheten
 • Tilpasse veiledning av kollegaer til den kliniske hverdagen, f. eks én- til én en veiledning i rolige stunder
 • Være en ressurs i drøfting av aktuelle saker
 • Tilby å delta sammen med mindre erfarne helsepersonell i familie – og barnesamtaler
 • Holde internundervisning for kollegaer
 • Informere om ressurser for helsepersonell, f. eks Snakketøyet
 • Invitere aktuelle interne og eksterne aktører til undervisning, f. eks helsesøster, brukerorganisasjoner
 • Overføre kunnskap og erfaring til nye barneansvarlige

C. Barneansvarlige har oversikt over aktuelle tiltak og hjelpeinstanser internt og eksternt
Personell med koordinatorfunksjon for barn som pårørende-arbeidet har generell oversikt over tiltak og hjelpeinstanser internt og eksternt. Barneansvarlig tilpasser oversikten til sin arbeidsplass for at helsepersonell kan kjenne til og informere familiene om mulighetene for oppfølging.

Aktuelle oppgaver

 • Lage oversikt over aktuelle offentlige tiltak og hjelpeinstanser for barn og familier
 • Innhente diagnosespesifikk informasjon og materiell fra brukerorganisasjoner
 • Innhente informasjon fra frivillige organisasjoner om aktuelle tilbud
 • Kjenne til ressurser for barn og unge, f. eks nettsteder og bøker
 • Kjenne til ressurser i eget HF f. eks pasient- og pårørendeinformasjon

D. Barneansvarlige har god kunnskap og ferdigheter i barn som pårørende-arbeid
Barneansvarlige deltar i helseforetakets opplæring og oppfølging i barn som pårørende-arbeid i regi av personell med koordinatorfunksjon. Det er ingen kvalifikasjonskrav til rollen som barneansvarlige og de vil fra før ha ulik bakgrunn og kompetanse. Muligheter for hospitering, erfaringsutveksling og veiledning vil støtte barneansvarlige i rollen og bidra til å heve kvaliteten på barn som pårørende-arbeidet.

Aktuell kompetanse for barneansvarlige

 • God kjennskap til helseforetakets fagprosedyrer om barn som pårørende-arbeidet
 • Kunnskap om barn som pårørendes situasjon og behov
 • Kunnskap og ferdigheter i å snakke med foreldre og barn
 • Systemkunnskap/organisasjonskunnskap f. eks dokumentasjonsrutiner
 • Veiledningskompetanse
 • Kjenne til aktuelle eksterne samarbeidspartnere/instanser
 • Kjenne til eksterne ressurser som f. eks Pårørendeveilederen, Snakketøyet
 • Kjenne til aktuelle interne og eksterne kompetansemiljøer generelt, f. eks Lærings- og mestringssentre, og tilknyttet fagområder, f. eks nasjonale kompetansesentre
Fant du det du lette etter?