Helsenorge
Marineblå bakgrunn med lyseblå forenkling av en blomst og et oransje hjerte inni blomsterkonturen

Kompetansenettverket

BarnsBeste er en ledende nasjonal kompetanseaktør innen fagfeltet barn som pårørende.

Om kompetansenettverket

BarnsBeste arbeider for at barn som pårørende og deres familier får oppfølgingen de har behov for. Dette gjør vi gjennom rådgivning, systemarbeid, fagutvikling, forskning og formidling. Målgruppen er myndigheter, institusjoner og organisasjoner, kompetansemiljøer, fagpersoner innen helse og oppvekst samt pasienter og pårørende.

Å være et kompetansenettverk, innebærer at BarnsBeste arbeider gjennom nettverk som består av aktuelle aktører og ressurspersoner.

Arbeidet gjennom nettverk er førende for prioriteringer og hvordan vi løser oppgavene i BarnsBeste. Nettverksarbeidet innebærer deling og innhenting av kunnskap (forskning, praksiserfaring og brukerkunnskap), innspill og høringer, diskusjoner og samarbeid.

BarnsBeste er opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet. Helse Sør-Øst drifter nettverket og leder styringsgruppen som består av alle fire regionale helseforetak. Sørlandet sykehus har ansvar for å lede og koordinere kompetansenettverket på nasjonalt nivå.

Kontakt oss

E-post:
Postadresse: Postboks 416, 4604 Kristiansand

Våre ansatte

Våre ansatte

Vårt arbeid

Faglige prinsipper for vårt arbeid:

 • Kunnskapsbasert
  Forskning, praksiserfaring og brukerkunnskap inkluderes i alt arbeid.
 • Nettverksbasert
  Aktuelle nettverk og ressurspersoner inkluderes i planlegging, gjennomføring og implementering av alt arbeid.
 • Praksisverdi
  Arbeidet gjennomføres ved å tilpasse aktuelle ressurser og produkter til målgruppe, kontekst og system slik at de kan tas i bruk etter intensjon.

Våre arbeidsområder

 • Juridiske avklaringer
  BarnsBeste besvarer henvendelser og formidler mangler, behov for endringer og ulik praksis knyttet til juridiske problemstillinger.
 • Kompetanseheving
  BarnsBeste utvikler nasjonale opplæringsressurser og bidrar med innspill og faglige anbefalinger basert på forskning, praksiserfaring og brukerkunnskap. Vi identifiserer kunnskapshull og initierer aktuell forskning. BarnsBeste bidrar i tillegg til å sette kompetanse i barn som pårørende-arbeid i system.
 • Organisering av barn som pårørende-arbeid
  BarnsBeste bidrar med kunnskap og anbefalinger til organisering av barn som pårørende-arbeidet gjennom utvikling av fagprosedyrer og annet systemarbeid.
 • Pasient- og pårørendeinformasjon
  BarnsBeste utvikler nasjonal pasient- og pårørendeinformasjon, og bidrar til å gjøre informasjonen tilgjengelig i pasient- og pårørendeopplæring og i offentlige kanaler.
 • Samhandling
  BarnsBeste bidrar til samhandling om barn som pårørende mellom spesialisthelsetjeneste og kommune. Dette innebærer arbeid med aktuelle kliniske og administrative systemer samt utprøving og implementering av samhandlingsmodeller. Vi legger også til rette for samhandling mellom aktuelle kompetansemiljøer og andre aktører med relevans for fagfeltet.


Våre oppgaver:

 • Rådgivning
  BarnsBeste bidrar med rådgivning gjennom deltakelse i styringsgrupper, referansegrupper, arbeidsgrupper, gjennom høringsuttalelser og direkte forespørsler pr e-post og telefon.
 • Fagutvikling
  BarnsBeste arbeider med fagutvikling basert på våre prinsipper (kunnskapsbasert praksis, nettverksbasert og praksisverdi). Eksempler er systematiske litteratursøk, kunnskapsoppsummeringer, tekstarbeid samt utvikling av praksisverktøy, opplæringsressurser, fagprosedyrer og informasjon til barn og familier.
 • Systemarbeid
  BarnsBeste bistår og samhandler med myndigheter og kompetanseaktører om å inkludere barn som pårørende i offentlige dokumenter, nasjonale satsinger og aktuelle systemer. Eksempler er Pårørendeveilederen, BTI-satsingen, kliniske systemer og kvalitetssystemer.
 • Forskning
  I tillegg til å drifte et nasjonalt forskernettverk på fagfeltet barn som pårørende, bidrar BarnsBeste inn i forskning gjennom å initiere forskning, aktivt forske og ved å delta i eksterne forskningsprosjekter.
 • Formidling
  BarnsBeste formidler kunnskap og erfaringer knyttet til barn som pårørende, blant annet gjennom ulike bidrag på kurs og konferanser, undervisning, facebook og egen fagblogg. BarnsBeste har som ledende kompetanseaktør innen barn som pårørende også et samfunnsansvar for å bringe kunnskap om barn som pårørende ut til samfunnet.

Vårt mandat

Mandat for BarnsBeste

Våre nettverk

Arbeidet gjennom våre nettverk er førende for BarnsBestes prioriteringer og hvordan vi løser våre oppgaver. Nettverksarbeidet innebærer deling og innhenting av kunnskap (forskning, praksiserfaring og brukerkunnskap), innspill og høringer, diskusjoner og samarbeid.Fant du det du lette etter?