HELSENORGE
Marineblå bakgrunn med lyseblå forenkling av en blomst og et oransje hjerte inni blomsterkonturen

Om BarnsBeste

BarnsBeste er en ledende nasjonal kompetanseaktør innen fagfeltet barn som pårørende.

Om BarnsB​​​​​este

BarnsBeste arbeider for at barn som pårørende og deres familier får oppfølgingen de har behov for. Dette gjør vi gjennom kunnskapsarbeid, nettverksarbeid, fagutvikling, formidling og rådgivning. Målgruppen er sentrale myndigheter, offentlige tjenester, frivillige organisasjoner, kompetanseaktører, pasienter og pårørende samt befolkningen.

Å være et kompetansenettverk, innebærer at  BarnsBeste arbeider gjennom nettverk bestående av aktuelle aktører og ressurspersoner.

BarnsBeste ble opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet. Helse Sør-Øst drifter nettverket og leder styringsgruppen som består av alle fire regionale helseforetak, brukerrepresentanter, kommunesektorens organisasjon og Kristiansand kommune. Sørlandet sykehus HF har ansvar for å lede og koordinere kompetansenettverket på nasjonalt nivå. ​

​Våre ne​​​ttverk​

BarnsBeste har oversikt over aktuell kunnskap, og videreutvikler fagfeltet barn som pårørende sammen med sine nettverk av praktikere, forskere, brukerrepresentanter og sentrale myndigheter.​


Våre fagnettverk​


Våre ansa​tte

Vår​​​e ansa​tte

Kontak​​​​t os​s

E-post:
Postadresse: Postboks 416, 4604 Kristiansand

Vå​​​rt ar​​​beid

Faglige prinsipper:

 • Kunnskapsbasert
  Forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap inkluderes i alt fagutviklingsarbeid. 
 • Nettverksbasert
  Aktuelle nettverk og ressurspersoner inkluderes i planlegging, gjennomføring og implementering av alt fagutviklingsarbeid.
 • Praksisverdi
  Fagutviklingsarbeidet gjennomføres ved å tilpasse aktuelle ressurser og produkter til målgruppe, kontekst og system slik at de kan tas i bruk etter intensjon.

Arbeidsområder

 • Juridiske avklaringer
  BarnsBeste besvarer henvendelser og formidler mangler, behov for endringer og ulik praksis knyttet til juridiske problemstillinger.
 • Kompetanseheving
  BarnsBeste utvikler nasjonale opplæringsressurser og bidrar med innspill og faglige anbefalinger basert på forskning, praksiserfaring og brukerkunnskap. Vi identifiserer kunnskapshull og initierer aktuell forskning. BarnsBeste bidrar i tillegg til å sette kompetanse i barn som pårørende-arbeid i system.
 • Organisering av barn som pårørende-arbeid
  BarnsBeste bidrar med kunnskap og anbefalinger til organisering av barn som pårørende-arbeidet gjennom utvikling av fagprosedyrer og annet systemarbeid.
 • Pasient- og pårørendeinformasjon
  BarnsBeste utvikler nasjonal pasient- og pårørendeinformasjon, og bidrar til å gjøre informasjonen tilgjengelig i pasient- og pårørendeopplæring og i offentlige kanaler.
 • Samhandling
  BarnsBeste bidrar til samhandling om barn som pårørende mellom spesialisthelsetjeneste og kommune. Dette innebærer arbeid med aktuelle kliniske og administrative systemer samt utprøving og implementering av samhandlingsmodeller. Vi legger også til rette for samhandling mellom aktuelle kompetansemiljøer og andre aktører med relevans for fagfeltet.


Oppgaver:

 • Rådgivning
  BarnsBeste bidrar med rådgivning gjennom deltakelse i styringsgrupper, referansegrupper, arbeidsgrupper, gjennom høringsuttalelser og direkte forespørsler pr e-post og telefon.
 • Fagutvikling
  BarnsBeste arbeider med fagutvikling basert på våre prinsipper (kunnskapsbasert praksis, nettverksbasert og praksisverdi). Eksempler er systematiske litteratursøk, kunnskapsoppsummeringer, tekstarbeid samt utvikling av praksisverktøy, opplæringsressurser, fagprosedyrer og informasjon til barn og familier.
 • Systemarbeid
  BarnsBeste bistår og samhandler med myndigheter og kompetanseaktører om å inkludere barn som pårørende i offentlige dokumenter, nasjonale satsinger og aktuelle systemer. Eksempler er Pårørendeveilederen, BTI-satsingen, kliniske systemer og kvalitetssystemer.
 • Forskning
  I tillegg til å drifte et nasjonalt forskernettverk på fagfeltet barn som pårørende, bidrar BarnsBeste inn i forskning gjennom å initiere forskning, aktivt forske og ved å delta i eksterne forskningsprosjekter.
 • Formidling
  BarnsBeste formidler kunnskap og erfaringer knyttet til barn som pårørende, blant annet gjennom ulike bidrag på kurs og konferanser, undervisning, facebook og egen fagblogg. BarnsBeste har som ledende kompetanseaktør innen barn som pårørende også et samfunnsansvar for å bringe kunnskap om barn som pårørende ut til samfunnet.

Vårt m​andat

Overord​​​​​​net mål

Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende, skal være en ledende kompetanseaktør innen målgruppen barn som pårørende. ​

Ma​​nda​​t

 • Kompetanseoppbygging som kommer barn og unge direkte til gode skal prioriteres.

 

 • Samle, systematisere og formidle kunnskap og erfaring om barn som pårørende i Norge, og fra andre relevante land

 

 • Legge til rette for nasjonal kompetanseoppbygging gjennom fagutvikling og forskning
 • Legge til rette for at barn som pårørende blir hørt og at erfaringskompetanse vektlegges i arbeid med barn som pårørende

 

 • Bidra til at barn som pårørende får informasjon og nødvendig oppfølging i sin hverdag
 • Bidra til å styrke ivaretakelsen av barn som pårørende i familier med minoritetsbakgrunn og øke kompetansen på dette området
 • Bidra til at sped- og småbarn blir inkludert i barn som pårørende arbeidet
 • Bidra til at tjenestene kan etterfølge aktuelle lovkrav, og kontinuerlig oppdateres i henhold til de nye lovkrav som stilles til de ulike tjenestene.
 • Bidra med rådgivning til sentrale myndigheter og aktuelle tjenester og samarbeidspartnere
 • Bidra til en gjensidig informasjonsutveksling og samhandling mellom BarnsBeste og aktuelle kompetansemiljøer
 • Bidra til økt samhandling om barn som pårørende mellom spesialisthelsetjenesten, kommunene, aktuelle kompetansemiljøer og andre aktører
 • Bidra til forankring og implementering av arbeid med barn som pårørende i alle regionale og lokale helseforetak, samt gjøre aktuell og oppdatert kompetanse tilgjengelig
 • Bidra til å øke kompetansen om hvordan der er å leve med foreldres sykdom eller skade og hvordan barna best kan ivaretas
 • Bidra til støtte og implementering av arbeid med barn som pårørende i kommuner


Fant du det du lette etter?