HELSENORGE
Marineblå bakgrunn med lyseblå forenkling av en blomst og et oransje hjerte inni blomsterkonturen
Barn som pårørende-arbeid

Kunnskapsutvikling

Kunnskapsutvikling fra BarnsBeste

Resultater fra en undersøkelse om barneansvarlig personell i spesialisthelsetjenesten​

Kunnskapsgrunnlag og anbefalinger for barneansvarlige i spesialisthelsetjenesten​

Snakketøyet - digitalt samtaleverktøy

Snakketøyet er et digitalt samtaleverktøy for deg som ønsker å støtte og ivareta barn som er pårørende.

Prøv Snakketøyet


Kunnskapsbaserte fagprosedyrer for barn som pårørende-arbeidet i spesialisthelsetjenesten​


Sammen med helseforetakene i Norge har BarnsBeste utarbeidet kunnskapsbaserte fagprosedyrer for barn som pårørende-arbeidet siden 2015.

Fagprosedyrene som foreligger i dag er versjon 3.0 og ble sist oppdatert i 2019 og godkjent av Helsebiblioteket.

I siste oppdateringen er det foretatt systematiske litteratursøk og en gjennomgang av det juridiske grunnlaget. Verken søkene eller den juridiske gjennomgangen gir grunnlag for å endre prosedyrene. Faginnholdet i den nye versjonen er dermed uendret med kun små justeringer

Barn som pårørende - 1. Overordnet prosedyre

Barn som pårørende - 2. Delprosedyre kartlegging

Barn som pårørende - 3. Delprosedyre tiltak

Barn som pårørende - 4. Delprosedyre samhandling

Opplæringsres​surser

E-læring for kommunehelsetjenesten

E-læring utviklet for helse- og omsorgspersonell i kommunehelsetjenesten. Kurset tar ca 30 minutter å gjennomføre og er tilgjengelig via helsekompetanse.no.


Barn som pårørende – kurs ​for ​helse- og o​msorgspersonell i kommunen​​​

Dette kurset

 • gir en grunnleggende forståelse av begrepet barn som er pårørende.
 • gir tilstrekkelig kunnskap for å bidra i arbeidet når pasienter har mindreårige barn eller søsken.
 • bygger på Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten.
 • ivaretar lovbestemmelser om barn som pårørende i helsepersonelloven §§ 10 a og 10 b og 25 tredje ledd.

E-læring for spesialisthelsetjenesten

E-læring utviklet for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten. Kurset tar 10 – 15 minutter å gjennomføre og er tilgjengelig i læringsportalen på det enkelte helseforetak. Ta kurset i læringsportalen dersom du jobber i spesialisthelsetjenesten.

Barn som pårørende - pas​ien​tens barn og søsken​​​

Dette kurset:

 • gir en grunnleggende forståelse av begrepet, barn som er pårørende.   
 • gir tilstrekkelig kunnskap for å bidra i arbeidet når pasienter har mindreårige barn eller søsken.
 • bygger på kunnskapsbaserte fagprosedyrer for barn som pårørende-arbeidet publisert på Helsebiblioteket.no.
 • ivaretar lovbestemmelser om barn som pårørende i helsepersonelloven §§ 10 a og 25 tredje ledd, og spesialisthelsetjenesteloven § 3-7 a.
 • ivaretakelse av barn som etterlatte etter helsepersonelloven § 10 b nevnes i kurset, men omhandles ikke spesielt.
 • inneholder informasjon om prosedyrer og retningslinjer som gjelder for ditt helseforetak.

Dette er versjon 6.0 av kurset - oppdatert 14.03.2023.

PowerPoint-presentasjon for spesialisthelsetjenesten


PowerPoint-presentasjon basert på e-læring for spesialisthelsetjenesten: Barn som pårørende – pasientens barn og søsken. Trykk bort (x i høyre hjørne) forespørsel om å logge deg på for å kunne åpne PowerPoint presentasjonen. 
 
Barn som pårørende – pasientens barn og søsken format:4x3

Barn som pårørende - pasientens barn og søsken format:16x9

 • En introduksjon til fagfeltet barn som pårørende
 • Helsepersonells ansvar og oppgaver i barn som pårørende-arbeidet
 • Presentasjonen består av 29 lysbilder med notatfelt
 • Notatfeltet består av innledning på tema og utdyping av innhold i lysbildet
 • Lysbildene kan brukes i sin helhet, sammensatt av ulike deler, eller enkeltvis etter behov og mål for opplæringen
 • Dette er versjon 2.0 av presentasjonen – revidert for å samsvare med versjon 2.0 av e-læringen revidert i 2019

E-læring - allmennlegen og barn som pårørende

Legeforeningen har i samarbeid med BarnsBeste utviklet et obligatorisk nettkurs for allmennleger.    

Barn som pårørende - Nettkurs 

E-læring - allmennlegen og barnevern

Legeforeningen har i samarbeid med BarnsBeste og Kristiansand kommune utviklet et obligatorisk nettkurs for allmennleger.

Legen og barnevern – nettkurs


E-læring - barn som etterlatte

E-læringskurs for ansatte i helsetjenesten, lærere, helsesøstre og ansatte i barnehager. Utviklet av Seksjon for sorgstøtte ved Akershus universitetssykehus.

Barn og unge i sorg

Introduksjonsfilm for helsepersonell - pasientens barn og søsken

Filmen gir en grunnleggende introduksjon til hvordan helsepersonell bidrar for å ivareta pasienten barn og søsken.
Filmen er kort og bygger på e-læringskurset BarnsBeste har laget for spesialisthelsetjenesten. Den kan brukes i opplæring eller andre sammenhenger hvor temaet er barn som pårørende. Se video:

Pasientens barn og søsken - introduksjonsfilm for helsepersonellPedagogisk ​​​støtte

Sjekkliste for opplæring

En opplæringssituasjon innebærer mange elementer som har betydning for om deltakerne lærer det som er målet med opplæringen. For å kunne legge til rette for at læring kan skje, er det i planlegging og gjennomføring viktig å kjenne til hvordan vi best lærer.

Sjekklisten under er en pedagogisk støtte til bruk i planlegging av opplæringssituasjoner for helsepersonell.
Sjekkliste - opplæring i barn som pårørende-arbeid

Kjennetegn ved god opplæring

Les mer om hva som kjennetegner god opplæring:

Tydeliggjør målene
Spesifikke og praksisrelaterte mål har en motiverende virkning på læring. Vi er mest mottakelig når det er noe vi eller arbeidsplassen trenger for å møte et behov, eller for løse et problem her og nå. Målene for opplæringen bør være tydelige og akseptert av deltakerne.   

Skap gode rammer
Forutsigbarhet og trygghet i læresituasjonen skaper motivasjon for å lære. De følelsesmessige sidene i opplæring har stor betydning. Det kan være utfordrende å endre veletablerte oppfattelser hos seg selv og innse behov for økt kompetanse. Det er derfor viktig å anerkjenne deltakernes innsikt og erfaring i forbindelse med ny læring. Å få styrket troen på egne evner gjør at vi lettere tar til oss budskapet. Det fremmer læring å bli møtt med en anerkjennende og ikke-dømmende holdning, der ulike erfaringer og perspektiver er velkomne.   

Kjenn til hvem som deltar
Tillitt er avgjørende for læring og endringsarbeid. At formidleren kjenner til deltakernes daglige arbeidssituasjon og kulturen på arbeidsplassen øker sannsynligheten for at innholdet oppleves realistisk og mulig å få til i praksis. Vi har alle behov for å opprettholde en del av våre forestillinger og selvforståelse i opplæring, både som individ og som del av en arbeidsplass.   

Gjør innholdet relevant
Vi lærer best det vi ser verdien av å investere tid og krefter i, og det som har nytteverdi i praksis her og nå. Hvorfor, hvordan og hvor skal innholdet i opplæringen tas i bruk? Det er viktig å kunne relatere kunnskap til seg og sitt arbeid. Opplevelsen av å kunne mestre gitte kompetansekrav gjennom opplæringen vil gi motivasjonen til å fortsette opplæringen.   

Bruk ulike pedagogiske metoder
Læring skjer best ved å velge varierte, praksisnære og deltakersentrerte opplæringsformer som inkluderer praktisk ferdighetstrening, veiledning og oppfølging. Læring er en prosess som skjer i den enkelte. Læring skjer gjennom å gjøre seg erfaringer, bli dem bevisst og å dele erfaringene med andre. Når vi setter ord på erfaringene er det større mulighet for at vi oppdager noe nytt, ser nye muligheter og får nye perspektiver i arbeidet. Utvikling av kompetanse krever bevisstgjøring og refleksjon over hva vi gjør og hvorfor vi gjør det vi gjør.

Vurder nytteverdien
Kontinuerlig læring og videreutvikling av personlig og faglig kompetanse er avhengig av aktiv egeninnsats. Evaluering av hva som er gjort, hva som var lurt og hva som vil være nyttig å ta med seg videre fra opplæringen vil være viktig både for den som er formidler og for deltakerne. Vi kan først gjøre noe med egne kunnskaper, holdninger og verdier når vi blir dem bevisst.   
​​

Fant du det du lette etter?