Nettverk for ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg

Nettverkets mål er økt samhandling og videreutvikling av fagkompetanse, til beste for pasientene og deres pårørende.

Nettverket består av sykepleiere i hjemmesykepleien, sykehjem og sykehus.
Medlemsliste

Fagdag

Oppstartskurs/fagdager
Oppstartskurs arrangeres ca. hvert annet år. Fagdager arrangeres to ganger årlig. Invitasjon sendes per e-post til medlemmer i nettverket, i tillegg til kunngjøring i sykehusets kurskalender

Kompetansesenter

Helse Sør-Øst
Helseregion Vest
Helse Nord
Midt-Norge

Nettressurser


Palliasjon i kreftomsorg

Lindring i Nord

Livsforlengende behandling

Norsk Palliativ ForeningNorsk forening for palliativ medisin
Kreftforeningen