Hospitering

Hvem kan søke hospitering ved Sørlandet sykehus?
Leger, psykologer og studenter kan søke ved å rette en henvendelse til enhet for utdanning og utvikling.
Praksislærer ved Universitet i Agder kan søke hospitering ved å benytte eget søknadsskjema.

Det er inngått egne avtaler og utarbeidet eget gjensidig hospiteringstilbud for deg som er sykepleier, vernepleier, ergoterapeut og fysioterapeut ansatt ved kommuner eller sykehus i Agder. Følgende er gjeldende:

Når kan du hospitere?
Hospitering skjer i avsatte perioder, vår og høst. Hospiteringen går over 3-5 dager.

Hvor kan du hospitere?
Sykehusansatte har tilbud om å hospitere i kommunene. Kommuneansatte har tilbud om å søke hospitering ved Sørlandet sykehus.  

Hva kreves av deg som hospitant?
Det forventes at du setter deg inn i mål for hospiteringen og sammen med ansatte på hospiteringsplassen oppsøker situasjoner som gjør at målene kan nås. Det forventes at du respekterer enheten som tilbyr deg hospiteringsplass og at du møter presis og gir beskjed ved sykdom.

Siste dag fyller du ut evalueringsskjema.

Søk om hospitering ved Sørlandet sykehus
Alle søknader må gå via nærmeste leder og godkjennes der. Tbc/MRSA-status må være avklart før du kan søke om hospitering på sykehusets enheter. Leder sender søknaden videre til regionens koordinator som på vegne av søkere i egen region samhandler med hospiteringskoordinator ved Sørlandet sykehus om tildeling av hospiteringsplasser.

Søk om hospitering i kommuner i Agder
Sykehusansatte søker elektronisk ved å følge link til søknadsskjema nederst på siden. Søker må få godkjenning til å søke hospitering av nærmeste leder før søknad fylles ut. Leder vil automatisk få kopi av søknad som sendes inn.

Enhet for Utvikling og utdanning formidler søknadene fra sykehusansatte videre til den enkelte kommunene.

Søknadsfrister

15. desember (for hospitering om våren)

15. juni (for hospitering om høsten)

Søknadsskjema sykehusansatte
Søknadsskjema kommuneansatte
Egenerklæring MRSA
Nettbok hospitanter
Evalueringsskjema

Oversikt over avdelinger du kan hospitere ved

Les om hver enkelt avdeling her

 

Få med deg våre kurs

Følg oss facebook