Dine rettigheter

Som pasient har du mange rettigheter. Her følger kort informasjon om noen av de viktigste. Full oversikt finner du på helsenorge.no/rettigheter.

Brukermedvirkning

Pasienter og brukere har rett til å medvirke, og helsepersonell har plikt til å involvere pasient og bruker i undersøkelse, behandling og valg av tjenestetilbud.

Brukermedvirkning

​Fritt behandlingsvalg

Du har rett til å velge behandlingssted i hele Norge når du har fått en henvisning. Som pasient i spesialisthelsetjenesten kan du sammenligne ventetider og se hvilke behandlingssteder du kan velge.

Fritt behandlingsvalg

Fristbrudd

Når du har fått en frist for helsehjelp og ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, har du rett til å få et annet behandlingstilbud.​

Rettigheter ved fristbrudd

Innsyn i egen pasientjournal

Du har rett til å se hva som står i pasientjournalen din og få utlevert kopi av alle dokumentene i journalen.

Innsyn i egen pasientjournal

Klage, varsel og erstatning

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett.​

Klagerett

Varsel

Pasient, bruker eller nærmeste pårørende kan varsle Statens helsetilsyn om dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker som følge av ytelse av helse- og omsorgstjenester, eller ved at en pasient eller bruker skader en annen.

Helsetilsynet

Pasienter og personvern

Et sykehus registrerer, behandler og lagrer en betydelig mengde personopplysninger, både for å gi helsehjelp og for å forske. Pasienten har rettigheter i forhold til personvernet, og sykehuset har forpliktelser i oppfyllelsen av dem.​

Ditt personvern

Egenandel og betaling

​Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.​​

Egenandel og betaling

Pasientreiser

Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandling. (Du må betale egenandel på reisen hvis du ikke har opptjent frikort eller oppfyller andre grunner for fritak.
For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema. Elektronisk søknadsskjema finner du på helsenorge.no. Dersom det ikke går kollektivtransport på den strekningen du skal reise, må du ringe Pasientreiser på 915 05 515 for bistand.

Pasientreiser

Pasientombud

Pasient- og brukerombudet skal ivareta pasientenes behov, interesser og rettssikkerhet. Du kan henvende deg til ombudet når du trenger råd og informasjon om rettigheter. De kan også hjelpe deg til å bruke klageretten. Alle fylker har pasient- og brukerombud.
Pasient- og brukerombudet

Rett til tolk

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.